Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Hoe kunnen we je helpen?

Gefilterd op: 0 Filters verwijderen

Vragen en antwoorden

 • Coronacrisis

  waar moet u op letten als u wil heropstarten?

  Stilaan denken bedrijven aan een heropstart. Maar wat moet u doen om veilig herop te starten?

  Download hier het schema in groot formaat

   

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

 • Coronacrisis

  UPDATE | Wanneer mag je wel en niet werken in de bouwsector?

  Bekijk bij elke activiteit welke preventiemaatregelen u moet nemen in de generieke gids.

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

  Download het schema in groot formaat

   

  Download het schema in groot formaat

 • Coronacrisis

  VERVOER | Regels over het gezamelijk vervoer van en naar werven

  SOCIAL DISTANCING

  Social distancing (minimale afstand 1,5 meter) moet ook in de voertuigen gerespecteerd worden. Als de beschikbare bedrijfsvoertuigen niet volstaan, is er ook de mogelijkheid om aan een aantal medewerkers te vragen om zich met de eigen wagen naar de werf te begeven. Uiteraard dient voor dat traject dan wel mobiliteitsvergoeding én verplaatsingskosten te worden betaald.

  Kan collectief vervoer ook als social distancing niet mogelijk is? Dat kan mits verschillende voorwaarden. Het is van belang ten alle tijde gezond verstand te gebruiken zodat je kan aantonen dat alle mogelijke preventiemaatregelen in acht worden genomen.

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

  download het schema in groot formaat

  flexibele transparante schermen

  Het plaatsen van flexibele transparante afschermingen in voertuigen is enkel toegelaten onder een aantal voorwaarden.

  eisen voor vaste schermen:
  vaste afschermingen zijn altijd onderworpen aan een nieuwe (2de fase) goedkeuring.
  Daarbij moet de voertuigfabrikant/erkende technische dienst nagaan of voldaan is aan de eisen van Reglement ECE R21, ECE R43, ECE R46, ECE R107 en ECE R118, naargelang de voertuigcategorie.

  eisen voor demonteerbare schermen:

  • elke afscherming moet eenvoudig demonteerbaar zijn zonder het gebruik van gereedschap;
  • de lichtdoorlaatbaarheid moet minstens 70% bedragen;
  • het zichtveld van de bestuurder en het indirect zicht (spiegels) moet behouden blijven;
  • de afscherming mag geen gevaarlijke oneffenheden of scherpe randen vertonen die het risico op of de ernst van letsels kunnen vergroten. Dit geldt zowel voor de afscherming als voor de bevestiging ervan. De afrondingsstraal van elk element moet minstens 3.2mm bedragen;
  • de afscherming moet flexibel zijn en is gemaakt van hoogwaardig en slagvast polycarbonaat of gelijkwaardig materiaal. Als alternatief zijn soepele transparante gordijnen in kunststof toegelaten mits ook aan alle andere voorwaarden is voldaan. Deze gordijnen moeten ten allen tijde goed opgespannen blijven;
  • alle bedieningsorganen moeten goed bereikbaar blijven;
  • de werking van veiligheidssystemen zoals gordels, airbags,… mag in geen enkel geval gehinderd worden door de afscherming(en);
  • de afscherming moet gemakkelijk en zonder gereedschap verwijderbaar zijn in geval van een ongeval;
  • deze demonteerbare afschermingen zijn toegelaten tot 1 mei 2021. Na deze datum moeten ze verwijderd worden.

  Bron: Homologatie Vlaanderen

   

  SOCIAL DISTANCING ALS JE ONDER 1 DAK WOONT

  De regels over social distancing voor personen die onder eenzelfde dak wonen zijn versoepeld. Een overzicht van wat wel en niet kan:

  • VERVOER NAAR DE WERF

  Wat als meerdere gezinsleden actief zijn in dezelfde zaak? Mogen zij in dezelfde camionette naar de werf rijden?

  Ja! Op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. Virologen beschouwen hen immers als behorend tot “dezelfde koker”. Hetzelfde geldt voor pakweg twee of drie buitenlandse bouwvakkers die in ons land tijdelijk op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Voor het woon-werkverkeer hoeven zij de social distancingregel van 1,5 m NIET in acht te nemen.

   

 • Coronacrisis

  PREVENTIEFICHE en RISICOanalyse

  Vind de risicoanalyse hier terug.

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

   

   

 • Coronacrisis

  Bouwverlof | Gevolgen van covid-19 voor de jaarlijkse vakantie

  De periode en/of de duur van de jaarlijkse vakantie wijzigen

  Veel bedrijven overwegen de periode van collectieve sluiting te beperken om in de zomerperiode een beetje productietijd in te halen. Op het moment van dit schrijven wordt op interprofessioneel niveau nagedacht over de mogelijkheid om bepaalde wijzigingen aan te brengen in de vakantieregeling voor 2020. We hebben op dit moment geen verdere details. In de tussentijd kunnen we kijken naar de mogelijkheden die de regelgeving al biedt.

   

  Welk juridisch kader?

  De regels voor het vaststellen van de jaarlijkse vakantie worden bepaald door de regelgeving. Er wordt voorzien in een cascadesysteem. De paritaire comités hebben tot 31 december van het jaar dat voorafgaat om te beslissen over een collectieve sluiting voor alle ondernemingen van een bedrijfstak. Bij ontstentenis van een beslissing op het niveau van het pc worden de beslissingen getroffen in de ondernemingen. De beslissing tot collectieve sluiting wordt in overleg met de syndicale delegatie genomen of, bij ontstentenis van een syndicale delegatie, in overleg met de werknemers zelf. De data worden dan opgenomen als bijlage bij het arbeidsreglement van de onderneming en worden meegedeeld aan het TSW waaronder de onderneming valt. Bij ontstentenis van een beslissing tot collectieve sluiting is een individueel verlofstelsel van toepassing.

  De praktijk in de sector is dat het pc voor het bouwbedrijf al vele jaren geen collectieve sluitingsperiode meer vaststelt. Toch worden op lokaal niveau akkoorden gesloten tussen de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties. Deze aanbevelingen zijn niet dwingend, maar worden doorgaans door de ondernemingen gevolgd. Sommige lokale confederaties bouw hebben contact opgenomen met de werknemersorganisaties om te bekijken of het mogelijk is het samen eens te worden over wijzigingen. De vakbonden hebben jammer genoeg aangegeven dat ze geen wijzigingen wensen aan de aanbevelingen die werden afgesproken.

   

  Wat kan er op ondernemingsvlak gedaan worden?

  Wanneer dat nodig is, kan een beslissing tot collectieve sluiting worden gewijzigd. Wachten hoeft niet. Integendeel, wij bevelen eerder aan om regelingen te treffen op het vlak van de onderneming met de syndicale afvaardiging als die in de onderneming bestaat of met de werknemers zelf bij ontstentenis van een syndicale afvaardiging. In feite hangt het allemaal af van een bespreking op ondernemingsvlak met de werknemers zelf, omdat ze misschien geïnteresseerd zijn, vooral omdat het niet gemakkelijk zal zijn om elders buiten de grenzen op vakantie te gaan …

  Deze regelingen moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke beginselen, namelijk:

   

  1. de vakantie moet worden toegekend binnen de twaalf maanden die op het einde van het vakantiedienstjaar volgen –> het is in de huidige stand van de regelgeving niet mogelijk om enkele vakantiedagen van 2020 over te dragen naar 2021;
  2. voor gezinnen met kinderen wordt de vakantie bij voorkeur toegekend tijdens de schoolvakantie;
  3. een ononderbroken vakantieperiode van een week moet in elk geval worden gewaarborgd;
  4. behoudens andersluidend verzoek van de betrokken werknemer, moet een ononderbroken vakantieperiode van 2 weken gewaarborgd worden tussen 1 mei en 31 oktober aan werknemers die minstens 18 jaar oud zijn;
  5. behoudens andersluidend verzoek van de betrokken werknemer, moet een ononderbroken vakantieperiode van 3 weken gewaarborgd worden tussen 1 mei en 31 oktober, aan werknemers die minder dan 18 jaar oud zijn.

   

  Concluderend kan worden gesteld dat, op voorwaarde dat een akkoord in die zin wordt bereikt op het vlak van de onderneming, het mogelijk is om, zonder wijziging van de regelgeving, de duur van de collectieve sluitingsperiode te beperken tot 2 weken, deze te spreiden in de tijd, te voorzien in een bepaalde rotatie (bijvoorbeeld, in periodes van 2 weken zijn sommige ploegen met verlof, terwijl andere doorwerken), …

  Tot slot raden wij degenen die willen afwijken van de aanbevelingen aan om, naast het maken van interne afspraken met de werknemers of hun vertegenwoordigers, ook af te stemmen met de medecontractanten, zodat de bouwplaatsen optimaal kunnen werken. Bovendien hebben we van FEMA vernomen dat de bouwmaterialenhandelaars flexibel zullen zijn ten aanzien van de aannemers.

 • Coronacrisis

  Corona-ouderschapsverlof

  Het corona-ouderschapsverlof is een specifieke vorm van ouderschapsverlof dat de werknemer kan opnemen in de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 september 2020

   

  Voordelen

  Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof. De (bruto)onderbrekingsuitkeringen zijn ook iets hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer).

  Dit ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen door de arbeidsprestaties te verminderen met 1/5de of 1/2de en kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend. Wie al in ouderschapsverlof is, kan zijn lopend verlof schorsen en/of omzetten in een corona-ouderschapsverlof.

  Het kan ook opgenomen worden door de adoptieouders en de pleegouders.

   

  Voorwaarden

  Voorwaarden om het corona-ouderschapsverlof op te nemen:

  • de werknemer moet minstens één kind jonger dan 12 jaar ten laste hebben (tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is)
  • de werknemer moet een anciënniteit hebben van minimum 1 maand
  • het akkoord van de werkgever is vereist

   

  Aanvraagprocedure

  De aanvraagprocedure is korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen. Ook een kortere termijn kan in onderling akkoord overeengekomen worden.

  Het is nog niet mogelijk om een dossier mbt corona-ouderschapsverlof in te dienen bij de RVA maar de werknemer kan al wel een aanvraag doen bij de werkgever.

   

  Wat als er al ouderschapsverlof lopende is?

  De werknemers die momenteel al ouderschapsverlof opnemen kunnen dit “on hold” zetten en corona-ouderschapsverlof opnemen (hetzij met dezelfde, hetzij met een andere
  tewerkstellingsbreuk). De voorziene einddatum van hun gewone ouderschapsverlof blijft dezelfde. De periode waarin het gewoon ouderschapsverlof “on hold” is gezet, kan later via een nieuwe aanvraag nog opgenomen worden
  Ook andere vormen van loopbaanonderbreking kunnen op dezelfde manier “on hold” worden gezet.

   

  Hoeveel bedraagt de onderbrekingsuitkering?

  Het corona-ouderschapsverlof is financieel voordeliger dan het normale ouderschapsverlof. De uitkering is gelijk aan de uitkering in geval van ouderschapsverlof, verhoogd met 25%.

   

  Tot wanneer geldt de regeling?
  Momenteel kan het corona-ouderschapsverlof opgenomen worden tot 30 september 2020.

 • Coronacrisis

  C3.2A-kaarten

  Ik heb voor mijn arbeiders geen C3.2.A-kaarten voor de maand mei ontvangen. Hoe komt dat ?
  Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd. Een van de vereenvoudigingen is dat de werkgever tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A moet afleveren aan de arbeiders. Daarom werden door Constructiv, in samenspraak met de RVA, geen C3.2Akaarten voor de maand mei verstuurd en zullen ook deze van de maand juni niet verstuurd worden.

   

  Wat moet mijn arbeider doen in geval van controle ?
  Er zal tijdelijk geen controle zijn op het gebruik van de C3.2A-kaart. Ik neem een nieuwe arbeider in dienst en heb 2 nummers van C3.2A-kaarten nodig om de dimonaaangifte te kunnen doen. Wat moet ik doen ? De RSZ-heeft tijdelijk de procedure voor de dimona-aangifte aangepast: het invullen van 2 nummers van C3.2A-kaarten is niet meer verplicht. U kan bijgevolg een dimona-aangifte doen zonder in het bezit te zijn van niet-nominatieve C3.2A-kaarten.

   

  Hoe ontvangt mijn arbeider zijn werkloosheidsvergoedingen indien hij geen C3.2A-kaart moet invullen?
  Er is een vereenvoudigde aanvraag tijdelijke werkloosheid van toepassing door middel van het formulier C32A-werknemer-corona. Dit formulier, evenals meer info, kan u terugvinden op de website van de RVA.

  Op basis van de gegevens die de werkgever doorgeeft in de “ASR scenario 5” (elektronische aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid) zal de arbeider zijn werkloosheidsvergoedingen ontvangen. Dit geldt voor elke vorm van tijdelijke werkloosheid.

  Meer info betreffende de vereenvoudigde aangifte tijdelijke werkloosheid vindt u op de website van de RVA.

 • Coronacrisis

  Hoe omgaan met coactiviteit op de werf?

 • Coronacrisis

  WERKEN IN HET BUITENLAND | Wat kan en wat moet?

  Het algemeen geldende principe is dat elke niet-essentiële reis naar het buitenland verboden.

  Uitzonderingen zijn echter voorzien voor:

  • grensarbeiders
  • chauffeurs van vervoersondernemingen
  • personen die in het kader van hun beroepsactiviteiten noodzakelijke reizen naar het buitenland maken (wanneer de activiteit niet op afstand kan uitgevoerd worden)

   

  Grensarbeiders

  Grensarbeiders moeten in het bezit zijn van:

  • hun identiteitskaart of paspoort
  • een attest van hun werkgever als bewijs dat zij de grens overschrijden om te werken (zie onder: Algemeen modeldocument om te werken in het buitenland)
  • een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld (enkel als de grensarbeiders in een essentiële sector werken of een cruciaal beroep vervullen)

   

  Andere personen die op noodzakelijke beroepsmatige verplaatsing zijn

  Deze personen moeten in het bezit zijn van:

  • hun identiteitskaart of paspoort
  • een attest van hun werkgever (zie onder: Algemeen modeldocument om te werken in het buitenland) of een ander professioneel document (bijvoorbeeld een bewijs van zelfstandige arbeid)

  Wij raden aan om ook volgende documenten mee te nemen:

  • bewijs van de noodzaak van de verplaatsing te hebben (bestelbon, contract, uitwisseling van correspondentie met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, etc.)
  • sociale documenten zoals formulier A1 (als dat van toepassing is)
  • de verklaring van detachering (als dat van toepassing is)

  Let op, het is ook wenselijk om alle andere documenten mee te nemen die het land van bestemming nodig heeft.

   

  Algemeen modeldocument om te werken in het buitenland

  Om te werken in een buurland, moeten werkgevers en werknemers dit formulier ondertekenen en meenemen.

  Dit formulier werd opgesteld door de FOD Werkgelegenheid en moet eenmalig ingevuld worden.  Het geldt als bewijs om de grens over te steken en blijft gedurende de gehele crisisperiode geldig.

  Download hier het formulier (in het Engels).

  Opgelet: sommige landen eisen specifieke documenten. Vind een overzicht hieronder.

   

  Het blijft noodzakelijk om de instructies van sociale afstandelijkheid strikt te respecteren tijdens verplaatsingen.

   

  Extra maatregelen per land

  Consulteer bij verplaatsingen over de grens altijd volgende websites van:

   

  FRANKRIJK

  De Franse regering heeft strenge gezondheids- en beheersingsmaatregelen uitgevaardigd. Voorlopig lijken de bouwactiviteiten te kunnen doorgaan met strikte naleving van de gezondheidsinstructies. Voortaan moet u, om in Frankrijk diensten te kunnen verlenen, in het bezit zijn van:

  • Het attest van internationale verplaatsing, met als bijlage de verklaring op erewoord dat u geen symptomen van een COVID-19-infectie hebt en
  • De bevestiging van ontvangst van de voorafgaande verklaring van detachering.

  De opdrachtgever moet volgende documenten sturen naar detaches@interieur.gouv.fr :

  • De bevestiging van ontvangst van de voorafgaande verklaring van detachering en
  • Alle documenten die het niet-afleidbare karakter van de missie rechtvaardigen (indien nodig een verklaring op gewoon papier).

  Bovendien moeten Europese werknemers die voor meer dan 48 uur naar Frankrijk worden gedetacheerd, op instructie van de Eerste Minister, in hun land van herkomst aan een quarantainemaatregel of aan een andere gelijkwaardige maatregel worden onderworpen.

  zie de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Meer informatie:

  Het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken verplicht om vanaf 8 april 2020 bij de grensovergangen een ” attestation de déplacement international dérogatoire vers la France métropolitaine” bij zich te dragen. Dit is echter enkel voor grensarbeiders die zich voor het werk verplaatsen. De regels voor gedetacheerden of zelfstandigen zijn voorlopig niet helder.

  NEDERLAND

  De bouwplaatsen in Nederland blijven open en de werkzaamheden worden voortgezet.

  Meer informatie:

  De politiecontroles zijn zeer streng. We hebben op 23 maart 2020 vernomen dat de politiediensten aan de grens met Nederland een verplaatsing met oog op de indiening van een offerte voor een aanbesteding als niet-essentieel beschouwen en dus niet toegelaten.

   

  LUXEMBURG

  De bouwplaatsen worden in Luxemburg om 17.00 uur gesloten. Dit geldt niet voor ziekenhuizen of bouwplaatsen die betrekking hebben op kritieke infrastructuur. Er wordt ook een uitzondering gemaakt voor storings-, reparatie-, ontsmettings- en onderhoudswerkzaamheden die om veiligheidsredenen noodzakelijk zijn.

  Meer informatie:

   

  DUITSLAND

  Een overzicht van de veiligheidsmaatregelen op bouwplaatsen in Duitsland vindt u hier: factsheet over covid-19 (opgesteld door de Duitse federatie voor de bouwsector – alleen  in het Duits)

  De website van de Bundespolizei biedt FAQ’s over grenscontroles aan.

  De Duitse autoriteiten hebben een vignet voor grensarbeiders (Bescheinigung für Berufspendler) opgesteld.

  Voorlopig heeft Duitsland zijn grenzen met België nog niet gesloten. We nodigen onze leden echter uit om zich op de hoogte te houden van de situatie via de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 • Coronacrisis

  VERVOER | Modelattest

  Modelattest om verplaatsing naar en van het werk te verantwoorden

  In Frankrijk is het een wettelijke verplichting om een attest van je werkgever aan boord te hebben om te bewijzen dat je op weg bent voor je job. In België (voorlopig?) niet. Maar omdat ons gesignaleerd werd dat er toch heel wat Belgische politieagenten aan werknemers vragen om te bewijzen dat ze geen “onnodige verplaatsing” aan het maken zijn, hebben we voor onze lidbedrijven zo’n modelattest uitgewerkt.

   

   

 • Coronacrisis

  Kunnen buitenlandse onderaannemers naar België komen om werken uit te voeren?

   

  Vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie

  Binnen de grenzen van de Europese Unie geldt onverkort het principe van het vrij verkeer van goederen, diensten en werknemers. Het is essentieel dat de interne markt blijft functioneren. In dit verband heeft de Europese Commissie op 30 maart 2020 haar “Guidelines concerning the exercise of the free movement of workers during COVID-19 outbreak” gepubliceerd, waarmee ze zich tot de lidstaten richt. Deze richtsnoeren moeten voorkomen dat Europese goederen en burgers – en met name werknemers en seizoenarbeiders – aan de binnengrenzen van de Unie worden geblokkeerd, omdat de lidstaten opnieuw grenscontroles hebben ingevoerd.

   

  Het is van essentieel belang dat het vrije verkeer van alle werknemers in kritieke beroepen wordt voortgezet, met inbegrip van zowel grensarbeiders als gedetacheerde werknemers. De lidstaten moeten werknemers toestaan het grondgebied van de ontvangende lidstaat te betreden en ongehinderd toegang te hebben tot hun werkplek indien zij essentiële beroepen uitoefenen (voor de lijst: zie de guidelines).

   

  De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan om specifieke lastenvrije en snelle procedures voor grensovergangen met een regelmatige stroom van grens- en gedetacheerde werknemers vast te stellen, om een vlotte doorgang voor hen te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van speciale rijstroken aan de grens voor dergelijke werknemers of door middel van specifieke, door de aangrenzende lidstaten erkende stickers om hun toegang tot het grondgebied van de lidstaat van tewerkstelling te vergemakkelijken.

   

  Voor alle andere arbeiders en niet-essentiële sectoren geldt dat de lidstaten de grensarbeiders en gedetacheerde werknemers moeten toestaan de grenzen over te steken naar hun werkplek indien werk in de betrokken sector in de ontvangende lidstaat nog steeds is toegestaan.

   

  Verplaatsingen van buitenlandse onderaannemers (buitenlandse werknemers van deze onderaannemers of buitenlandse zelfstandigen) naar België

  Professionele verplaatsingen naar België – grensovergang België

  In België zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden. Essentiële verplaatsingen, waaronder professionele verplaatsingen, zijn wel mogelijk. Buitenlanders mogen dus naar België reizen om er werkzaamheden uit te voeren. Hiervoor kan verwezen worden naar het bericht “Wat als je de grens over moet?” van het Belgisch Crisiscentrum van 29 maart.
  In de Belgische bouwsector kan gewerkt worden (behalve in een aantal uitzonderingsgevallen), op voorwaarde dat alle voorgeschreven preventiemaatregelen (op het vlak van hygiëne en sociale afstand) gerespecteerd worden.

   

  Ook bij verplaatsingen moeten de regels inzake sociale afstand worden gerespecteerd. Indien buitenlanders gebruik maken van collectief vervoer zullen deze hoogstwaarschijnlijk niet altijd kunnen gerespecteerd worden. Indien ze individueel reizen (met eigen wagen) normaal gezien wel. Ook in het geval ze zich met een beperkt aantal personen collectief verplaatsen in een minibus (9 zitplaatsen) kunnen de betrokken regels misschien worden gerespecteerd.

   

  In het voorgemeld bericht van het Crisiscentrum is onderaan een nota inzake grensovergangen in België opgenomen. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen
  (1) Inkomend personenverkeer in België en
  (2) Uitgaand personenverkeer uit België.
  Voorts wordt in de nota onder inkomend personenverkeer in België een onderscheid gemaakt tussen
  (A) Belgische onderdanen, personen met hoofdverblijfplaats in België en residenten van lange duur (langdurig verblijf/langdurig ingezetenen) en
  (B) Buitenlanders die geen hoofdverblijfplaats hebben in België. Onder langdurig verblijf/langdurig ingezetenen wordt verstaan: de personen die minstens 5 jaar onafgebroken in België verblijven.

   

  We kunnen ervan uitgaan dat de werknemers van de buitenlandse onderaannemers en de buitenlandse zelfstandigen die terugkeren naar België om werken uit te voeren geen hoofdverblijfplaats in België hebben of hier niet langdurig verblijven. Indien dit wel zo zou zijn, dan moeten ze zichzelf 14 dagen in thuisquarantaine plaatsen en mogen ze niet buitenshuis werken.
  De overgrote meerderheid van deze personen zal onder (B.3.) “Buitenlanders die tijdelijk in België verblijven” van de nota vallen.
  Indien het grensarbeiders (B.3.1.) betreft, geldt het principe dat zij bij de uitvoering van hun professionele activiteiten, zowel in essentiële als niet-essentiële sectoren, vlot het Belgisch grondgebied moeten kunnen betreden en terug verlaten om zich naar hun bestemming te begeven.

   

  De grensarbeiders dienen in het bezit te zijn van:

  • Een identiteitsbewijs en/of paspoort;
  • Een attest van de werkgever wordt sterk aanbevolen (bijvoorbeeld het model “certificate proving the need to cross the border” ter beschikking gesteld door de Belgische overheid
  • En voor de professionele verplaatsingen van werknemers in de vitale beroepen/cruciale sectoren wordt op bilateraal vlak tussen België en Nederland gebruik gemaakt van een papieren vignet, dat het oversteken van de grens versnelt.

  Buitenlanders die geen grensarbeider zijn, maar wel komen werken naar België, vallen onder (B.3.3.) “Andere professionele essentiële verplaatsingen naar België met een beperkte frequentie”.

  Het algemeen geldende principe voor deze groep is dat alle essentiële professionele verplaatsingen
  toegelaten zijn.

   

  Deze personen moeten in het bezit zijn van:

  • een identiteitsbewijs en/of paspoort
  • Een werkgeversattest (zie model “certificate proving the need to cross the border” hierboven) (in geval van werknemers) of
  • Een bedrijfsdocument (bijvoorbeeld bewijs statuut zelfstandige, zoals een uittreksel uit het handelsregister of bewijs van aansluiting als zelfstandige) (in geval van zelfstandigen).

   

  Het is tevens aangeraden om de volgende documenten bij zich te hebben:

  • Een bewijs waaruit de door de buitenlandse onderaannemer uit te voeren opdracht in België blijkt (bestelbon, contract, uitwisseling van correspondentie met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, een verklaring van de Belgische hoofdaannemer/opdrachtgever,…)
  • Een A1 verklaring en een Limosa verklaring (voor de werknemers/zelfstandigen).

   

  Grensarbeiders en gedetacheerde werknemers en zelfstandigen uit onze buurlanden Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk die de voormelde regels volgen (incl. het respecteren van de
  sociale afstand) kunnen normaal gezien dus in België geraken en werken uitvoeren. Hetzelfde geldt voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen uit andere EU-lidstaten die verder van België
  gelegen zijn. Maar deze groep zal nog met meer zaken rekening dienen te houden – zie hierna.

   

  Verplaatsingen naar België – andere grensovergangen en te doorkruisen landen

  Gedetacheerde werknemers en zelfstandigen uit andere EU-lidstaten dan onze buurlanden moeten, indien ze over de weg naar België komen, ook nog andere grensovergangen passeren, en
  verplaatsen zich ook nog door andere landen dan hun eigen land.

   

  Deze personen moeten de maatregelen en de te respecteren regels die in het kader van de Coronacrisis genomen zijn door hun eigen land en de andere landen die ze doorkruisen, volgen.

   

  Het is dus absoluut aan te raden dat deze groep van buitenlandse onderaannemers zich goed informeert bij haar eigen overheid en de overheden van de landen die ze moeten doorkruisen (bijvoorbeeld bij de ambassades van die landen) inzake de mogelijkheid om zich te verplaatsen vanuit hun eigen land naar België, en indien dit nog mogelijk is, wat daarbij de voorwaarden zijn (op vlak van sociale afstand, de documenten die ze bij zich moeten hebben,…).

   

  Op de website van de Europese Commissie staat de webpagina “Coronavirus: EU- response”. In het deelgebied “reizen en vervoer” is informatie te vinden over de COVID-19 beperkingen per EUlidstaat: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation_nl (zie kaart “COVID-19: restrictions”). Deze kaart geeft per EU-lidstaat een beeld vanwelk vervoer er nog mogelijk is om de grens over te steken.

   

  • Voorbeelden

  Polen die naar België willen komen moeten rekening houden met de maatregelen en regels van hun eigen land (vertrekland), Duitsland (transitland) en België (aankomstland).
  Reisadvies Polen van de FOD Buitenlandse Zaken van België: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/polen
  Reisadvies Duitsland van de FOD Buitenlandse Zaken van België: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/duitsland
  Transit door Duitsland: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/EN/2020/03/corona-ein-und-ausreise-en.html

   

  Portugezen die naar België willen komen bijvoorbeeld moeten rekening houden met de maatregelen en regels van hun eigen land (vertrekland), Spanje (transitland), Frankrijk (transitland) en België(aankomstland).
  Reisadvies Portugal van de FOD Buitenlandse Zaken van België: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/portugal
  Reisadvies Frankrijk van de FOD Buitenlandse Zaken van België: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/frankrijk
  Reisadvies Spanje van de FOD Buitenlandse Zaken van België: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/spanje

 • Coronacrisis

  STEUN | Steunmaatregelen overheid

  U kan uw vragen over de steunmaatregelen telefonisch stellen via 0800/120.18

   

  Compensatiepremie

  De Vlaamse Regering heeft beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden.

  De voorwaarden van deze steunmaatregel:

  • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
  • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
  • Zelfstandigen in bijberoep:
   • die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
   • die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
  • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
  • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
  • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

   

  De aanvraagapplicatie is zopas online gegaan. Lees de webpagina van het VLAIO over de toegang tot de applicatie. U kan bijvoorbeeld ook aan uw boekhouder vragen om de aanvraag in te dienen. Een gebruiker doet er gemiddeld amper 6 minuten over om de hele aanvraag te doorlopen. De aanvraag bestaat uit slechts 3 schermen. Welke gegevens u moet invullen bij de aanvraag, staat beknopt en concreet omschreven in een handleiding. Bij de aanvraag is het vooral belangrijk te vermelden welke coronamaatregel u heeft belemmerd en hoe deze coronamaatregel de normale uitoefening van uw beroep onmogelijk heeft gemaakt.

  Meer informatie: www.vlaio.be

   

   

  Overbruggingsrecht

  Zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die hun activiteit verplicht moeten stopzetten ingevolge de coronacrisis, hebben recht op een financiële uitkering voor de maanden maart, april en mei 2020. Het overbruggingsrecht wordt nu ook ook verlengd voor juni, juli en augustus. Maar in tegenstelling tot de voorgaande maanden zal de zelfstandige zijn activiteit gedurende 7 opeenvolgende dagen in juni moeten onderbreken om in aanmerking te komen voor het overbruggingsrecht. Bovendien zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend bij uw sociaal verzekeringsfonds. Voor de maand juni is er geen automatische overdracht van vroegere aanvragen meer.

  De toekenning voor de maand mei zal automatisch gebeuren voor alle zelfstandigen die een vervangingsinkomen in april hebben getrokken en die niet hebben aangegeven dat ze hun werkzaamheden hebben hervat.

  De federale regering heeft aangekondigd om het overbruggingsrecht ingevolge de coronacrisis ook mogelijk te maken voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeeltelijke uitkering aanvragen. De uitkering bedraagt maximaal € 645,85 per maand zonder gezinslast of € 807,05 per maand met gezinslast. Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) dat deze uitbreiding regelt nog officieel moet goedgekeurd worden op de ministerraad kunnen de zelfstandigen reeds een voor-registratie doen bij hun sociale verzekeringsfonds.

  Deze maatregel kan worden gecumuleerd met de Corona hinderpremie

  Aanvraagprocedure

  Het aanvraagformulier moet je ingevuld opsturen naar je socialeverzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen.
  Er moet niet worden nagegaan of de zelfstandige het recht opent op werkloosheidsuitkeringen. Er moet dus geen attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) worden opgevraagd.

  Uitbetaling

  In geval van toekenning, zal het overbruggingsrecht voor maart worden uitbetaald begin april en voor april, begin mei.

  Voor vragen over de concrete toepassing over het overbruggingsrecht kan u contact op te nemen met Vlaio – www.vlaio.be, info@vlaio.be of 0800/20.555

  Meer informatie: www.rsvz.be

   

   

  uitstel rsz betalingen en minnelijk afbetalingsplan bij sluiting

   

  De RSZ heeft twee maatregelen voor de bedrijven genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis: mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen en uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen tot 15 december 2020. Download alle informatie hier.

   

  Hinderpremie

  De Vlaamse regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwste beslissingen van de nationale veiligheidsraad. U krijgt dan een eenmalige premie van € 4.000. Als u na 21 dagen uw zaak nog moeten gesloten houden, krijgt u een vergoeding van € 160 per dag. De premie wordt toegekend per vestiging maar het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. U moet de premie binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting aanvragen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Meer details volgen. Ondertussen hebben al bijna 31.000 ondernemers meer informatie opgevraagd via het geëigende webformulier van het VLAIO.

   

  Start hier je aanvraag voor de hinderpremie

   

  Hou volgende zaken bij de hand:

  • e-id en paswoord
  • het rekeningnummer waarop de premie betaald mag worden
  • je openingsdagen (zoals vóór de Coronacrisis)
  • je rechtsvorm
  • de website van je onderneming

  Meer informatie: www.vlaio.be

   

  OPGELET: Je kan enkel een premie krijgen in geval van verplichte sluiting van je fysieke locatie. Je hebt tijd tot en met 5 mei 2020 om je aanvraag in te dienen. Elke onderneming die in aanmerking komt, zal de premie uitbetaald krijgen. Vanaf vrijdag 27 maart staat de aanvraaglink open voor iedereen via www.vlaio.be/coronahinderpremie.
  Als er teveel aanvragen tegelijk zijn, kom je in een wachtrij. Even geduld of probeer het later opnieuw. Er is voldoende tijd om je aanvraag in te dienen

   

  UPDATE | Navraag bij het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) heeft uitgewezen dat deze hinderpremie volgens de huidige regelgeving enkel bestemd is voor handelszaken met een fysieke locatie die verplicht zijn om te sluiten. Bouwbedrijven mogen volgens de regel nog verder werken. De Vlaamse overheid kent hun daarom geen hinderpremie toe. In de bouw komen enkel aannemers in aanmerking die hun winkel voor particulieren voor bijvoorbeeld parket en tegels, decoratie- en elektro-artikelen moeten sluiten.

   

  Confederatie Bouw ijvert voor een uitbreiding van de hinderpremie voor bouwbedrijven. De FOD Binnenlandse Zaken heeft duidelijk gesteld dat alle bouwactiviteiten in bewoonde panden verboden zijn, met uitzondering van dringende herstellingen of interventies. Dit verbod treft alle aannemers die nu nog in bewoonde panden schilder-, stukadoor-, tegel- schrijn-, installatiewerken en dergelijke uitvoeren. Zij zouden ook recht moeten hebben op de hinderpremie.

   

   

  Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

  Alle tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis valt onder het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle aanvragen vanaf 13 maart voor zolang deze uitzonderlijke toestand aanhoudt. Er is dus niet langer een onderscheid tussen overmacht en economische redenen

   

  Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van deze maatregel. Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

  Meer informatie: www.rva.be

   

  Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

  Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3

   

  Betalingsplan btw

  Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3

   

  Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

  Ook ivm met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3

   

  Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

  Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

   

  Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

  Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3.

   

  Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

  De RSZ heeft de mogelijkheden om uitstel van betaling te bekomen voor het 1e en 2e kwartaal 2020 uitgebreid. Tot nu toe gold als voorwaarde dat de onderneming moest sluiten om in aanmerking te komen voor het uitstel. Ondernemingen die niet sluiten, maar die hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het 2e kwartaal 2020, kunnen nu ook via een elektronische verklaring op eer een uitstel tot 15 december 2020 bekomen.

  De onderneming moet via het elektronisch formulier verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot:

  • een sterke daling van de omzet in het 2e kwartaal 2020, hetgeen zich voor dit kwartaal zal vertalen in een vermindering van het bedrag van aangegeven BTW met minstens 65 % ten opzichte van het 2e kwartaal 2019 of het 1e kwartaal 2020;
  • een vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het 2e kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het 2e kwartaal 2019 of het 1e kwartaal 2020.

  Voor meer informatie, klik hier.

   

  Uitstel betaling btw en bedrijfsvoorheffing

  De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten. Er komt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

  [Deze informatie werd ons bezorgd maar zou nog het voorwerp uitmaken van een actualisatie.]

  Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

  Periodieke aangiften

  –  Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020

  – Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

  – Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

  De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

  Intracommunautaire opgaven

  – Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020

  – Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

   – Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

  Jaarlijkse klantenlisting

  – Termijn verlengd tot 30 april 2020

  – Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

   

  Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

  Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

  Dit uitstel geldt voor:

  Btw

  – Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020

  – Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

  – Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

  Bedrijfsvoorheffing

  – Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020

  – Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

  – Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

   

  Naast dit automatische uitstel van betaling kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw aanvragen. Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

   

  Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

  Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk

  Meer informatie: financien.belgium.be

   

 • Coronacrisis

  STEUN | betalingsuitstel voor bedrijfskrediet verlengd

  Betalingsuitstel voor een bedrijfskrediet in de context van de coronacrisis betekent dat de onderneming/organisatie haar krediet (met andere woorden het kapitaal) niet hoeft terug te betalen tot 31 december 2020. In de praktijk betekent dit dat bedrijven die betalingsuitstel aangevraagd en verkregen hebben op 31 oktober – als ze nog aan alle voorwaarden voldoen – een extra uitstel kunnen aanvragen tot 31 december 2020.

  Ter informatie: de verlenging van het kredietuitstel (31/12/2020) geldt ook voor hypothecaire kredieten van particulieren.

  . Opgelet! De interesten blijven verschuldigd. Zodra de uitstelperiode is verstreken, worden de betalingen hervat.

  De banken rekenen geen dossierkosten of administratiekosten aan wanneer op betalingsuitstel een beroep wordt gedaan.

  Voor nieuwe kredieten en nieuwe kredietlijnen met een looptijd van maximaal 12 maanden werd een waarborgregeling uitgewerkt in samenwerking met de regering.

   

  Wie komt in aanmerking? 

  • niet-financiële bedrijven;
  • kmo’s;
  • zelfstandigen;
  • en organisaties zonder winstoogmerk.

   

  op voorwaarde dat ze voldoen aan de volgende 4 voorwaarden:

  1.    De COVID-19-crisis veroorzaakt betalingsmoeilijkheden door:

  • een omzetdaling of een vermindering van de activiteit;
  • een beroep te doen op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de verplichting opgelegd door de overheid om de onderneming/organisatie te sluiten in het kader van de maatregelen die werden getroffen om de verspreiding van het virus in te dijken.

  2.   De onderneming/organisatie is permanent gevestigd in België.

  3.    Op 1 februari 2020 had de onderneming/organisatie geen betalingsachterstal voor haar lopende kredieten, voor haar belastingen of voor haar socialezekerheidsbijdragen. Of de onderneming/organisatie had op 29 februari een betalingsachterstal van minder dan 30 dagen op haar lopende kredieten/haar belastingen of haar socialezekerheidsbijdragen.

  4.    De onderneming/organisatie heeft in de laatste 12 maanden voor 31 januari 2020 aan al haar contractuele kredietverplichtingen bij alle banken voldaan en ondergaat geen actieve kredietherstructurering.

   

  Over welke kredieten gaat het? 

  Het uitstel kan worden toegekend voor de volgende kredieten:

  • vast aflossingsplan;
  • de kaskredieten;
  • de vaste voorschotten.

  We vestigen uw aandacht op leasing en factoring die geen deel uitmaken van de overeenkomst tussen de federale overheid en de banken.

   

  Wat zijn de termijnen? 

  • Voor aanvragen ingediend tot en met 30 april 2020 kan een betalingsuitstel van maximaal 6 maanden worden verkregen, dat is uiterlijk tot 31 oktober 2020.
  • Voor aanvragen ingediend na 30 april 2020 blijft de uiterste datum 31 oktober 2020.
  • Het betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor maandelijkse vervaldata die in de toekomst liggen.
  • Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van dit charter zullen worden beoordeeld op grond van de criteria van het charter. Zo nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

   

  PRAKTISCH:

  Als u denkt dat u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, neem dan onmiddellijk contact op met uw bank.

  Meer informatie: Febelfin.

 • Coronacrisis

  UPDATE | Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19 – Vereenvoudiging van de procedure

  INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS COVID-19

  De vereenvoudigde procedure om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis aan te vragen, wordt verlengd tot 31 augustus 2020. Voor sectoren in moeilijkheden is de regeling zelfs verlengd tot eind dit jaar.

   

  7 kernpunten bij de aanvraag van tijdelijke werkloosheid

   

  Vereenvoudiging van de procedure

  bron: rva.be

  Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

  Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

  • De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.
  • Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling.

  Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd.

  De werkgever die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd, kan op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

  • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).
  • De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
  • De werkgever moet van 01/03/2020 tot en met 31/08/2020 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

  Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

  • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 31/08/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
  • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 31/08/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

 • Coronacrisis

  PRIVAAT BOUWRECHT | Wat als de Coronacrisis uw werken verhindert ?

 • Coronacrisis

  WEBINAR | herbekijk en schrijf nu in voor de volgende sessie

  VOLG ONZE WEBINARS VANUIT DE BOUWCAMPUS STUDIO

   

  Met onze Vlaamse collega’s hebben we de handen in elkaar geslagen om een reeks webinars uit te zenden met als hoofdthema het COVID 19 virus en alle mogelijke gevolgen, steunmaatregelen, oplossingen …enz die er mee verband houden. Dit gebeurt vanuit de “studio bouwcampus “ in Confederatie Bouw Limburg. De vragen die de deelnemers stellen worden door onze adviseurs achteraf rechtstreeks beantwoord.

  Deze webinars bieden wij GRATIS aan (inschrijven wel verplicht).

   

  HERBEKIJK VORIGE WEBINARS

  • donderdag 30 april | Bouwactiviteiten en controle van sociale inspectie
  • donderdag 16 april | Heropstarten en preventiemaatregelen
  • donderdag 9 april | verhoog de draagkracht van uw onderneming en medewerkers

   

  • vrijdag 3 april | Sociaal juridische gevolgen

   

   

  • donderdag 2 maart | financiële gevolgen en steunmaatregelen

   

   

  • vrijdag 27 maart | Preventie in de bouw

   

  • donderdag 26 maart | update Corona in de bouw

   

  • donderdag 19 maart | update Corona in de bouw

   

 • Coronacrisis

  ERKENNINGEN tijdens de coronacrisis

  Hoe een nieuw dossier of documenten overmaken aan de Erkenningscommissie?

  Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, verzoekt het secretariaat van de Erkenningscommissie om de dossiers enkel nog per e-mail te sturen (erkenning.aannemers@economie.fgov.be ).

  Het secretariaat heeft hierbij richtlijnen verstrekt. Het is belangrijk om deze aandachtig te lezen en strikt op te volgen.

  Enkele aandachtspunten:

  • Het heeft momenteel geen zin om onvolledige dossiers in te dienen;
  • Het mailen van dossiers moet gebeuren in 1 mail, maar afzonderlijke pdf-bestanden bevatten (voor meer details, zie verder in de nieuwe richtlijnen)
  • Voor wat betreft de herzieningsdossiers is een tijdelijk uitstel voorzien tot 1 juni om een dossier in te dienen.

   

  Wat moet ik doen als mijn erkenning herzien wordt?

  Als u al aangeschreven werd door het secretariaat van de Erkenningscommissie voor de herziening van uw erkenningen, waarvan de antwoordtermijn is verstreken of dreigt te verstrijken, is er een uitstel tot 1 juni voor het indienen van uw dossier.

   

  Wat moet ik doen als mijn erkenning moet herzien worden in het kader van de 5-jaarlijkse herziening?

  Als u nog niet aangeschreven bent door het secretariaat van de Erkenningscommissie voor de herziening, hoewel de termijn van 5 jaar versteken is, kunt u zich al voorbereiden en eventueel zelf het initiatief nemen om een dossier in te dienen.

  Belangrijk: De erkenningen vervallen niet automatisch na het verstrijken van 5 jaar. Ze blijven geldig tot een definitieve beslissing over de herzieningsprocedure.
  Indien er geen herzieningsprocedure werd gestart blijven de erkenningen geldig.
  Dat blijkt uit de officiële lijst van erkende aannemers die online beschikbaar is.

 • Coronacrisis

  OPLEIDING | VERLENGING DIPLOMA VCA en risicovolle taken

  Deze maatregel geldt voor VCA opleidingen en opleidingen risicovolle taken (vind de lijst hier)

   

  1. Diplomahouders van wie het diploma na 18 maart 2020 verloopt (of is verlopen), mogen met hun verlopen diploma blijven werken. En dat tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van corona intrekt (voorlopig 1 september 2020).

   

  2.Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

   

  3.Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op deze regeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.

   

  Als de overheid besluit haar maatregelen te verlengen, verschuift de einddatum van deze regeling mee.

   

 • Coronacrisis

  MODELBRIEVEN | Als de werken stilgelegd of uitgesteld worden

  Algemeen, zowel overheids- als private opdracht

  Ingeval u zelf genoodzaakt bent de werken stil te leggen

   

  Ingeval u door de opdrachtgever wordt verplicht om de werf stil te leggen 

   

  Ingeval u door de opdrachtgever wordt verplicht om de aanvangsdatum van de werken uit te stellen

   

  Overheidsopdrachten

   

   

  Tewerkstellingsattest om verplaatsing naar en van het werk te verantwoorden

 • Coronacrisis

  ALGEMEEN | OVERZICHT CORONA UPDATES – Mailings

   

   

 • Coronacrisis

  STEUN | Wat doet de Confederatie Bouw voor de bouwbedrijven?

  Confederatie bouw verzekert de bevoorrading van bouwmaterialen

  Heel wat lidbedrijven geven aan te willen blijven doorwerken. Maar door de Coronacrisis zien meerdere bedrijven zich genoodzaakt om -geheel of gedeeltelijk- hun activiteiten te stoppen omwille van het niet meer (voldoende) bevoorraad worden met bouwmaterialen.

  Confederatie Bouw heeft gisteren dan ook de nodige stappen ondernomen opdat de werven tijdig en in voldoende mate zouden kunnen bevoorraad blijven met bouwmaterialen.

   

  Na enkele conference calls werd een charter ondertekend tussen BMP (federatie van de Belgische Bouwmaterialenproducenten), FEMA (federatie van de handelaren in bouwmaterialen) en uw Confederatie Bouw. De fabrikanten garanderen dat er ook in deze coronatijden voldoende productie blijft. En de bouwmaterialenhandels, die hun showrooms en winkels moesten sluiten voor particulieren (B2C-verkoop), beloven dat de leveringen aan de aannemerswereld gegarandeerd zullen blijven (B2B). Uiteraard met naleving van de door de overheid opgelegde “social distancing” en andere preventiemaatregelen.

   

  Zo staat in het charter dat leveringen en afhalingen enkel mogelijk zijn na aanmelding vooraf. Hierdoor kunnen ze worden gespreid (time-slots) en het aantal mensen op de terreinen en aan de loketten kan tot een minimum worden beperkt. Ook wordt er slechts 1 chauffeur per onthaalruimte toegelaten en tijdens het laden neemt hij plaats in zijn cabine. Uiteraard dient ook bij het afhalen en leveren van materialen steeds de opgelegde minimale afstand van 1,5 meter tussen personen gerespecteerd.

   

  Confederatie Bouw vraagt dringende erkenning overmacht als gevolg van coronavirus

  De Confederatie Bouw ijvert voor de algemene invoering van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht voor alle bedrijven uit de sector die hun activiteit wensen te stoppen wanneer de opdrachtgever daartoe heeft beslist of wanneer de aannemer de werf schorst omdat hij de veiligheid, het nodige personeel en de bevoorrading niet kan garanderen. “Telewerk is onmogelijk voor wie op een werf werkt, social distancing is in de bouw ook niet evident. Andere maatregelen zijn dus nodig”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

   

  De situatie m.b.t. het coronavirus evolueert razendsnel. Stilaan zetten steeds meer bouwondernemingen hun activiteiten stop en dat om verschillende redenen, zoals een gebrek aan materialen, te veel zieke werknemers, … Alternatieve werkmethoden, zoals telewerk, zijn in de bouw gezien het erg groot aantal arbeiders helemaal onmogelijk. Social distancing kan niet altijd worden toegepast gezien bepaalde werken op de werf en het vervoer van en naar die werf.

   

  Om de ondernemingen en de werknemers uit de bouw zoveel mogelijk te vrijwaren van het coronavirus vraagt de Confederatie Bouw de federale regering nu om sowieso tijdelijke werkloosheid op basis van overmacht mogelijk te maken voor alle bouwbedrijven die hun activiteit wensen stop te zetten omwille van twee redenen: het bouwbedrijf beslist om de werf te schorsen omdat onder meer veiligheid, mankracht en bevoorrading niet langer gegarandeerd zijn of de opdrachtgever beveelt de schorsing van de werf. “Het is duidelijk dat dit virus voor heel wat overmacht zorgt voor onze sector”, weet Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

   

  Op dit moment bestaan tijdelijke werkloosheid op basis van overmacht (die moet bewezen worden) en tijdelijke werkloosheid om economische reden (enkel binnen actueel geldende beperkingen, zoals max. 4 weken voor de arbeiders gevolgd door een verplichte week werkhervatting) naast mekaar.

 • Coronacrisis

  ALGEMEEN | Wie kan ik contacteren met vragen?

  Om onze adviesverlening te kunnen blijven garanderen verzoeken wij u om uw vragen per e-mail te stellen aan de vertrouwde contactpersonen:

  Arbeidsrecht – Tijdelijke werkloosheid: Ellen Keteleer – ellen.keteleer@confederatiebouw.be
  Bouwrecht – Gevolgen aannemeningscontracten: Maarten De Voeght – maarten.devoeght@confederatiebouw.be
  Opleidingen:  opleidingenantwerpen@confederatiebouw.be

   

  Volg de gratis webinar – inschrijven verplicht

  Blijf op veilige afstand van besmetting en volg deze webinar over de gevolgen van de Coronacrisis vanuit je eigen bureaustoel
  19/03/2020 – vanaf 12u

 • Coronacrisis

  ALGEMEEN | Betrouwbare en nuttige informatiebronnen

 • Coronacrisis

  ALGEMEEN | VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE OVERHEIDSMAATREGELEN

  ALGEMEEN

  Vanaf wanneer treden deze maatregelen in werking?
  Vanaf de middag van 18 maart tot en met 5 april (tot en met 3 april voor de scholen) zijn de maatregelen hieronder beschreven en deze uit het persbericht van de Eerste Minister van kracht.

  Wat betekent een federale fase voor de reeds genomen besluiten?
  Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten actief intrekken na de publicatie van het ministerieel besluit. Het ministerieel besluit en verdere verduidelijkingen volgen in de komende uren. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het Belgisch grondgebied.

  Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?
  Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei
  2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin. De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe
  gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

  ALGEMENE PRINCIPES

  Op basis van welke principes kwamen deze maatregelen tot stand?
  – De algemene hygiënemaatregelen blijven van toepassing.
  – De overheden moeten kunnen blijven functioneren.
  – Kinderen moeten worden opgevangen in de scholen indien hun ouders geen andere mogelijkheid hebben om hen op te vangen dan de grootouders, ongeacht hun leeftijd. Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van personeelsleden uit de medische en essentiële overheidssector.
  – De social distance (minimum 1.5 meter tussen personen) wordt behouden in alle omstandigheden. Bijvoorbeeld: laat een stoel vrij tussen twee personen tijdens een noodzakelijke vergadering
  – Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden.
  – Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, …) mogen worden gedaan.

  HANDELSZAKEN EN WINKELS

  Blijven winkels open?
  Enkel onderstaande winkels blijven open:
  – de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  – de dierenvoedingswinkels;
  – de apotheken;
  – de krantenwinkels;
  – de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
  – de kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de zaak en dit op afspraak.
  Alle andere winkels – kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, … – zijn gesloten.

  Welke zijn de specifieke maatregelen van toepassing voor winkels die openblijven?
  Voor alle winkels geldt dat zij de nodige maatregelen moeten nemen om de social distancing regels te respecteren en in het bijzonder het houden van de afstand van 1.5m tussen elke persoon.
  Bovendien, moet de toegang tot grote oppervlakten als volgt worden geregeld:
  – een persoon per 10m² gedurende een maximale periode van 30 minuten;
  –  in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

  Mag men nog met cash geld betalen?
  Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cash geld besmet is, maar omdat elektronische betalingen toelaten de social distancing maatregelen toe te respecteren.

  Wat met de nachtwinkels?
  De nachtwinkels mogen openen mits naleving van de social distancing maatregelen en dit vanaf hun normaal openingsuur tot 22u.

  Hoe zit het met gemengde winkels?
  Voedingswinkels die non-food producten (bijv. briefpapier) secundair verkopen: blijven open zonder de non-food afdelingen te hoeven sluiten. Gemengde winkels die voedsel als secundair product aanbieden zijn gesloten.

  Wat met buitenmarkten?
  De markten zijn verboden behalve bij degene die in de gemeente nodig zijn voor de bevoorrading van de lokale bevolking (wanneer er bijvoorbeeld geen supermarkt aanwezig is). Enkel de
  voedingskramen mogen openen in deze zones op voorwaarde dat de lokale autoriteiten de social distancing maatregelen kunnen garanderen. Als de burgermeester, ondanks de reorganisatie van de markt de social distancing niet kan garanderen moet hij de markt verbieden.

  Wat met banken en bureaus van de post?
  Deze diensten maken deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven tijdens hun normale openingsuren maar die de social distancing maatregelen moeten garanderen, bijvoorbeeld minstens 1.5m tussen elke persoon.

  Ik werk in de private en bijzondere veiligheidssector, mag ik gaan werken?
  In het kader van de huidige maatregelen moet de uitzondering beperkt worden tot de fundamentele en noodzakelijke activiteiten van de private en bijzondere veiligheidssector. De private bewakingssector die de bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten omvat, alsook de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen zoals Securail, kunnen
  verder werken. Voor de installateurs van alarmsystemen en camerasystemen zijn enkel dringende onderhouds – of herstellingswerken toegelaten. Andere dagelijkse activiteiten, zoals nieuwe installaties, zijn verboden.

  De opleidingsinstellingen verbonden aan de private veiligheidssector kunnen hun activiteiten enkel verderzetten via afstandsonderwijs. Veiligheidsadviseurs kunnen hun activiteiten enkel en alleen op digitale wijze verderzetten. Er staat een GSM-mast op mijn privéterrein, bovenop het ziekenhuis, … moet ik de onderhoudsteams van de operatoren toegang geven tot deze antennes?
  Ja, het is essentieel dat de elektronische communicatie wordt onderhouden en dat de operatoren al het nodige onderhoud kunnen doen.

  Zijn de hotels geopend?
  Hotels mogen opblijven maar ZONDER TOEGANG tot bar, restaurants (gemeenschappelijke zalen) en recreatieve ruimtes, teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet. De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.

  Wat voor andere types van logement?
  Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, …) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven
  wonen. Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden enkel niet essentiële verplaatsingen in de buurt van de woonplaats toegelaten.

  Wat met kappers?
  Ook kapsalons moeten sluiten:
  · Hierop is een uitzondering mogelijk voor kappers die uitsluitend op afspraak werken en één klant per keer ontvangen in hun zaak.
  · Wie symptomen heeft zoals koorts en hoesten geldt zoals steeds: blijf thuis.
  · Wie fit en gezond is, kan naar een kapper als de algemene hygiënemaatregelen strikt en nauwkeurig worden toegepast.
  · Dat kan door bijvoorbeeld:

  o Geen handen of kus te geven;
  o Regelmatig handen wassen met water en zeep;
  o Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak

  · Voor de kapper is het veilig het haar te knippen bij een gezonde klant. Bij een klant zonder symptomen is de kans op besmetting erg laag. Als de kapper wil sluiten, kan die rekenen op economische maatregelen:

  · De sluitingspremie waarnaar verwezen wordt, behoort toe tot de deelstaten. In Vlaanderen is dit een bevoegdheid van minister Crevits.
  · Het personeel van de kapsalon kan bij sluiting een beroep doen op tijdelijke werkeloosheid wegens overmacht.
  · De zelfstandige kapper kan rekenen op een vervangingsinkomen als hun activiteit langer dan een week wordt stopgezet.
  · De financiële steun bedraagt €1266.37 per maand zonder gezin en €1582.46 met gezin.
  · De maatregelen kunnen nog aangevuld worden in de toekomst.

  Wat met beautysalons?
  Die zijn gesloten.

  Is de levering van maaltijden en de verkoop van maaltijden om mee te nemen verboden?
  Nee, het is toegestaan mits naleving van social distancing maatregelen en organisatie van de wachtrijen buiten. De verkoop van maaltijden om mee te nemen en de leveringen van maaltijden mogen enkel tussen 7u en 22u uitgevoerd worden.

  Zijn foodtrucks toegelaten?
  Foodtrucks zijn verboden behalve individuele kraampjes/ foodtrucks die meeneemmaaltijden aanbieden, die als een complete maaltijd beschouwd kunnen worden.

  Wat met dringende herstellingsdiensten voor de veiligheid, hygiëne en ICT-infrastructuur?
  Alle dringende herstellingen mogen blijven uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld: loodgieters, garagisten, telecomleveranciers, …

  Mogen de winkels die de landbouwsector voorzien (fytoproducten, veevoer, …) openblijven?
  Ja, alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren blijven werken met een inachtneming van social distancing maatregelen en passen waar mogelijk telewerken toe.

  Mogen opticiens en gehoorwinkels openblijven?
  Ja, zij zijn een essentiële sector.

  Mogen paramedische winkels (drogisterijen, …) openblijven?
  Neen, zij moeten sluiten.

  Mogen dierenartsen hun activiteiten verderzetten?
  Ja.

  Mogen carwashes open zijn?
  Nee, ze zijn gesloten.

  Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?
  Ja, de gebouwen blijven open.

  Mogen wijnhandelaren open blijven?
  Ja, mits de maatregelen m.b.t. social distancing gevolgd worden.

  Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?
  Gezondheidszorgberoepen mogen blijven beoefend worden, maar uitstelbare zorg dient te worden verdaagd.

  Mogen mobiele vertegenwoordigers zich blijven verplaatsen en werken gezien werk op afstand in hun geval niet doenbaar is?
  Nee, deze mensen mogen hun activiteiten niet voortzetten.

  Mogen advocaten, notarissen en deurwaarders klanten blijven ontvangen, met name voor het tekenen van akten?
  Ja, als het noodzakelijk is, mits de maatregelen m.b.t. social distancing gevolgd worden. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.

  Mogen industriële wasserettes die voornamelijk (bed)lakens van zorgcentra wassen open blijven?
  Ja

  Wat met wassalons?
  Die blijven open mits naleving van de hygiënemaatregelen en social distancing.

  Mogen schoonheidscentra openblijven?
  Die zijn gesloten en schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren.

  Mogen drogisten (producten op basis van planten, kruidenwinkels, parafarmacieën, theewinkels) open blijven?
  Nee, ze mogen niet openblijven.

  Mogen garages open blijven?
  Ja, enkel om dringende reparaties uit te voeren en de regels m.b.t. social distancing in acht nemend. Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.

  Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?
  Ja, maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m². Voor particulieren kunnen e-commerce handelaars aangewend worden.

  Moeten arbeiders die buiten werken (gemeentearbeiders, groendienst, etc.) thuisblijven?
  Zij mogen blijven werken voor zover hun werkgever de social distancing maatregelen kan
  garanderen.
  Mogen e-commerce handelaars hun activiteiten verderzetten indien deze niet als essentieel worden beschouwd (bv. kleren, doe-het-zelf, …)?
  Ja, ze mogen hun activiteiten voortzetten zolang de werkgever de social distancing maatregelen kan garanderen in de magazijnen en de lokale winkel.

  Mag poetshulp (dienstenchèques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?
  Ja.

  Mogen grootmarkten (voor professionele klanten) blijven doorgaan (vroegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge, …)?
  Ja, voor zover de regels van social distancing in de mate van het mogelijke gevolgd worden.

  Mogen zelfstandige of in vennootschap georganiseerde ramenwassers hun werk voortzetten en tegemoetkomen aan de vragen van bedrijven die een beroep op hen doen?
  Ja, zolang zij de social distancing maatregelen respecteren.

  Mogen verhuizen toegelaten worden?
  Ja, het is toegelaten.

  Wat met schouwvegers?
  Zij mogen hun activiteiten blijven uitoefenen.

  WERKOMSTANDIGHEDEN IN BEDRIJVEN

  Is telewerk verplicht?
  Ja, telewerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle functies waarvoor het mogelijk is dit te organiseren.

  Wat met de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is?
  Als telewerk niet mogelijk is moeten social distancing maatregelen strikt nageleefd worden. Indien deze maatregelen niet worden nageleefd, riskeren deze bedrijven boetes bij een eerste inbreuk en in het geval van recidieven in het niet navolgen van de social distancing maatregelen moeten zij sluiten.

  Zijn deze maatregelen van toepassing voor alle sectoren en diensten?
  Neen. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing voor bedrijven in de cruciale sectoren en essentiële diensten. Echter, deze bedrijven moeten indien mogelijk ook een telewerksysteem in werking stellen en social distancing maatregelen respecteren. De complete lijst van deze cruciale sectoren en essentiële diensten werd samengesteld en bijgevoegd aan het ministerieel besluit van 18 maart 2020.

  Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)?
  Deze administraties moeten blijven functioneren en erover waken dat social distancing maatregelen en/of telewerken in werking wordt gesteld. De overheidsdiensten moeten de bevolking informeren over de mogelijkheden om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren (online). De administratie moeten de voorkeur  geven aan deze alternatieve manieren om het aantal verplaatsingen te beperken.

  Mogen de gemeente- en provincieraden, raden van bestuur en algemene vergaderingen van openbare instellingen, intercommunales, etc. doorgaan?
  Ja, voor zover de agendapunten niet uitgesteld kunnen worden en waar de vergadering niet virtueel kan plaatsvinden.

  Moeten thuisverpleegkundigen verder werken?
  Ja, uiteraard.

  Zijn de containerparken gesloten?
  Momenteel zijn containerparken gesloten, desalniettemin zoeken de gewesten een oplossing die gecommuniceerd wordt in de volgende dagen.

  Hoe zit het met de prostitutie en prostitutiebuurten?
  Die worden gesloten.

  Moeten provinciale domeinen gesloten worden?
  Ja, zij moeten gesloten worden. Bedrijven moeten de regels van social distancing respecteren. Wie dat niet doet, moet sluiten. Bij niet-naleving komen er boetes.

  Maar wat kan een werknemer hiertegen doen? Waar moet hij klacht indienen, etc. ?
  Ze kunnen klacht indienen bij de arbeidsinspectie via oproepnummer: 022334111

  Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
  Ja.
  Mogen garages en bandencentrales hun activiteiten voortzetten?
  Ja, maar enkel voor dringende reparaties.

  Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?
  Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar moet zo georganiseerd worden dat social distancing maatregelen zoals het houden van 1.5m afstand gegarandeerd kan worden. Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

  Wat met taxichauffeurs?
  Taxichauffeurs mogen verder personen vervoeren maar een persoon per keer in de taxi en de chauffeur. Het gezin mag in een taxi.

  Carpool? Hoeveel personen in privéwagen?
  Zoals bij taxi’s mag er een persoon meerijden.

  Mogen bedrijven verdergaan met het organiseren van transport per bus voor hun werknemers?
  Ja, wanneer social distancing wordt gerespecteerd.

  VERPLAATSINGEN

  Mag men zich verplaatsen?
  De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.

  Zijn er uitzonderingen op dit principe?
  Enkele essentiële en dringende verplaatsingen zijn toegestaan zoals, bijvoorbeeld:
  · Verplaatsingen om naar het werk te gaan;
  · Absolute noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, etenswaren aan te kopen, naar de post gaan, naar de bank gaan, naar de apotheker gaan, tanken of om hulpbehoevende bij te staan);
  · Fysieke activiteiten in openlucht.

  Gaat men een attestatiesysteem om rond te rijden opzetten zoals in Frankrijk?
  Nee, het is niet voorzien.

  Mag men dus buiten wandelen of joggen?
  Ja, een luchtje scheppen is toegelaten en zelfs aanbevolen maar enkel met die leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen en eventueel met een derde (bijvoorbeeld een vriend) en mits
  toepassing van 1.5m afstand tussen elkaar.

  Mag men nog samenkomen?
  Neen, alle samenscholingen vanaf 2 personen zijn verboden. Voor wat betreft buitenactiviteiten, enkel fiets- wandel- en looptochten zijn toegelaten volgens de modaliteiten die bij de voorgaande vraag werd beschreven (enkel in familiale kring die onder hetzelfde dak wonen en eventueel in het gezelschap van een vriend, altijd dezelfde), zelfs als dit meer dan 2 personen zijn van dezelfde familie die onder hetzelfde dak wonen.

  Mogen er bezoeken worden gebracht aan familie die niet onder hetzelfde dak wonen?
  Het bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen, voor alle andere gevallen wordt verwezen naar het MB.

  Wat met begrafenissen?
  Begrafenissen in intieme kring zijn toegelaten.

  Ik ben momenteel op mijn kot. Mag ik terugkeren naar mijn ouders?
  Het is noodzakelijk dat de studenten een plaats kiezen om te blijven tijdens de crisis.

  Mogen eigenaars van dieren hun dieren blijven bezoeken?
  Ja.

  Mogen toeristen naar België blijven reizen (de kust, ardennen, ..)?
  Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn.

  Mag ik naar mijn buitenverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?
  Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van sociale afstandsmaatregelen om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds
  om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

  SCHOLEN

  Worden kleuter-, lagere en middelbare scholen gesloten?
  De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de extra-curriculaire activiteiten.
  De opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:
  · werken in de gezondheidszorg
  · werken in een essentiële publieke sector
  · geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hunleeftijd, te laten opvangen.
  De refters mogen openblijven.

  Mogen we zelf nieuwe opvangmogelijkheden creëren?
  Bestaande opvangmogelijkheden zijn toegelaten. Nieuwe initiatieven die reeds bestaande contacten overschrijden niet.

  Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?
  Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan. Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

  Worden internaten en scholen van het bijzonder onderwijs gesloten?
  De internaten en het bijzonder onderwijs blijven open, maar schrappen de lessen.

  Worden universiteiten, hogescholen en andere scholen gesloten?
  Universiteiten en hogescholen mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

  Worden scholen voor veiligheidsberoepen gesloten?
  Brandweer-, politie- en veiligheidsscholen blijven de basisopleidingen voorzien. Het is aangeraden dat de lessen op afstand worden gegeven. Indien dit niet mogelijk is, mogen de lessen voortgezet
  worden in de scholen wanneer de hygiëne maatregelen en social distancing gerespecteerd worden en geen nieuwe mixgroepen worden gemaakt tussen de verschillende klassen. Voor de voorgezette opleidingen, zij worden gegeven volgens de evaluatie van de organiserende instantie.

  OPVANG VAN KINDEREN TOT 3 JAAR

  Zullen de crèches open zijn?
  Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

   

  INTERNATIONAAL

  Mag men nog reizen naar het buitenland?
  Elke niet essentiële reis naar het buitenland is verboden.

  Is grensarbeid nog toegestaan (bijvoorbeeld Fransen die werken in België)?
  Ja, grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitvoeren binnen de limieten van de opgelegde maatregelen.

  Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen?
  Co-ouderschap van ouders woonachtig in de grensstreek (de ene in België, de andere in NL bvb.) kan zich blijven verderzetten.

 • Coronacrisis

  PREVENTIE | Preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen

  Om de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen tegen te gaan, is het belangrijk de preventiehiërarchie toe te passen zoals opgelegd in de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. We verwijzen eveneens naar titel 1 ‘Algemene bepalingen’ van boek VII ‘Biologische agentia’ van de codex. De preventiehiërarchie is opgesomd in art. VII.1-16 van de codex.

  Eerst moeten organisatorische maatregelen worden toegepast. De belangrijkste maatregel is: wie zich ziek voelt, moet thuisblijven. Een voldoende goede hygiëne op de werkvloer is de belangrijkste collectieve maatregel.

  Het is niet nodig werknemers of andere personen die naar een bepaalde regio gereisd zijn, maar geen ziektesymptomen vertonen, te weren op de bouwplaats of in de onderneming. Als deze personen symptomen van corona vertonen, wordt hen aangeraden thuis te blijven en hun huisarts te contacteren.

  Vind hier de maatregelen die u als werkgever moet nemen en de preventiemaatregelen die u aan uw werknemers kan bezorgen.

  Bron: Constructiv

 • Juridisch

  Hoe ziet de vakantieregeling 2020 eruit?

  De vakantieperiodes van de bouwsector worden per provincie onderhandeld.
  Vind hier de vakantieaanbeveling voor de provincie Antwerpen in 2020.

 • Lid worden

  Hoeveel kost een lidmaatschap?

  Uw lidmaatschap is berekend op basis van het aantal medewerkers van uw bouwonderneming.

  – Zelfstandigen en starters genieten van het laagste tarief van €300 excl. btw.
  – Bedrijven van 1 tot 4 medewerkers betalen €440 excl. btw.
  – Het tarief voor werkgevers met 5 tot 9 werknemers is dienst bedraagt €835 excl. btw.
  – Bedrijven met meer dan 9 werknemers krijgen altijd een offerte op maat.

   

  Vul het formulier op deze pagina vrijblijvend in en wij bezorgen u een offerte op maat.

 • Administratieve ondersteuning

  Kan ik het loon van mijn zieke arbeider recupereren?

  Kleinere bouwbedrijven (tot 20 werknemers) kunnen zich het gewaarborgd loon van een zieke arbeider laten terugbetalen. Hiervoor kunnen ze terecht bij Serviam+ Gewaarborgd Loon.

  Wanneer een arbeider ziek wordt, heeft hij gedurende één maand recht op gewaarborgd loon. De werkgever heeft hierdoor kosten, die vooral voor kleinere ondernemingen een aanzienlijke last kunnen vormen. Daarom heeft de bouwsector voor aannemers met minder dan 20 werknemers een eenvoudig en efficiënt systeem opgezet dat de kosten spreidt over een groot aantal bouwbedrijven. Deze ondernemingen betalen een bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid. In ruil krijgen ze het gewaarborgd loon dat ze aan hun zieke bouwvakkers betaald hebben, grotendeels terug. Voor ziektes vanaf 1 juli 2015 wordt de terugbetaling beperkt tot 94,81% van het gewaarborgd loon. Dit is nodig om het sectoraal terugbetalingsregime financieel in evenwicht te houden. Door de afschaffing van de carensdag dreigde immers een structureel deficit.

   

  WAT IS HET GEWAARBORGD LOON?

  Het gewaarborgd loon zorgt ervoor dat een bouwvakarbeider tijdens de eerste dertig dagen van zijn ziekte geen loonverlies lijdt.
  De eerste week moet de werkgever het volledige loon betalen, inclusief de sociale bijdragen. In de tweede week moet hij het volledige loon betalen maar zonder de sociale bijdragen. Vanaf dag 15 tot dag 30 van de ziekte komt de mutualiteit tussen. De werkgever moet dan enkel nog het verschil betalen tussen het loon en de uitkering.

   

  AANSLUITEN BIJ SERVIAM+ GEWAARBORGD LOON
  Maar nog niet ieder bouwbedrijf laat zich ook effectief terugbetalen. De werkgever moet aangesloten zijn bij Serviam+ Gewaarborgd Loon vooraleer terugbetaling van het gewaarborgd loon bij ziekte mogelijk is. De aansluiting bij Serviam+ Gewaarborgd Loon is gratis en is niet meer dan een formaliteit. Bezorg de aansluitingsverklaring aan gewaarborgdloon.antwerpen@confederatiebouw.be.

   

  EENVOUDIG EN SNEL
  De procedure is de laatste jaren sterk vereenvoudigd.

  1. U dient ons het medisch attest, dat de ziekte van de arbeider bevestigt, binnen de 5 werkdagen na het begin van de ziekte of het voorkomen van het privé-ongeval over te maken.
  Het attest moet opgesteld en ondertekend zijn door een geneesheer en goed leesbaar zijn. Om tijd te winnen kan het attest via e-mail worden doorgestuurd.
  Bij laattijdige indiening van de ziekteattesten, zal de Patronale Vereveningsdienst de terugbetaling van het gewaarborgd loon kunnen weigeren.

  2. Vermeld op de achterzijde van het attest de firmanaam, adres en RSZ-nummer en vermeld evenzeer de naam van de zieke werknemer alsook zijn rijksregisternummer.

  3. Na ontvangst van het attest openen wij een dossier. Na het verstrijken van de periode van het gewaarborgd maandloon zorgen wij voor het insturen van de elektronische aanvraag tot terugbetaling bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

  4. Op basis van de DMFA-aangifte zal het Fonds spontaan de aanvraag behandelen en een terugbetalingsvoorstel doen. Na controle van de gegevens gaan wij over tot terugbetaling. U dient rekening te houden met een terugbetalingstermijn van 6 maanden.

  Bij langdurige ziekten, die de eerste 30 kalenderdagen overschrijden, dienen enkel de attesten voor de periodes die zich binnen deze periode van gewaarborgd loon situeren worden opgestuurd .
  Het FBZ-Constructiv berekent het bedrag van de toekomstige terugbetaling op basis van de gegevens van de kwartaalaangifte van de onderneming aan de RSZ. Zodra deze DmfA-gegevens verwerkt zijn, doet het Fonds voor Bestaanszekerheid een terugbetalingsvoorstel en na goedkeuring door Serviam+ Gewaarborgd Loon wordt dat onmiddellijk uitgevoerd.

   

  KOSTELOZE MEDISCHE CONTROLE
  Bij Serviam+ Gewaarborgd Loon aangesloten zijn heeft nog meer voordelen. Een werkgever kan kosteloos de zieke arbeiders op arbeidsongeschiktheid laten controleren. Het volstaat om telefonisch bij Serviam+ Gewaarborgd Loon een aanvraag te doen. Serviam+ Gewaarborgd Loon stuurt dan binnen de 24 uur een controlegeneesheer naar de zieke. Op die manier kan u het misbruik van ziektemeldingen indijken en het absenteïsme doen dalen.

 • Administratieve ondersteuning

  Kan de Confederatie Bouw mij helpen met onbetaalde facturen?

  Onbetaalde facturen zijn vaak een nachtmerrie voor heel wat ondernemers. Slechte betalers aanmanen kost tijd, geld en hopen energie. Daarom heeft de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een systeem tot invordering van onbetaalde facturen opgestart waarbij de bemiddeling van een advocaat wordt ingeschakeld. Dit is volledig kosteloos voor de leden van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen.

   

  1. Blijft uw klant in gebreke?
  Dan kan u het dossier aan ons overmaken. Wij gaan het openstaand saldo, vermeerderd met intresten en schadevergoeding, in uw naam invorderen via een aangetekend schrijven.

   

  2. Komt er geen reactie op ons aangetekend schrijven?
  Dan wordt het dossier overgemaakt aan de advocaat van de vereniging, welke de onwillige betaler per gewone post zal aanmanen tot betalen. (GRATIS)

   

  3. Hebben de aanmaningen niet het gewenste effect?
  Dan kan u, in samenspraak met uw advocaat, beslissen of u verder stappen wenst te ondernemen of niet.

  De Confederatie Bouw Provincie Antwerpen is al enige tijd bezig met dit invorderingssysteem en in de meerderheid van de gevallen blijkt dit een voldoende effectief drukkingsmiddel te zijn om uw klant tot betaling te doen overgaan.

 • Administratieve ondersteuning

  Hoe kan ik een erkenning voor mijn bedrijf aanvragen / hernieuwen?

  Als u in België wil werken voor de overheid of als onderaannemer wil werken voor een hoofdaannemer die voor een openbaar bestuur werken uitvoert, heeft u een erkenning voor overheidsopdrachten nodig. Ook in het kader van de woningbouwwet (Wet Breyne) heeft u een erkenning nodig. Voor andere opdrachtgevers is een erkenning ook een belangrijk kwaliteitslabel.

  Via een uitgebreid administratief dossier moet u als bouwbedrijf tal van zaken aantonen op het vlak van technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit, vooraleer u die erkenning bekomt.
  De Confederatie Bouw Provincie Antwerpen is gespecialiseerd in het samenstellen van erkenningsdossiers voor overheidsopdrachten en zij neemt al een aantal administratieve verplichtingen voor haar rekening. Zo slinkt de administratieve rompslomp.

 • Opleidingen

  Hoe dien ik een aanvraag in voor de KMO-portefeuille?

  De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf.

  De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

  De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom kan u zich eenvoudig aanmelden om subsidieverzoeken in te dienen.

  Dat kan via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

 • Netwerken

  Hoe kan ik meedoen aan Open Wervendag?

  Op Open Wervendag stelt de bouwsector haar werven open voor het grote publiek. Dat gaat van grote infrastructuurwerken tot energiepositieve woningen, ziekenhuizen, zwembaden en nog veel meer.

   

  Open Wervendag gaat in 2020 is uitgesteld door de coronacrisis. We houden u op de hoogte van de nieuwe datum.

   

  Bouwbedrijven aangesloten bij de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen kunnen gratis deelnemen aan Open Wervendag.

 • Opleidingen

  Kan ik een opleidingsdag organiseren in de eigen onderneming?

  Absoluut. De Confederatie Bouw Provincie Antwerpen ondersteunt u graag bij de organisatie van een opleidingsdag in de eigen onderneming en op maat van de eigen behoeften.

  Omdat iedere aanvraag anders is, neemt u best contact op met opleidingsverantwoordelijke Caroline Baert via caroline.baert@confederatiebouw.be.

 • Opleidingen

  Wat is het voordeel van een winteropleiding voor mij?

  WAT IS EEN WINTEROPLEIDING?
  Tussen 1 december en 31 maart kan u als werkgever genieten van de voordelen van een winteropleiding. Hierbij stelt u uw werknemers tijdelijk werkloos omwille van weerverlet, ongeacht de weersomstandigheden.

  U betaalt tijdens de opleiding dus geen loonkost én krijgt een tussenkomst in de opleidingskost. Uw werknemers genieten bovendien van een premie bovenop de werkloosheidsuitkering.

   

  TIP!
  Zaakvoerders die samen met hun arbeiders de opleiding volgen , genieten van dezelfde tussenkomst in de opleidingskost (maximum 2 zaakvoerders per opleiding).
  Het hoeft geen slecht weer te zijn om een winteropleiding te volgen. Ongeacht de weersomstandigheden kan u van december t.e.m. maart uw arbeiders op weerverlet plaatsen om een opleiding te volgen.

   

  VOORDELEN VAN EEN WINTEROPLEIDING

  Voor de werkgever:

  – Geen loonkost
  – Tussenkomst in de opleidingskost via Constructiv
  – Opgeleide werknemers

  Voor de werknemer:

  – Premie per opleidingsdag van Constructiv €40 / 8u
  – Werkloosheidsuitkering van RVA
  – Bijscholing
  – Zelfontwikkeling

   

  WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN WINTEROPLEIDING?
  1. De opleiding wordt georganiseerd tussen 1 december en 31 maart
  2. De arbeiders die de opleiding volgen, vallen onder PC 124
  3. De opleiding moet minimum 8u duren
  4. De opleiding vindt plaats tijdens de werkuren (geen avond- of weekendopleiding)
  5. De arbeider moet werkloos gesteld worden omwille van weerverlet (ongeacht de weersomstandigheden)
  6. Maximum 160 uren opleiding per winterperiode per arbeider
  7. De opleidingen moeten gevolgd worden bij erkende opleidingscentra zoals de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

   

  TUSSENKOMST
  Constructiv voorziet een tussenkomst in de opleidingskost van de arbeiders van PC 124.
  Als de opleiding erkend of georganiseerd wordt door de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen zal de werkgever automatisch deze vergoeding ontvangen, zonder extra inspanningen.

  Onze Vlaamse Overheid komt tegemoet in de opleidingskost van kleine en middelgrote ondernemingen. Van de opleidingskost die de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen factureert aan de deelnemers neemt de overheid 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) voor haar rekening.

  De subsidieaanvraag dien je in binnen 14 kalenderdagen na de start van de opleiding via www.kmo-portefeuille.be.Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

   

  HOE GA IK TE WERK?
  1. Volg de procedure alsof het een dag slecht weer zou zijn. Als de winteropleiding samenvalt met de eerste werkloosheidsdag van de maand, kan u in de mededeling ‘geprogrammeerde winteropleiding’ aanklikken.
  2. Vermeld op het einde van de maand in de C3.2.werkgever de data van de winteropleiding.
  3. Deel aan de RVA voor elke werknemer de eerste effectieve werkloosheidsdag (technisch, economisch of weerverlet / winteropleiding) van de maand mee. U kan dit melden via de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialezekerheid.be > werkgevers > sociale risico’s > tijdelijke werkloosheid.
  4. Als u voor de betrokken medewerker die maand al een andere dag werkloosheid hebt ingediend, moet u de eerste dag van de winteropleiding niet meedelen.
  5. De mededeling moet maandelijks gebeuren en vindt plaats op de eerste effectieve werkloosheidsdag of één werkdag ervoor of erna, met uitzondering van het weekend, feestdagen, vervangende feestdagen of brugdagen.

   

  OPGELET!
  De werknemers mogen hun kaart NIET KLEUREN, aangezien het om een werkloosheidsdag gaat en geen werkdag

  • Interim bouwvakkers komen NIET in aanmerking voor winterfinanciering
  • Constructiv betaalt GEEN tussenkomst voor bedienden, IBO, leerjongeren of zelfstandigen
  • Opleidingen tijdens inhaalrustdagen komen NIET in aanmerking voor financiering

   

  TIP!
  Vraag eerst uw opleiding aan en regel nadien uw tegemoetkoming bij Constructiv.
  Download uw aanvraagformulier voor Constructiv en zet bij de aanvraag de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen (opleidingenantwerpen@confederatiebouw.be) in CC voor een vlotte afhandeling.

  Download hier onze infofiche!

 • Netwerken

  Hoe kan ik mij aansluiten bij JOBA en HET NETWERK?

  Als lid van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen bent u welkom op alle activiteiten van HET NETWERK.
  Ook voor de activiteiten van JOBA heten we u graag welkom, maar daar ligt de focus op aannemers tot 40 jaar.

   

  Bent u geen lid van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen, maar wilt u toch graag deelnemen aan onze activiteiten? Dat kan als partner of sponsor van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen! Neem contact op met Annemie Vanderkuylen voor alle informatie.

  Ook als u deel wil uitmaken van de organisatie van deze netwerken, kan u terecht bij Annemie Vander Kuylen via annemie.vanderkuylen@confederatiebouw.be.

  Bekijk alvast onze afgelopen en komende activiteiten.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer