Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Hoe kunnen we je helpen?

Gefilterd op: 0 Filters verwijderen

Vragen en antwoorden

 • Coronacrisis

  Verplaatsingen van en naar het buitenland

  Consulteer bij verplaatsingen over de grens altijd volgende websites van:

   

  Verplaatsingen van en naar het buitenland tot 30 juni

  Vanaf vandaag, 19 april 2021, zijn niet-essentiële reizen niet meer verboden, maar ze blijven wel sterk afgeraden.

  Dit betekent dat vanaf vandaag opnieuw de testing- en quarantainemaatregelen gelden  die eind 2020 van toepassing waren. Inwoners die langer dan 48 uur in een ander land verblijven, zullen een Passenger Locator Form moeten invullen en zich dus in de meeste gevallen aan een dubbele test (op dag 1 en dag 7) moeten onderwerpen en minstens 7 dagen in quarantaine blijven. Niet-essentiële reizen naar en van bestemmingen buiten de EU en de Schengenzone blijven wel verboden

  Voor professionele reizen verandert er weinig. Door het verbod op niet-essentiële reizen op te heffen, verdwijnt vandaag wel de verplichting op het invullen van de fameuze “Verklaring op eer” om essentiële reizen te staven.

  Voor inreizende buitenlandse arbeidskrachten gelden nog steeds volgende regels:

  1. Een negatieve PCR-test op zak hebben die ten vroegste 72 uur in hun land van herkomst werd afgenomen. Het negatief resultaat van deze test kan worden gecontroleerd bij aankomst op Belgisch grondgebied maar ook op de werkvloer! Meer bepaald door de preventieadviseur-arbeidsarts en de artsen-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.
  2. Wie langer dan 48u in België blijft of met het vliegtuig, boot, trein of bus komt, vanuit een land buiten de EU of Schengenzone, moet ten vroegste 48 uur voor aankomst in ons land, een Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Op basis van zijn antwoorden in het luik zelfevaluatie op deze PLF en de kleurcode van het land van afreis, zal het Contactcenter bepalen of betrokkene al dan niet als een hoogrisicocontact dient beschouwd. Wie een sms ontvangt, moet in quarantaine en zich laten testen op dag 7. Betrokkene ontvangt hiervoor een code per sms.
  3. Personen die inreizen vanuit gebieden waar gevaarlijke mutanten van het virus woekeren, met name het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika, moeten steeds 10 dagen in quarantaine. Met verplichte test op dag 1 (bovenop de test van maximum 72 uur oud in het land van herkomst) én op dag 7 van de tiendaagse quarantaine.

  Voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing op personen die minder dan 48 uur in België zullen verblijven en op de bijzondere categorie van de “grensarbeiders”, dit is “een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een EU lidstaat maar in een andere lidstaat zijn woonplaats heeft, waarnaar hij in de regel dagelijks of minstens 1x/week terugkeert”.

  Tot slot hebben de Belgische “gebruikers” van buitenlandse arbeidskrachten (zowel werknemers als zelfstandigen) nog steeds twee belangrijke eigen administratieve verplichtingen: het bijhouden van het register én het controleren van de Passenger Locator Forms vóór de buitenlanders aan de slag gaan. Opdrachtgevers die dit niet doen, riskeren zelf een proces-verbaal en bijhorende boete.

  Verplaatsingen van en naar het buitenland vanaf 1 juli

  Het Overlegcomité van 4 juni 2021 heeft de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.

  Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

  Een overzicht van de regels die zijn vastgelegd op het overlegcomité van 4 juni vindt u hieronder terug. Deze gaan in op 1 juli 2021.

   

  1. Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland

  • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test.
  • Terugkeer uit rode zone:
   • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
   • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd.
  • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
   • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
   • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

  Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.

  2. Aankomst in België als niet-inwoner

  • Aankomst vanuit groene of oranje zone: Geen verplichting tot test of quarantaine.
  • Aankomst vanuit rode zone:
   • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
   • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
  • Aankomst van buiten de Europese Unie: Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
  • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”): Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.

  3. Vertrek naar het buitenland

  Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.
  4. Passenger Locator Form

  Het Passenger Location Form blijft behouden, maar het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).
  5. Twee gratis PCR-testen

  Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

  De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.
  Op 11 juni komt het Overlegcomité opnieuw samen over de maatregelen in de zomermaanden.

 • Coronacrisis

  OVERZICHT | nieuwe maatregelen voor de bouwsector

  De nieuwe maatregelen brengen geen verandering teweeg voor de bouwsector. Houd wel rekening met volgende vooropgestelde regels en het protocol.

  Bekijk hier het volledige overzicht over:

  1. telewerk
  2. coactiviteit
  3. binnen werken
  4. collectief vervoer
 • Coronacrisis

  TEWERKSTELLINGSATTEST OM DE VERPLAATSING VAN EN NAAR HET WERK TE VERANTWOORDEN

  Komende maand is er opnieuw een nachtklok ingesteld. Dat wil zeggen dat het verboden is u te verplaatsen op de openbare weg tussen middernacht en 5 uur ’s morgens. Deze nachtklok geldt niet voor essentiële verplaatsingen, zoals woon-werkverkeer, professionele verplaatsingen of om naar de dokter of het ziekenhuis te gaan. Als u of uw medewerkers zich in deze tijdspanne van of naar het werk moeten verplaatsen, kan u gebruik maken van het tewerkstellingsattest, als u zich moet verantwoorden bij een controle.

  Download hier het tewerkstellingsattest

 • Coronacrisis

  TELEWERK | verplicht vanaf 1 november

  Sinds 1 november is telewerk niet langer ‘de norm’, maar ‘verplicht voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening”.

  Werknemers, zowel bedienden als arbeiders (!) die onmogelijk thuis kunnen werken, moeten van hun werkgever een attest krijgen waarin dit wordt bevestigd. Dit document kan bij een eventuele controle door politie of inspectiediensten worden opgevraagd. Al proberen we bij de Minister die onlogische eis van attesten voor arbeiders nog ongedaan te laten maken.

 • Coronacrisis

  STEUN | Steunmaatregelen overheid

  U kan uw vragen over de steunmaatregelen telefonisch stellen via 0800/120.18

   

  Compensatiepremie

  Meer informatie:

   

  Overbruggingsrecht

  Meer informatie:

   

  uitstel rsz betalingen en minnelijk afbetalingsplan bij sluiting

  De RSZ heeft twee maatregelen voor de bedrijven genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis: mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen en uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen tot 15 december 2020. Download alle informatie hier.

   

  Hinderpremie

  Meer informatie:

   

  Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

  Meer informatie:

   

  Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

  Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3

   

  Betalingsplan btw

  Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3

   

  Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

  Ook ivm met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3

   

  Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

  Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

   

  Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

  Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3.

   

  Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

  Voor meer informatie:

   

  Uitstel betaling btw en bedrijfsvoorheffing

  Meer informatie:

   

  TIJDELIJKE CORONAMAATREGELEN BESTAANSZEKERHEID

  Voor de ondernemingen wordt de forfaitaire bijdrage aan Constuctiv in 2021 verlaagd met 30 euro per kwartaal en per arbeider.

  Daarnaast zal Constructiv voor het dienstjaar 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 geen terugvordering doen bij de bedrijven van de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid bij overschrijding van de drempels van economische werkloosheid of weerverlet (met uitzondering van de ondernemingen die voor de 2 voorafgaande dienstjaren al telkens het voorwerp waren van een terugvordering). We herhalen dat voor de aanvullende vergoedingen toegekend bij tijdelijke werkloosheid overmacht geen terugvordering wordt toegepast.

  De arbeiders die tijdens het 2e kwartaal 2020 tijdelijk werkloos zijn geweest wegens overmacht corona zullen een getrouwheidszegel door gelijkstelling ontvangen. Gezien er geen loon aangegeven is voor die dagen tijdelijke werkloosheid, ligt de waarde van de gewone getrouwheidszegel voor vele arbeiders lager dan de voorgaande jaren. Om dit verlies te compenseren kent Constructiv een getrouwheidszegel door gelijkstelling toe. Het bedrag van deze gelijkstellingszegel is als volgt berekend: aantal uren tijdelijke werkloosheid corona in het 2e kwartaal (DmfA-code 77) x uurloon (aangegeven in de DmfA) x 9%. De gelijkstellingzegels worden vanaf 26 oktober opgestuurd naar de arbeiders. Net zoals voor de gewone getrouwheidszegel, moet de arbeider zich voor de uitbetaling wenden tot zijn vakbond. Wie niet aangesloten is bij een vakbond moet het document voor uitbetaling opsturen naar de PDOK.

  Verder zullen voor de arbeiders de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona gelijkgesteld worden voor de toekenning van de legitimatiekaart en het sociaal voordeel. In het dienstjaar 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 zullen de aanvullende vergoedingen die toegekend worden bij tijdelijke werkloosheid overmacht corona niet aangerekend worden op hun krediet van 60 dagen.

   

  Het vlaams beschermingsmechanisme

  Deze maatregel valt uiteen in 2 verschillende delen:

  Omzetdaling in augustus en september 2020

  Ondernemers uit het Vlaamse Gewest die in augustus en september 2020 te kampen kregen met een omzetdaling van minstens 60%, kunnen deze Vlaamse beschermingspremie aanvragen. Het omzetverlies vloeit voort uit de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad nam vanaf 29 juli 2020 door coronavirus.

  De premie bedraagt 7,5% van de omzet (exclusief BTW) tijdens de referentieperiode, zijnde augustus en september 2019. De premie is begrensd tot een maximumbedrag van 15.000 euro. Voor zelfstandigen in bijberoep wordt de premie gehalveerd.

  Ondernemers kunnen de Vlaamse beschermingspremie aanvragen vanaf 1 oktober tot uiterlijk 15 november 2020. Er kan er slechts één aanvraag worden ingediend per onderneming.  De aanvraag gebeurt online via de website van VLAIO: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme

  Ondertussen zijn er voor dit eerste Vlaamse beschermingsmechanisme al bijna 4.000 aanvragen voor een bedrag van ruim 16 miljoen euro.

  Omzetdaling tussen 1 oktober en 15 november 2020

  Door de nieuwe en verstrengde maatregelen die vanaf 19 oktober in werking traden worden opnieuw veel ondernemers uit het Vlaamse Gewest getroffen. Om hen te ondersteunen besliste de Vlaamse Regering om een nieuw Vlaams beschermingsmechanisme in te voeren.

  Concreet kunnen ondernemers met een omzetverlies van minstens 60% in de periode tussen 1 oktober en 15 november 2020 het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen.

  De steun bedraagt 10% van de normale omzet in dezelfde periode in 2019. Die 10% is bij benadering de helft van de vaste kosten voor ondernemingen.
  Deze premie kan voorlopig nog niet aangevraagd worden. Dit zal waarschijnlijk pas de komende weken mogelijk zijn via de website van VLAIO.

  Vermits beide types van Vlaams Beschermingsmechanisme via VLAIO verlopen kan u voor meer info terecht op hun website: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/nieuwe-coronamaatregelen-en-compensatiesteun-vanaf-19-oktober

 • Coronacrisis

  QUARANTAINEGETUIGSCHRIFTEN | verschil quarantainegetuigschrift en ziektebriefje

  quarantainegetuigschrift

  Door de COVID-19 epidemie is er een nieuw type medisch getuigschrift in het leven geroepen: het quarantainegetuigschrift. Dit getuigschrift wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek mogen begeven omdat:

  • zij in nauw contact zijn geweest met een geïnfecteerde persoon;
  • zij zelf besmet zijn terwijl zij geen symptomen vertonen;
  • hun medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als het afweersysteem verzwakt is)

  Voor de werkgever is het verschil tussen een attest van arbeidsongeschiktheid en een quarantainegetuigschrift belangrijk voor de verloning van de duur van de afwezigheid van de werknemer.

  Een attest van arbeidsongeschiktheid geeft immers recht op gewaarborgd loon, een quarantainegetuigschrift niet.

  Loon

  Bij een verplichte quarantaine voor een werknemer die telewerk kan verrichten, ontvangt deze werknemer zijn normaal loon van de werkgever.

  Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

  Indien een werknemer geen telewerk kan verrichten, kan de werkgever zijn werknemer in tijdelijke werkloosheid  wegens overmacht plaatsen zodat de werknemer tijdens zijn afwezigheid recht zal hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor de periode gedekt door het quarantainegetuigschrift.

  Het is dus belangrijk om het medisch attest van uw werknemer goed na te lezen. Let op dat u geen gewaarborgd loon betaalt voor een periode van verplichte quarantaine!

  Serviam +

  De patronale vereveningsdienst Serviam+ ontvangt regelmatig quarantainegetuigschriften en waarschuwt werkgevers om een medisch attest goed na te lezen. Niet ieder attest betreft een arbeidsongeschiktheid.

  Kleinere bouwbedrijven (tot 20 werknemers) kunnen zich het gewaarborgd brutoloon (94,81%) van een zieke arbeider laten terugbetalen. Hiervoor kunnen ze terecht bij Serviam+ Gewaarborgd Loon.

  Wanneer een arbeider ziek wordt, heeft hij gedurende één maand recht op gewaarborgd loon. De werkgever heeft hierdoor kosten, die vooral voor kleinere ondernemingen een aanzienlijke last kunnen vormen. Daarom heeft de bouwsector voor aannemers met minder dan 20 werknemers een eenvoudig en efficiënt systeem opgezet dat de kosten spreidt over een groot aantal bouwbedrijven. Deze ondernemingen betalen een bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid. In ruil krijgen ze het gewaarborgd loon dat ze aan hun zieke bouwvakkers betaald hebben, grotendeels terug.

 • Coronacrisis

  UPDATE | Verplichting tot registratie en controle Passenger Locator Form bij buitenlandse onderaanneming

  De Nationale Veiligheidsraad heeft vorige week een aantal maatregelen genomen die een weerslag hebben op het beroep op buitenlandse onderaanneming. Dit is pas aan het licht gekomen met de publicatie zaterdag van het nieuwe ministerieel besluit.

  De maatregelen houden in dat wie voor het uitvoeren van werkzaamheden in onroerende staat tijdelijk een beroep doet (rechtstreeks of in onderaanneming) op in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen, voortaan een register moet bijhouden met hun verblijf- en contactgegevens en moet controleren of zij het Passenger Locator Form (PLF) effectief hebben ingevuld.

   

  Verplichting tot registratie

  Het register dat voortaan moet bijgehouden worden moet de volgende gegevens bevatten:

  • De identificatiegegevens van de buitenlandse werknemers en zelfstandigen (naam en voornamen, geboortedatum, identificatienummer van de sociale zekerheid)
  • Hun verblijfplaats gedurende de werkzaamheden in België
  • Het telefoonnummer waarop zij kunnen gecontacteerd worden
  • In voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee zij tijdens hun werkzaamheden in België samenwerken

   

  De Confederatie Bouw heeft geijverd om de administratieve last zoveel mogelijk te beperken, in een overleg met de inspectiediensten. We hebben bekomen dat de gegevens die in de databanken van Limosa, Checkinatwork (voor werven van 500.000 euro of meer) en de Aangifte van Werken zitten, niet afzonderlijk door de werkgever moeten worden geregistreerd. Werkgevers moeten enkel volgende gegevens ter beschikking houden, zonder dat deze verder verwerkt moeten worden in een globaal register:

  • telefoonnummer waarop de betrokkenen gecontacteerd kunnen worden
  • verblijfplaats in België

  Het voltstaat om het antwoord van de buitenlandse onderaannemer met de nodige gegevens te bewaren en ter beschikking te hebben op de bouwplaats.

   

  Vraag hier het modeldocument op voor de verblijfs- en contactgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen.

   

  Op dezelfde manier als nu andere gegevens en documenten worden opgevraagd bij de buitenlandse onderaannemer (Limosameldingsformulier-L1 en detacheringsbewijs-A1), kunnen dus bijkomend de contact- en verblijfsgegevens worden opgevraagd (een modelformulier hiervoor zullen we zo vlug mogelijk ter beschikking stellen).

  De gegevens van buitenlandse werknemers en zelfstandigen die minder dan 48 uur in België verblijven moeten niet geregistreerd worden. De registratieplicht is evenmin van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders.

  Het register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan. Het register moet ter beschikking worden gehouden van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

  De gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. De gegevens moeten worden vernietigd na veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

   

  Passenger Locator Form

  Naast het bijhouden van het register moet diegene die een beroep doet op de buitenlandse werknemers of zelfstandigen ook nagaan of zij het Passenger Locator Form effectief hebben ingevuld als ze daartoe gehouden zijn. Deze controle moet gebeuren vooraleer zij de werkzaamheden in België aanvatten. Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld moet men erover waken dat het PLF ingevuld is uiterlijk op het moment waarop zij de werkzaamheden in België aanvatten. Het is dus een beetje vergelijkbaar met de controle van het Limosa-meldingsformulier. Indien er geen bewijs voorligt dat het PLF is ingevuld, moet men ervoor zorgen dat het formulier wordt ingevuld alvorens de werkzaamheden kunnen aangevat worden.

  De inspectiediensten zullen binnenkort over deze nieuwe verplichtingen flitscontroles uitvoeren in de sector. Deze controles zullen in de eerste plaats een coachend en begeleidend karakter hebben.

   

  Sinds 1 oktober 2020 wordt u gevraagd een zelfevaluatie vragenlijst in te vullen over uw reis- en / of verblijfsomstandigheden in het buitenland, ongeacht de zone (s) waar u vandaan terugkeert.

  Op basis van de antwoorden wordt automatisch een risicoscore berekend. Deze score maakt het mogelijk om de mate van besmettingsrisico in te schatten dat men tijdens de reis en/of verblijf in het buitenland opgelopen heeft. Indien men terugkeert uit een rode zone en een lage score behaalt, moet men niet in quarantaine en getest worden, indien men een hoge score behaalt wel (zie verder hierna).

  Voor meer informatie over de zelfevaluatie, zie Wat is de zelfevaluatie-vragenlijst?

   

 • Coronacrisis

  UPDATE | Tijdelijke werkloosheid door overmacht Covid-19 – vanaf 6 november 2020

  De federale regering besliste op 6 november om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) en dit vanaf  1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

  Bijgevolg kan vanaf 1 oktober 2020 alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

  Het kan hierbij gaan om een volledige schorsing of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

  De werkgever informeert de werknemers over de tijdelijke werkloosheid.

  Wie kan beroep doen op de vereenvoudigde procedure?

  Werkgevers

  • die geen beroep meer konden doen op de vereenvoudigde procedure omdat ze niet konden worden beschouwd als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoorden tot een uitzonderlijk hard getroffen sector
  • en die vanaf 1 september 2020 zijn overgeschakeld naar tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen,

  kunnen bijgevolg vanaf 1 oktober 2020 opnieuw tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen door gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure.

  Ook in volgende gevallen kan de werkgever beroep doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid:

  • indien werknemers niet ziek zijn, maar wel thuis moeten blijven wegens quarantaine;
  • indien werknemers niet kunnen komen werken omdat ze moeten instaan voor de opvang van hun kind(eren) wegens sluiting school of crèche;
  • indien werknemers niet kunnen werken omdat hun kind(eren) in quarantaine geplaats zijn.

  Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

  • De werkgever moet gedurende de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 geen mededelingen tijdelijke werkloosheid overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.
  • Indien de werkgever voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 in de maandelijkse ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling. De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
  • De werkgever moet gedurende de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid (dus ook niet indien de werknemer bijv. tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer).
  • Indien het motief voor de tijdelijke werkloosheid quarantaine of sluiting school/crèche is, dan dient de werknemer aan de werkgever het attest te bezorgen (dus ofwel een quarantaineattest voor hemzelf of zijn kind, ofwel een attest sluiting school/crèche). Uitzondering voor de verlengde herfstvakantie, dit is een beslissing van een gemeenschap en hiervoor moet de school geen attest sluiting afleveren aan de werknemers.  De werkgever houdt het quarantaineattest of het attest sluiting school/crèche dat de werknemer hem bezorgde, ter beschikking van de RVA ingeval van een eventuele controle.

  De werkgever die reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken heeft verstuurd (voor arbeiders, bedienden of in het kader van de overgangsregeling bedienden) omdat de onderneming niet uitzonderlijk hard getroffen was of behoorde tot een uitzonderlijk hard getroffen sector, kan dus op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden ‘coronavirus’). Dat kan ook als sommige werknemers nog werken of als er nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

  Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).

  Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

  • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag gebruik maken van een vereenvoudigd formulier C 3.2 – WERKNEMER-CORONA. Dit is enkel nodig bij de eerste keer dat hij tijdelijk werkloos wordt. De werknemers die reeds tijdelijk werkloos zijn geweest, hoeven niets te doen, zij zullen automatisch hun uitkering ontvangen. Ze zijn ook vrijgesteld van het indienen van de controlekaart bij hun uitbetalingsinstelling op het einde van de maand.
  • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
  • De werknemer ontvangt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 EURO per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 EURO per dag, ten laste van de RVA.

  Tot 31 maart 2021 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing ingehouden van 15% op de uitkeringen.

  7 kernpunten bij de aanvraag van tijdelijke werkloosheid

 • Coronacrisis

  ALGEMEEN | Betrouwbare en nuttige informatiebronnen

 • Coronacrisis

  PREVENTIEFICHE en RISICOanalyse

  Vind de risicoanalyse hier terug.

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

   

   

 • Coronacrisis

  Hoe omgaan met coactiviteit op de werf?

 • Coronacrisis

  VERVOER | Modelattest

  Modelattest om verplaatsing naar en van het werk te verantwoorden

  Om uw werkverplaatsing te verantwoorden  hebben we voor onze lidbedrijven een modelattest uitgewerkt. Dit attest is echter geen verplichting.

   

   

 • Coronacrisis

  STEUN | betalingsuitstel voor bedrijfskrediet verlengd

  Betalingsuitstel voor een bedrijfskrediet in de context van de coronacrisis betekent dat de onderneming/organisatie haar krediet (met andere woorden het kapitaal) niet hoeft terug te betalen tot 31 december 2020. In de praktijk betekent dit dat bedrijven die betalingsuitstel aangevraagd en verkregen hebben op 31 oktober – als ze nog aan alle voorwaarden voldoen – een extra uitstel kunnen aanvragen tot 31 december 2020.

  Ter informatie: de verlenging van het kredietuitstel (31/12/2020) geldt ook voor hypothecaire kredieten van particulieren.

  Opgelet! De interesten blijven verschuldigd. Zodra de uitstelperiode is verstreken, worden de betalingen hervat.

  De banken rekenen geen dossierkosten of administratiekosten aan wanneer op betalingsuitstel een beroep wordt gedaan.

  Voor nieuwe kredieten en nieuwe kredietlijnen met een looptijd van maximaal 12 maanden werd een waarborgregeling uitgewerkt in samenwerking met de regering.

   

  PRAKTISCH:

  Als u denkt dat u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, neem dan onmiddellijk contact op met uw bank.

  Meer informatie: Febelfin.

   

  Wie komt in aanmerking? 

  • niet-financiële bedrijven;
  • kmo’s;
  • zelfstandigen;
  • en organisaties zonder winstoogmerk.

   

  op voorwaarde dat ze voldoen aan de volgende 4 voorwaarden:

  1.    De COVID-19-crisis veroorzaakt betalingsmoeilijkheden door:

  • een omzetdaling of een vermindering van de activiteit;
  • een beroep te doen op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de verplichting opgelegd door de overheid om de onderneming/organisatie te sluiten in het kader van de maatregelen die werden getroffen om de verspreiding van het virus in te dijken.

  2.   De onderneming/organisatie is permanent gevestigd in België.

  3.    Op 1 februari 2020 had de onderneming/organisatie geen betalingsachterstal voor haar lopende kredieten, voor haar belastingen of voor haar socialezekerheidsbijdragen. Of de onderneming/organisatie had op 29 februari een betalingsachterstal van minder dan 30 dagen op haar lopende kredieten/haar belastingen of haar socialezekerheidsbijdragen.

  4.    De onderneming/organisatie heeft in de laatste 12 maanden voor 31 januari 2020 aan al haar contractuele kredietverplichtingen bij alle banken voldaan en ondergaat geen actieve kredietherstructurering.

   

  Over welke kredieten gaat het? 

  Het uitstel kan worden toegekend voor de volgende kredieten:

  • vast aflossingsplan;
  • de kaskredieten;
  • de vaste voorschotten.

  We vestigen uw aandacht op leasing en factoring die geen deel uitmaken van de overeenkomst tussen de federale overheid en de banken.

   

  Wat zijn de termijnen? 

  • Voor aanvragen ingediend tot en met 30 april 2020 kan een betalingsuitstel van maximaal 6 maanden worden verkregen, dat is uiterlijk tot 31 oktober 2020.
  • Voor aanvragen ingediend na 30 april 2020 blijft de uiterste datum 31 oktober 2020.
  • Het betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor maandelijkse vervaldata die in de toekomst liggen.
  • Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van dit charter zullen worden beoordeeld op grond van de criteria van het charter. Zo nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.
 • Coronacrisis

  VERVOER | Regels over het gezamelijk vervoer van en naar werven

  SOCIAL DISTANCING

  Social distancing (minimale afstand 1,5 meter) moet ook in de voertuigen gerespecteerd worden. Als de beschikbare bedrijfsvoertuigen niet volstaan, is er ook de mogelijkheid om aan een aantal medewerkers te vragen om zich met de eigen wagen naar de werf te begeven. Uiteraard dient voor dat traject dan wel mobiliteitsvergoeding én verplaatsingskosten te worden betaald.

  Kan collectief vervoer ook als social distancing niet mogelijk is? Dat kan mits verschillende voorwaarden. Het is van belang ten alle tijde gezond verstand te gebruiken zodat je kan aantonen dat alle mogelijke preventiemaatregelen in acht worden genomen.

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

  download het schema in groot formaat

  flexibele transparante schermen

  Het plaatsen van flexibele transparante afschermingen in voertuigen is enkel toegelaten onder een aantal voorwaarden.

  eisen voor vaste schermen:
  vaste afschermingen zijn altijd onderworpen aan een nieuwe (2de fase) goedkeuring.
  Daarbij moet de voertuigfabrikant/erkende technische dienst nagaan of voldaan is aan de eisen van Reglement ECE R21, ECE R43, ECE R46, ECE R107 en ECE R118, naargelang de voertuigcategorie.

  eisen voor demonteerbare schermen:

  • elke afscherming moet eenvoudig demonteerbaar zijn zonder het gebruik van gereedschap;
  • de lichtdoorlaatbaarheid moet minstens 70% bedragen;
  • het zichtveld van de bestuurder en het indirect zicht (spiegels) moet behouden blijven;
  • de afscherming mag geen gevaarlijke oneffenheden of scherpe randen vertonen die het risico op of de ernst van letsels kunnen vergroten. Dit geldt zowel voor de afscherming als voor de bevestiging ervan. De afrondingsstraal van elk element moet minstens 3.2mm bedragen;
  • de afscherming moet flexibel zijn en is gemaakt van hoogwaardig en slagvast polycarbonaat of gelijkwaardig materiaal. Als alternatief zijn soepele transparante gordijnen in kunststof toegelaten mits ook aan alle andere voorwaarden is voldaan. Deze gordijnen moeten ten allen tijde goed opgespannen blijven;
  • alle bedieningsorganen moeten goed bereikbaar blijven;
  • de werking van veiligheidssystemen zoals gordels, airbags,… mag in geen enkel geval gehinderd worden door de afscherming(en);
  • de afscherming moet gemakkelijk en zonder gereedschap verwijderbaar zijn in geval van een ongeval;
  • deze demonteerbare afschermingen zijn toegelaten tot 1 mei 2021. Na deze datum moeten ze verwijderd worden.

  Bron: Homologatie Vlaanderen

   

  SOCIAL DISTANCING ALS JE ONDER 1 DAK WOONT

  De regels over social distancing voor personen die onder eenzelfde dak wonen zijn versoepeld. Een overzicht van wat wel en niet kan:

  • VERVOER NAAR DE WERF

  Wat als meerdere gezinsleden actief zijn in dezelfde zaak? Mogen zij in dezelfde camionette naar de werf rijden?

  Ja! Op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. Virologen beschouwen hen immers als behorend tot “dezelfde koker”. Hetzelfde geldt voor pakweg twee of drie buitenlandse bouwvakkers die in ons land tijdelijk op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Voor het woon-werkverkeer hoeven zij de social distancingregel van 1,5 m NIET in acht te nemen.

   

 • Coronacrisis

  UPDATE | Wanneer mag je wel en niet werken in de bouwsector?

  Bekijk bij elke activiteit welke preventiemaatregelen u moet nemen in de generieke gids.

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

  Download het schema in groot formaat

   

  Download het schema in groot formaat

 • Coronacrisis

  waar moet u op letten als u wil heropstarten?

  Stilaan denken bedrijven aan een heropstart. Maar wat moet u doen om veilig herop te starten?

  Download hier het schema in groot formaat

   

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

 • Coronacrisis

  WEBINAR | herbekijk en schrijf nu in voor de volgende sessie

  VOLG ONZE WEBINARS VANUIT DE BOUWCAMPUS STUDIO

   

  Met onze Vlaamse collega’s hebben we de handen in elkaar geslagen om een reeks webinars uit te zenden met als hoofdthema het COVID 19 virus en alle mogelijke gevolgen, steunmaatregelen, oplossingen …enz die er mee verband houden. Dit gebeurt vanuit de “studio bouwcampus “ in Confederatie Bouw Limburg. De vragen die de deelnemers stellen worden door onze adviseurs achteraf rechtstreeks beantwoord.

  Deze webinars bieden wij GRATIS aan (inschrijven wel verplicht).

   

  HERBEKIJK VORIGE WEBINARS

  • donderdag 30 april | Bouwactiviteiten en controle van sociale inspectie
  • donderdag 16 april | Heropstarten en preventiemaatregelen
  • donderdag 9 april | verhoog de draagkracht van uw onderneming en medewerkers

   

  • vrijdag 3 april | Sociaal juridische gevolgen

   

   

  • donderdag 2 maart | financiële gevolgen en steunmaatregelen

   

   

  • vrijdag 27 maart | Preventie in de bouw

   

  • donderdag 26 maart | update Corona in de bouw

   

  • donderdag 19 maart | update Corona in de bouw

   

 • Coronacrisis

  ERKENNINGEN tijdens de coronacrisis

  Hoe een nieuw dossier of documenten overmaken aan de Erkenningscommissie?

  Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, verzoekt het secretariaat van de Erkenningscommissie om de dossiers enkel nog per e-mail te sturen (erkenning.aannemers@economie.fgov.be ).

  Het secretariaat heeft hierbij richtlijnen verstrekt. Het is belangrijk om deze aandachtig te lezen en strikt op te volgen.

  Enkele aandachtspunten:

  • Het heeft momenteel geen zin om onvolledige dossiers in te dienen;
  • Het mailen van dossiers moet gebeuren in 1 mail, maar afzonderlijke pdf-bestanden bevatten (voor meer details, zie verder in de nieuwe richtlijnen)
  • Voor wat betreft de herzieningsdossiers is een tijdelijk uitstel voorzien tot 1 juni om een dossier in te dienen.

   

  Wat moet ik doen als mijn erkenning herzien wordt?

  Als u al aangeschreven werd door het secretariaat van de Erkenningscommissie voor de herziening van uw erkenningen, waarvan de antwoordtermijn is verstreken of dreigt te verstrijken, is er een uitstel tot 1 juni voor het indienen van uw dossier.

   

  Wat moet ik doen als mijn erkenning moet herzien worden in het kader van de 5-jaarlijkse herziening?

  Als u nog niet aangeschreven bent door het secretariaat van de Erkenningscommissie voor de herziening, hoewel de termijn van 5 jaar versteken is, kunt u zich al voorbereiden en eventueel zelf het initiatief nemen om een dossier in te dienen.

  Belangrijk: De erkenningen vervallen niet automatisch na het verstrijken van 5 jaar. Ze blijven geldig tot een definitieve beslissing over de herzieningsprocedure.
  Indien er geen herzieningsprocedure werd gestart blijven de erkenningen geldig.
  Dat blijkt uit de officiële lijst van erkende aannemers die online beschikbaar is.

 • Coronacrisis

  OPLEIDING | VERLENGING DIPLOMA VCA en risicovolle taken

  Deze maatregel geldt voor VCA opleidingen en opleidingen risicovolle taken (vind de lijst hier)

   

  1. Diplomahouders van wie het diploma na 18 maart 2020 verloopt (of is verlopen), mogen met hun verlopen diploma blijven werken. En dat tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van corona intrekt (voorlopig 1 september 2020).

   

  2.Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

   

  3.Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op deze regeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.

   

  Als de overheid besluit haar maatregelen te verlengen, verschuift de einddatum van deze regeling mee.

   

 • Hoe kan ik de app ‘Confederatie Bouw Connect’ installeren?

  Via onze app ‘Confederatie Bouw Connect’ maakt u snel en eenvoudig contact met het netwerk van onze organisatie.
  U ontvangt als eerste het laatste nieuws uit de bouwsector en kan rechtstreeks inschrijven voor evenementen en infosessies.

  Om in te loggen op onze app krijgt u van ons inloggegevens.
  Die kan u eenvoudig opvragen via Annemie Vander Kuylen of Sanne Van Gestel.

  U ontvangt van ons een e-mail met daarin een downloadlink voor zowel Android als Apple-gebruikers. In die e-mail staan eveneens uw persoonlijke inloggegevens. U moet deze eenmalig ingeven om de app te gebruiken.

  Let op: Als u onze mail vandaag niet ontvangen heeft, kijk dan even in uw ongewenste en onbelangrijke mail.

   

  Van start met de app

  • Laat pushberichten toe. Op deze manier word je in realtime op de hoogte gebracht van het nieuws uit de bouwsector, bijvoorbeeld van de aanpassingen rond de Coronaregels.
  • Pas jouw persoonlijk profiel aan, via de openingspagina, bovenaan.
  • Pas jouw bedrijfspagina aan. Via jouw profielpagina, kan je doorklikken op de naam van jouw bedrijf.
  • Nu ben je klaar om de app te verkennen!

   

  Nodig medewerkers uit

  Via de app laten we informatie gericht toekomen. Zijn er in uw onderneming medewerkers (HR, juristen, projectleiders,…) die ook op de hoogte moeten zijn van het laatste bouwnieuws? Laat het ons weten en we voorzien ook voor hen toegang tot app.

   

  STAP 1

  Download the app via de QR-code

  STAP 2

  Vraag uw persoonlijke login aan via
  http://bit.ly/persoonlijkelogin

 • Coronacrisis

  ALGEMEEN | Wie kan ik contacteren met vragen?

  Om onze adviesverlening te kunnen blijven garanderen verzoeken wij u om uw vragen per e-mail te stellen aan de vertrouwde contactpersonen

  Arbeidsrecht – Tijdelijke werkloosheid: Ellen Keteleer – ellen.keteleer@confederatiebouw.be
  Bouwrecht – Gevolgen aannemingscontracten: Maarten De Voeght – maarten.devoeght@confederatiebouw.be
  Opleidingen:  opleidingenantwerpen@confederatiebouw.be
  Erkenningen: koen.marcelis@confederatiebouw.be

   

 • Juridisch

  Hoe ziet de vakantieregeling 2021 eruit?

  De vakantieperiodes van de bouwsector worden per provincie onderhandeld.
  Vind hier de vakantieaanbeveling voor de provincie Antwerpen in 2021.

   

  Download hier de kalender

  Download hier de kalender in Excell

 • Lid worden

  Hoeveel kost een lidmaatschap?

  Uw lidmaatschap is berekend op basis van het aantal medewerkers van uw bouwonderneming.

  – Zelfstandigen en starters genieten van het laagste tarief van €315 excl. btw.
  – Bedrijven van 1 tot 4 medewerkers betalen €465 excl. btw.
  – Het tarief voor werkgevers met 5 tot 9 werknemers is dienst bedraagt €875 excl. btw.
  – Bedrijven met meer dan 9 werknemers krijgen altijd een offerte op maat.

   

  Vul het formulier op deze pagina vrijblijvend in en wij bezorgen u een offerte op maat.

 • Administratieve ondersteuning

  Kan ik het loon van mijn zieke arbeider recupereren?

  Kleinere bouwbedrijven (tot 20 werknemers) kunnen zich het gewaarborgd loon van een zieke arbeider laten terugbetalen. Hiervoor kunnen ze terecht bij Serviam+ Gewaarborgd Loon.

  Wanneer een arbeider ziek wordt, heeft hij gedurende één maand recht op gewaarborgd loon. De werkgever heeft hierdoor kosten, die vooral voor kleinere ondernemingen een aanzienlijke last kunnen vormen. Daarom heeft de bouwsector voor aannemers met minder dan 20 werknemers een eenvoudig en efficiënt systeem opgezet dat de kosten spreidt over een groot aantal bouwbedrijven. Deze ondernemingen betalen een bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid. In ruil krijgen ze het gewaarborgd loon dat ze aan hun zieke bouwvakkers betaald hebben, grotendeels terug. Voor ziektes vanaf 1 juli 2015 wordt de terugbetaling beperkt tot 94,81% van het gewaarborgd loon. Dit is nodig om het sectoraal terugbetalingsregime financieel in evenwicht te houden. Door de afschaffing van de carensdag dreigde immers een structureel deficit.

   

  WAT IS HET GEWAARBORGD LOON?

  Het gewaarborgd loon zorgt ervoor dat een bouwvakarbeider tijdens de eerste dertig dagen van zijn ziekte geen loonverlies lijdt.
  De eerste week moet de werkgever het volledige loon betalen, inclusief de sociale bijdragen. In de tweede week moet hij het volledige loon betalen maar zonder de sociale bijdragen. Vanaf dag 15 tot dag 30 van de ziekte komt de mutualiteit tussen. De werkgever moet dan enkel nog het verschil betalen tussen het loon en de uitkering.

   

  AANSLUITEN BIJ SERVIAM+ GEWAARBORGD LOON
  Maar nog niet ieder bouwbedrijf laat zich ook effectief terugbetalen. De werkgever moet aangesloten zijn bij Serviam+ Gewaarborgd Loon vooraleer terugbetaling van het gewaarborgd loon bij ziekte mogelijk is. De aansluiting bij Serviam+ Gewaarborgd Loon is gratis en is niet meer dan een formaliteit. Bezorg de aansluitingsverklaring aan gewaarborgdloon.antwerpen@confederatiebouw.be.

   

  EENVOUDIG EN SNEL
  De procedure is de laatste jaren sterk vereenvoudigd.

  1. U dient ons het medisch attest, dat de ziekte van de arbeider bevestigt, binnen de 5 werkdagen na het begin van de ziekte of het voorkomen van het privé-ongeval over te maken.
  Het attest moet opgesteld en ondertekend zijn door een geneesheer en goed leesbaar zijn. Om tijd te winnen kan het attest via e-mail worden doorgestuurd.
  Bij laattijdige indiening van de ziekteattesten, zal de Patronale Vereveningsdienst de terugbetaling van het gewaarborgd loon kunnen weigeren.

  2. Vermeld op de achterzijde van het attest de firmanaam, adres en RSZ-nummer en vermeld evenzeer de naam van de zieke werknemer alsook zijn rijksregisternummer.

  3. Na ontvangst van het attest openen wij een dossier. Na het verstrijken van de periode van het gewaarborgd maandloon zorgen wij voor het insturen van de elektronische aanvraag tot terugbetaling bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

  4. Op basis van de DMFA-aangifte zal het Fonds spontaan de aanvraag behandelen en een terugbetalingsvoorstel doen. Na controle van de gegevens gaan wij over tot terugbetaling. U dient rekening te houden met een terugbetalingstermijn van 6 maanden.

  Bij langdurige ziekten, die de eerste 30 kalenderdagen overschrijden, dienen enkel de attesten voor de periodes die zich binnen deze periode van gewaarborgd loon situeren worden opgestuurd .
  Het FBZ-Constructiv berekent het bedrag van de toekomstige terugbetaling op basis van de gegevens van de kwartaalaangifte van de onderneming aan de RSZ. Zodra deze DmfA-gegevens verwerkt zijn, doet het Fonds voor Bestaanszekerheid een terugbetalingsvoorstel en na goedkeuring door Serviam+ Gewaarborgd Loon wordt dat onmiddellijk uitgevoerd.

   

  KOSTELOZE MEDISCHE CONTROLE
  Bij Serviam+ Gewaarborgd Loon aangesloten zijn heeft nog meer voordelen. Een werkgever kan kosteloos de zieke arbeiders op arbeidsongeschiktheid laten controleren. Het volstaat om telefonisch bij Serviam+ Gewaarborgd Loon een aanvraag te doen. Serviam+ Gewaarborgd Loon stuurt dan binnen de 24 uur een controlegeneesheer naar de zieke. Op die manier kan u het misbruik van ziektemeldingen indijken en het absenteïsme doen dalen.

 • Administratieve ondersteuning

  Kan de Confederatie Bouw mij helpen met onbetaalde facturen?

  Onbetaalde facturen zijn vaak een nachtmerrie voor heel wat ondernemers. Slechte betalers aanmanen kost tijd, geld en hopen energie. Daarom heeft de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een systeem tot invordering van onbetaalde facturen opgestart waarbij de bemiddeling van een advocaat wordt ingeschakeld. Dit is volledig kosteloos voor de leden van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen.

   

  1. Blijft uw klant in gebreke?
  Dan kan u het dossier aan ons overmaken. Wij gaan het openstaand saldo, vermeerderd met intresten en schadevergoeding, in uw naam invorderen via een aangetekend schrijven.

   

  2. Komt er geen reactie op ons aangetekend schrijven?
  Dan wordt het dossier overgemaakt aan de advocaat van de vereniging, welke de onwillige betaler per gewone post zal aanmanen tot betalen. (GRATIS)

   

  3. Hebben de aanmaningen niet het gewenste effect?
  Dan kan u, in samenspraak met uw advocaat, beslissen of u verder stappen wenst te ondernemen of niet.

  De Confederatie Bouw Provincie Antwerpen is al enige tijd bezig met dit invorderingssysteem en in de meerderheid van de gevallen blijkt dit een voldoende effectief drukkingsmiddel te zijn om uw klant tot betaling te doen overgaan.

 • Administratieve ondersteuning

  Hoe kan ik een erkenning voor mijn bedrijf aanvragen / hernieuwen?

  Als u in België wil werken voor de overheid of als onderaannemer wil werken voor een hoofdaannemer die voor een openbaar bestuur werken uitvoert, heeft u een erkenning voor overheidsopdrachten nodig. Ook in het kader van de woningbouwwet (Wet Breyne) heeft u een erkenning nodig. Voor andere opdrachtgevers is een erkenning ook een belangrijk kwaliteitslabel.

  Via een uitgebreid administratief dossier moet u als bouwbedrijf tal van zaken aantonen op het vlak van technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit, vooraleer u die erkenning bekomt.
  De Confederatie Bouw Provincie Antwerpen is gespecialiseerd in het samenstellen van erkenningsdossiers voor overheidsopdrachten en zij neemt al een aantal administratieve verplichtingen voor haar rekening. Zo slinkt de administratieve rompslomp.

 • Opleidingen

  Hoe dien ik een aanvraag in voor de KMO-portefeuille?

  De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf.

  De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

  De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom kan u zich eenvoudig aanmelden om subsidieverzoeken in te dienen.

  Dat kan via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

 • Netwerken

  Hoe kan ik meedoen aan Open Wervendag?

  Op Open Wervendag stelt de bouwsector haar werven open voor het grote publiek. Dat gaat van grote infrastructuurwerken tot energiepositieve woningen, ziekenhuizen, zwembaden en nog veel meer.

   

  Open Wervendag gaat in 2020 is uitgesteld door de coronacrisis. We houden u op de hoogte van de nieuwe datum.

   

  Bouwbedrijven aangesloten bij de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen kunnen gratis deelnemen aan Open Wervendag.

 • Opleidingen

  Kan ik een opleidingsdag organiseren in de eigen onderneming?

  Absoluut. De Confederatie Bouw Provincie Antwerpen ondersteunt u graag bij de organisatie van een opleidingsdag in de eigen onderneming en op maat van de eigen behoeften.

  Omdat iedere aanvraag anders is, neemt u best contact op met opleidingsverantwoordelijke Caroline Baert via caroline.baert@confederatiebouw.be.

 • Opleidingen

  Wat is het voordeel van een winteropleiding voor mij?

  WAT IS EEN WINTEROPLEIDING?
  Tussen 1 december en 31 maart kan u als werkgever genieten van de voordelen van een winteropleiding. Hierbij stelt u uw werknemers tijdelijk werkloos omwille van weerverlet, ongeacht de weersomstandigheden.

  U betaalt tijdens de opleiding dus geen loonkost én krijgt een tussenkomst in de opleidingskost. Uw werknemers genieten bovendien van een premie bovenop de werkloosheidsuitkering.

   

  TIP!
  Zaakvoerders die samen met hun arbeiders de opleiding volgen , genieten van dezelfde tussenkomst in de opleidingskost (maximum 2 zaakvoerders per opleiding).
  Het hoeft geen slecht weer te zijn om een winteropleiding te volgen. Ongeacht de weersomstandigheden kan u van december t.e.m. maart uw arbeiders op weerverlet plaatsen om een opleiding te volgen.

   

  VOORDELEN VAN EEN WINTEROPLEIDING

  Voor de werkgever:

  – Geen loonkost
  – Tussenkomst in de opleidingskost via Constructiv
  – Opgeleide werknemers

  Voor de werknemer:

  – Premie per opleidingsdag van Constructiv €40 / 8u
  – Werkloosheidsuitkering van RVA
  – Bijscholing
  – Zelfontwikkeling

   

  WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN WINTEROPLEIDING?
  1. De opleiding wordt georganiseerd tussen 1 december en 31 maart
  2. De arbeiders die de opleiding volgen, vallen onder PC 124
  3. De opleiding moet minimum 8u duren
  4. De opleiding vindt plaats tijdens de werkuren (geen avond- of weekendopleiding)
  5. De arbeider moet werkloos gesteld worden omwille van weerverlet (ongeacht de weersomstandigheden)
  6. Maximum 160 uren opleiding per winterperiode per arbeider
  7. De opleidingen moeten gevolgd worden bij erkende opleidingscentra zoals de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

   

  TUSSENKOMST
  Constructiv voorziet een tussenkomst in de opleidingskost van de arbeiders van PC 124.
  Als de opleiding erkend of georganiseerd wordt door de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen zal de werkgever automatisch deze vergoeding ontvangen, zonder extra inspanningen.

  Onze Vlaamse Overheid komt tegemoet in de opleidingskost van kleine en middelgrote ondernemingen. Van de opleidingskost die de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen factureert aan de deelnemers neemt de overheid 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) voor haar rekening.

  De subsidieaanvraag dien je in binnen 14 kalenderdagen na de start van de opleiding via www.kmo-portefeuille.be.Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

   

  HOE GA IK TE WERK?
  1. Volg de procedure alsof het een dag slecht weer zou zijn. Als de winteropleiding samenvalt met de eerste werkloosheidsdag van de maand, kan u in de mededeling ‘geprogrammeerde winteropleiding’ aanklikken.
  2. Vermeld op het einde van de maand in de C3.2.werkgever de data van de winteropleiding.
  3. Deel aan de RVA voor elke werknemer de eerste effectieve werkloosheidsdag (technisch, economisch of weerverlet / winteropleiding) van de maand mee. U kan dit melden via de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialezekerheid.be > werkgevers > sociale risico’s > tijdelijke werkloosheid.
  4. Als u voor de betrokken medewerker die maand al een andere dag werkloosheid hebt ingediend, moet u de eerste dag van de winteropleiding niet meedelen.
  5. De mededeling moet maandelijks gebeuren en vindt plaats op de eerste effectieve werkloosheidsdag of één werkdag ervoor of erna, met uitzondering van het weekend, feestdagen, vervangende feestdagen of brugdagen.

   

  OPGELET!
  De werknemers mogen hun kaart NIET KLEUREN, aangezien het om een werkloosheidsdag gaat en geen werkdag

  • Interim bouwvakkers komen NIET in aanmerking voor winterfinanciering
  • Constructiv betaalt GEEN tussenkomst voor bedienden, IBO, leerjongeren of zelfstandigen
  • Opleidingen tijdens inhaalrustdagen komen NIET in aanmerking voor financiering

   

  TIP!
  Vraag eerst uw opleiding aan en regel nadien uw tegemoetkoming bij Constructiv.
  Download uw aanvraagformulier voor Constructiv en zet bij de aanvraag de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen (opleidingenantwerpen@confederatiebouw.be) in CC voor een vlotte afhandeling.

  Download hier onze infofiche!

 • Netwerken

  Hoe kan ik mij aansluiten bij JOBA en HET NETWERK?

  Als lid van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen bent u welkom op alle activiteiten van HET NETWERK.
  Ook voor de activiteiten van JOBA heten we u graag welkom, maar daar ligt de focus op aannemers tot 40 jaar.

   

  Bent u geen lid van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen, maar wilt u toch graag deelnemen aan onze activiteiten? Dat kan als partner of sponsor van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen! Neem contact op met Annemie Vanderkuylen voor alle informatie.

  Ook als u deel wil uitmaken van de organisatie van deze netwerken, kan u terecht bij Annemie Vander Kuylen via annemie.vanderkuylen@confederatiebouw.be.

  Bekijk alvast onze afgelopen en komende activiteiten.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer