Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Hoe kunnen we je helpen?

Gefilterd op: 0 Filters verwijderen

Vragen en antwoorden

 • Coronacrisis

  UPDATE | Verplichting tot registratie en controle Passenger Locator Form bij buitenlandse onderaanneming

  De Nationale Veiligheidsraad heeft vorige week een aantal maatregelen genomen die een weerslag hebben op het beroep op buitenlandse onderaanneming. Dit is pas aan het licht gekomen met de publicatie zaterdag van het nieuwe ministerieel besluit.

  De maatregelen houden in dat wie voor het uitvoeren van werkzaamheden in onroerende staat tijdelijk een beroep doet (rechtstreeks of in onderaanneming) op in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen, voortaan een register moet bijhouden met hun verblijf- en contactgegevens en moet controleren of zij het Passenger Locator Form (PLF) effectief hebben ingevuld.

   

  Verplichting tot registratie

  Het register dat voortaan moet bijgehouden worden moet de volgende gegevens bevatten:

  • De identificatiegegevens van de buitenlandse werknemers en zelfstandigen (naam en voornamen, geboortedatum, identificatienummer van de sociale zekerheid)
  • Hun verblijfplaats gedurende de werkzaamheden in België
  • Het telefoonnummer waarop zij kunnen gecontacteerd worden
  • In voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee zij tijdens hun werkzaamheden in België samenwerken

   

  De Confederatie Bouw heeft geijverd om de administratieve last zoveel mogelijk te beperken, in een overleg met de inspectiediensten. We hebben bekomen dat de gegevens die in de databanken van Limosa, Checkinatwork (voor werven van 500.000 euro of meer) en de Aangifte van Werken zitten, niet afzonderlijk door de werkgever moeten worden geregistreerd. Werkgevers moeten enkel volgende gegevens ter beschikking houden, zonder dat deze verder verwerkt moeten worden in een globaal register:

  • telefoonnummer waarop de betrokkenen gecontacteerd kunnen worden
  • verblijfplaats in België

  Het voltstaat om het antwoord van de buitenlandse onderaannemer met de nodige gegevens te bewaren en ter beschikking te hebben op de bouwplaats.

   

  Vraag hier het modeldocument op voor de verblijfs- en contactgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen.

   

  Op dezelfde manier als nu andere gegevens en documenten worden opgevraagd bij de buitenlandse onderaannemer (Limosameldingsformulier-L1 en detacheringsbewijs-A1), kunnen dus bijkomend de contact- en verblijfsgegevens worden opgevraagd (een modelformulier hiervoor zullen we zo vlug mogelijk ter beschikking stellen).

  De gegevens van buitenlandse werknemers en zelfstandigen die minder dan 48 uur in België verblijven moeten niet geregistreerd worden. De registratieplicht is evenmin van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders.

  Het register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan. Het register moet ter beschikking worden gehouden van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

  De gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. De gegevens moeten worden vernietigd na veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

   

  Passenger Locator Form

  Naast het bijhouden van het register moet diegene die een beroep doet op de buitenlandse werknemers of zelfstandigen ook nagaan of zij het Passenger Locator Form effectief hebben ingevuld als ze daartoe gehouden zijn. Deze controle moet gebeuren vooraleer zij de werkzaamheden in België aanvatten. Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld moet men erover waken dat het PLF ingevuld is uiterlijk op het moment waarop zij de werkzaamheden in België aanvatten. Het is dus een beetje vergelijkbaar met de controle van het Limosa-meldingsformulier. Indien er geen bewijs voorligt dat het PLF is ingevuld, moet men ervoor zorgen dat het formulier wordt ingevuld alvorens de werkzaamheden kunnen aangevat worden.

  De inspectiediensten zullen binnenkort over deze nieuwe verplichtingen flitscontroles uitvoeren in de sector. Deze controles zullen in de eerste plaats een coachend en begeleidend karakter hebben.

   

 • Coronacrisis

  UPDATE | Tijdelijke werkloosheid door overmacht Covid-19 – vanaf 1 september 2020

  Vanaf 1 september 2020 wijzigt de toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht – Covid-19. Sinds het uitbreken van de coronacrisis aanvaardt de RVA een soepele toepassing van het begrip overmacht en konden ondernemingen gebruikmaken van een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid. Dit coronastelsel is verschillende keren verlengd
  en geldt nog tot 31 augustus 2020.

   

  Deze soepele en eenvoudige vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal vanaf 1 september enkel nog behouden blijven voor de hardst getroffen sectoren en ondernemingen.  Voor de periode van 1 september 2020  t.e.m. 31 december 2020 zullen er wel versoepelingen doorgevoerd worden aan de toepassing van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

  Een lijst van uitzonderlijk hard getroffen sectoren zal worden vastgelegd door de Minister van Werk. Momenteel is deze nog niet voorhanden.

   

  Tijdelijke werkloosheid overmacht “corona”

   

  Hard getroffen ondernemingen

  Om vanaf 1 september 2020 nog een beroep te kunnen doen op de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ingevolge de COVID-19 crisis, moet de onderneming uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis.

  Hieronder wordt verstaan de werkgever die:

  • tijdens het tweede kwartaal van 2020;
  • een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en wegens overmacht ‘corona’ heeft gekend;
  • van ten minste 20% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (arbeiders en bedienden samen), met uitsluiting van de dagen die op de DmfA-aangifte worden aangegeven met codes 30, 50, 51 en 52.

   

  De werkgever die verder wenst gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona, moet via het formulier C106A-CORONA-HGO aan de RVA aantonen dat hij aan de voormelde voorwaarden voldoet. Verstuur dit formulier zo snel mogelijk per mail naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van de maatschappelijke zetel : tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be (vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau, bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau van Antwerpen is dat bv. tijdelijkewerkloosheid.antwerpen@rvaonem.fgov.be ).

  De RVA verbindt zich ertoe binnen de 2 weken te antwoorden. Indien u een positief antwoord ontvangt kan u de vereenvoudigde procedure blijven toepassen tot 31 december 2020. Indien u een negatief advies krijgt, kan u terugvallen op economische werkloosheid.

  Om te weten of uw onderneming nog in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheid overmacht vraagt u best aan uw sociaal secretariaat de berekening te maken.

  Het verdere verloop van de procedure blijft ongewijzigd: geen voorafgaande kennisgeving aan de RVA, enkel aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid op het einde van de maand. Vergeet niet dat er sinds 13 juli wel een verplichte voorafgaande kennisgeving moet gebeuren aan de werknemer (vermelding van de periode en de dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld).

  De werkgever blijft vrijgesteld van het bezorgen van een controlekaart C3.2A aan zijn werknemers. De werknemers zijn op hun beurt vrijgesteld van het bij zich hebben en invullen van de controlekaart.

   

  Andere reden

  Wanneer u geen hard getroffen onderneming bent, maar overmacht wenst in te roepen omwille van een andere reden bijvoorbeeld, wanneer een werknemer over een quarantainegetuiggeschrift beschikt en geen telewerk kan verrichten (indien de werkgever niet hard getroffen is), zal u vanaf 1 september 2020 opnieuw beroep moeten doen op de klassieke administratieve procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  Deze procedure is ook van toepassing op andere overmachtssituaties die niet te maken hebben met de corona pandemie, bijvoorbeeld brand in het bedrijf, (poging tot) hacking waardoor het bedrijf plat ligt, elektriciteitspanne buiten het bedrijf,…

  Procedure vanaf 1 september 2020:

  • Stel de RVA in kennis van de reden van overmacht via socialsecurity.be ;
  • Overhandig maandelijks een controleformulier C 3.2A aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer;
  • Verricht een elektronische aangifte – ASR scenario 2, indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet doen;
  • Verricht maandelijks, na afloop van de maand, een elektronische aangifte – ASR scenario 5, voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers.

  Meer informatie kan u terugvinden in het Infoblad E 24 van de RVA.

   

  Tijdelijke werkloosheid economische redenen

  De werkgevers die niet aan de voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht, kunnen terugvallen op de economische werkloosheid. De toepassingsregels ervan worden tijdelijk vanaf 1 september tot eind 2020 versoepeld.

   

  Tijdelijke werkloosheid economische redenen – arbeiders

  Voor de arbeiders wordt de maximumduur van de schorsing verlengd.

  • Bij volledige schorsing is de maximumduur 8 weken (i.p.v. 4 weken);
  • Een regeling van gedeeltelijke arbeid (de zgn. grote schorsing) die minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken omvat zal kunnen worden ingevoerd voor een maximale duur van 18 weken (in plaats van de huidige 3 maanden).

  Na afloop van de maximumduur (8 of 18 weken), is er een verplichte werkweek alvorens u eventueel opnieuw beroep doet op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

  Aan de overige regels en voorwaarden wordt niet geraakt. Dit betekent o.m. dat hier wel een voorafgaande kennisgeving aan de RVA moet gebeuren (om een volledige schorsing vanaf 1 september te laten ingaan, zal de kennisgeving uiterlijk op donderdag 27 augustus moeten gebeuren) alsook de melding van de eerste dag tijdelijke werkloosheid.

  Voor de werkgevers die niet langer gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid overmacht vervalt ook de vrijstelling van het afleveren van de controlekaarten. De werkgever moet dus vanaf 1 september opnieuw een C3.2A-kaart afleveren aan zijn arbeiders.

   

  Tijdelijke werkloosheid economische redenen – bedienden

  Om gebruik te kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid economische redenen, moet u voldoen aan preliminaire voorwaarden (artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Voor meer uitleg, zie het infoblad E54.

  De werkgever die al aan die voorwaarden voldoet, mag het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor de bedienden blijven gebruiken.

  De werkgever die nog niet heeft aangetoond dat hij aan die voorafgaande voorwaarden voldoet moet:

  • ofwel aantonen dat hij voldoet aan de preliminaire voorwaarden van het normale stelsel;
  • ofwel een beroep doen op de overgangsmaatregelen bepaald door het KB nr. 46 van 26 juni 2020 voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

  De werkgever kan dus kiezen tussen de algemene regeling inzake tijdelijke werkloosheid (zonder opleidingsplicht) of de overgangsregeling.

  In het overgangsstelsel:

  • kan een stelsel van volledige schorsing worden aangevraagd voor 24 weken (in plaats van 16 weken);
  • kan een stelsel van deeltijdse arbeid worden aangevraagd voor 34 weken (in plaats van 26 weken).

  De werkgever die de overgangsmaatregelen wil gebruiken, moet:

  • een vermindering met 10% van de omzet of van de productie bewijzen in de loop van het kwartaal dat de invoering van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voorafgaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019;
  • 2 dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld;
  • gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die of een ondernemingsplan dat werd afgesloten voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020. U kunt zich ook beroepen op de CAO nr. 147 (enkel indien deze CAO verlengd wordt tot 31.12.2020).

   

  Hoogstwaarschijnlijk zal de aanvullende cao nr. 147 die op 18 maart 2020 in de Nationale Arbeidsraad is afgesloten worden verlengd tot eind 2020 (liep oorspronkelijk tot eind juni). De sociale partners zullen daarvoor in augustus de nodige stappen zetten. In dat geval is het niet meer nodig dat de onderneming een cao of een ondernemingsplan afsluit. Het zal dan volstaan dat de werkgever via het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSTELSEL aan de RVA aantoont dat hij aan de voorwaarden (daling omzet of productie met 10%) voldoet om van de regeling gebruik te kunnen maken. Op dit formuliermoet de werkgever ook het engagement aangaan om de betrokken bedienden 2 vormingsdagen per maand aan te bieden.

   

  Mocht cao 147 niet verlengd worden, dan moet de onderneming op haar niveau een cao afsluiten of een ondernemingsplan opmaken. In geval gebruik wordt gemaakt van een ondernemingsplan, dient in dit plan te worden aangetoond dat de onderneming in het voorafgaande kwartaal een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Tevens moet de werkgever in het ondernemingsplan zich ertoe verbinden de betrokken bedienden 2 vormingsdagen per maand aan te bieden. Een kopie van dat plan moet overgemaakt worden aan de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging. Een goedkeuring van het ondernemingsplan door de FOD WASO is daarentegen niet vereist. Het plan moet daarom niet aan de FOD worden overgemaakt.

   

  Om de overgangsmaatregelen te kunnen gebruiken, moet de werkgever het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is voor het ambtsgebied waar uw  maatschappelijke zetel gevestigd is. Hij moet dat ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’ doen. Tegelijk met dit aangetekend schrijven kan de werkgever het bovenvermelde formulier ook versturen per e-mail, zodat het werkloosheidsbureau het dossier sneller kan behandelen.

   

  Meer  informatie omtrent deze overgangsregeling kan u op de website van de RVA terugvinden in het infoblad E2 en in de FAQ Corona.

 • Coronacrisis

  C3.2A-kaarten – vanaf 1 september 2020

  Vanaf 1 september wijzigen de modaliteiten van de tijdelijke werkloosheid. Ondernemingen die, in geval van gebrek aan werk, overschakelen op economische werkloosheid moeten opnieuw de controlekaarten C3.2A afleveren. Arbeiders moeten opnieuw deze kaart vanaf de eerste dag invullen. Constructiv heeft de nominatieve kaarten voor september aan alle bouwwerkgevers (PC 124) opgestuurd.

   

  Enkel de zgn. “hardst getroffen” ondernemingen (20% tijdelijke werkloosheid in het 2e kwartaal) kunnen verder gebruik maken van de vereenvoudigde regeling van tijdelijke werkloosheid overmacht corona. De werkgevers en arbeiders van deze ondernemingen kunnen de vereenvoudigde regeling verder toepassen  en zijn vrijgesteld van het gebruik van de C3.2A’s.

   

  De situatie is dus niet langer uniform voor alle ondernemingen en arbeiders van het PC 124. Hierdoor kan verwarring ontstaan op de werven over de precieze verplichtingen. Daarom bevelen we sterk aan dat de vrijgestelde ondernemingen ook de C3.2A’s aan hun arbeiders overhandigen en dat hun arbeiders de kaart vanaf september dagelijks invullen zoals voorheen. Zo moet het op de bouwplaats voor iedereen duidelijk zijn waaraan men zich moet houden wat het bijhebben en invullen van de C3.2A betreft.

   

 • Coronacrisis

  Tijdelijke werkloosheid overmacht CORONAVIRUS vereenvoudiging van de procedure – Tot 31 augustus 2020

  INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS COVID-19

  De vereenvoudigde procedure om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis aan te vragen, wordt verlengd tot 31 augustus 2020. Voor sectoren in moeilijkheden is de regeling zelfs verlengd tot eind dit jaar.

   

  7 kernpunten bij de aanvraag van tijdelijke werkloosheid

   

  Vereenvoudiging van de procedure

  bron: rva.be

  Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

  Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

  • De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.
  • Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling.

  Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd.

  De werkgever die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd, kan op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

  • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).
  • De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
  • De werkgever moet van 01/03/2020 tot en met 31/08/2020 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

  Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

  • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 31/08/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
  • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 31/08/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

 • Coronacrisis

  WERKEN IN HET BUITENLAND | Wat kan en wat moet?

  Consulteer bij verplaatsingen over de grens altijd volgende websites van:

   

   

  Verplaatsingen van en naar het buitenland sinds 1 augustus

  Na de recente versterking van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk de balans op te maken van de regels en de gevolgen daarvan op de verplaatsingen.

  De regelgeving maakt nog steeds een onderscheid tussen essentiële reizen naar en van het buitenland om zakelijke redenen en niet-essentiële reizen om andere redenen, zoals vakantie. Op basis daarvan kan nu al een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie van werknemers die normaal gesproken in België werken en die terugkeren van vakantie (ongeacht hun nationaliteit) en werknemers die naar of vanuit België worden gedetacheerd.

   

  Regels voor essentiële reizen

  Tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, met inbegrip van grensarbeiders en personen die naar het buitenland reizen in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen. Het feit dat België zakenreizen naar of via een land toestaat, betekent niet dat dat land de toegang van personen uit België tot zijn grondgebied aanvaardt, of zonder voorwaarden. Verschillende landen weigeren de toegang van personen uit landen waar de incidentie van COVID-19 bepaalde drempels overschrijdt of leggen hen een quarantaineperiode op. Informatie kan worden verkregen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken – Reisadvies, de website van het crisiscentrum of bij de bevoegde autoriteiten van het land in kwestie.

   

  Regels voor niet-essentiële reizen

  De maatregelen van COVID-19 met betrekking tot internationale reizen zijn opgenomen in artikel 18 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 “inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken”. Deze regels zijn niet van toepassing op essentiële reizen.

  Het algemene principe is dat niet-essentiële reizen van en naar België verboden zijn. In afwijking hiervan is het toegestaan om van België naar alle landen van de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk te reizen en omgekeerd, alsook naar en van de landen op de lijst die gepubliceerd is op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (advies van de FOD Buitenlandse Zaken op basis van de groene, oranje en rode kleurcodes die aan de verschillende bestemmingen verbonden zijn).

   

  Kan ik als werkgever mijn werknemer verplichten om zichzelf na een niet-essentiële reis in quarantaine te plaatsen?

  Het antwoord op deze vraag hangt af van de kleurcode van het gebied waar mijn werknemer op vakantie is geweest. In de eerste plaats kan de werkgever niet van zijn werknemer eisen dat hij of zij mij op de hoogte stelt van waar hij of zij op vakantie was. Dat is een kwestie van zijn of haar privacy. Er kan hem gevraagd worden de werkgever te informeren omdat die het welzijn en de veiligheid van al zijn werknemers moet garanderen, maar hij is vrij om die vraag al dan niet te beantwoorden.

  • Als de werknemer zijn vakantie in een groene zone heeft doorgebracht, kan de werkgever hem niet dwingen om zichzelf in quarantaine te plaatsen. Een groene zone is namelijk een gebied waar het risico op besmetting zeer laag is.
  • Als de werknemer zijn vakantie in een rode zone heeft doorgebracht, is hij verplicht om in quarantaine te blijven en zich te laten testen. Daarom kan hij niet naar zijn werkplek gaan. Voor zover mogelijk kan telewerken worden overwogen. Als telewerken niet mogelijk is, is de werknemer gerechtvaardigd maar onbetaald afwezig van het werk (quarantaine opgelegd door de overheid). De RVA heeft onlangs zijn instructies aangepast (zie FAQ p. 61) en is van mening dat een werknemer die ondanks het reisverbod naar een rode zone is gegaan, een fout heeft begaan en dat zijn inkomensverlies niet afhankelijk is van omstandigheden die buiten zijn wil liggen. Als de werknemer daarentegen terugkeert uit een oranje of rode zone, op voorwaarde dat deze zone op het moment van vertrek niet in het rood stond, heeft hij recht op een werkloosheidsuitkering als hij een quarantaineattest van zijn arts kan voorleggen.
  • Ten slotte, als de werknemer zijn vakantie in een oranje zone doorbrengt, beveelt de regering quarantaine en screening aan. Als werkgever is het moeilijk om zijn werknemer in quarantaine te plaatsen als hij of zij symptoomvrij is.

   

  Om deze moeilijkheden te beperken, beveelt de Confederatie in deze periode van terugkeer van vakantie en hervatting van de activiteit op de bouwplaatsen echter aan alle bedrijven een mondmasker te dragen op de bouwplaatsen zodra kan worden vermoeden dat het respecteren van de sociale distancing onmogelijk of eerder moeilijk is (zie extra flash van 31/07). Dit komt echter niet in de plaats van de andere preventiemaatregelen. We verwijzen in het bijzonder naar het sectorprotocol en de preventiefiches die Constructiv op basis hiervan heeft uitgewerkt. Het dragen van een mondmasker is een eenvoudige aanvullende preventiemaatregel die gemakkelijk te controleren is. Merk op dat het protocol van de bouwsector het dragen van een mondmasker bij co-activiteit ook verplicht.

   

  Passenger Locator Form

  Sinds 1 augustus moet het “Passenger Locator Form” in de periode van 48 uur voor aankomst in België worden ingevuld. Hoewel deze verplichting uitdrukkelijk is opgenomen in artikel 18 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020, dat betrekking heeft op niet-essentiële reizen, lijkt het er echter op dat het alle reizigers betreft, ongeacht de reden van hun reis. Zie uitleg op het Public Health Passenger Locator Form.

  Quarantaine is een regionale of communautaire bevoegdheid. De formulering van de bepalingen varieert, maar het gemeenschappelijke principe is dat het verplicht is voor alle reizigers die afkomstig zijn uit hoogrisicozones, d.w.z. steden, gemeenten, districten of landen die als rode zone zijn aangeduid op de lijst die is opgesteld door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Er zijn echter uitzonderingen en nuances op dit principe, daarom verwijzen wij naar de FAQ van de Regering over de coronavirus, rubriek internationaal (vraag “Wanneer dient een reiziger zich in quarantaine te plaatsen?”).

   

  FRANKRIJK

  Meer informatie:

   

  NEDERLAND

  Meer informatie:

   

  LUXEMBURG

  Meer informatie:

   

  DUITSLAND

  Meer informatie:

 • Coronacrisis

  ALGEMEEN | Betrouwbare en nuttige informatiebronnen

 • Coronacrisis

  PREVENTIEFICHE en RISICOanalyse

  Vind de risicoanalyse hier terug.

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

   

   

 • Coronacrisis

  Hoe omgaan met coactiviteit op de werf?

 • Coronacrisis

  C3.2A-kaarten | regeling tot 31 augustus 2020

  Ik heb voor mijn arbeiders geen C3.2.A-kaarten voor de maand mei ontvangen. Hoe komt dat ?
  Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd. Een van de vereenvoudigingen is dat de werkgever tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A moet afleveren aan de arbeiders. Daarom werden door Constructiv, in samenspraak met de RVA, geen C3.2Akaarten voor de maand mei verstuurd en zullen ook deze van de maand juni niet verstuurd worden.

   

  Wat moet mijn arbeider doen in geval van controle ?
  Er zal tijdelijk geen controle zijn op het gebruik van de C3.2A-kaart. Ik neem een nieuwe arbeider in dienst en heb 2 nummers van C3.2A-kaarten nodig om de dimonaaangifte te kunnen doen. Wat moet ik doen ? De RSZ-heeft tijdelijk de procedure voor de dimona-aangifte aangepast: het invullen van 2 nummers van C3.2A-kaarten is niet meer verplicht. U kan bijgevolg een dimona-aangifte doen zonder in het bezit te zijn van niet-nominatieve C3.2A-kaarten.

   

  Hoe ontvangt mijn arbeider zijn werkloosheidsvergoedingen indien hij geen C3.2A-kaart moet invullen?
  Er is een vereenvoudigde aanvraag tijdelijke werkloosheid van toepassing door middel van het formulier C32A-werknemer-corona. Dit formulier, evenals meer info, kan u terugvinden op de website van de RVA.

  Op basis van de gegevens die de werkgever doorgeeft in de “ASR scenario 5” (elektronische aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid) zal de arbeider zijn werkloosheidsvergoedingen ontvangen. Dit geldt voor elke vorm van tijdelijke werkloosheid.

  Meer info betreffende de vereenvoudigde aangifte tijdelijke werkloosheid vindt u op de website van de RVA.

 • Coronacrisis

  Corona-ouderschapsverlof

  Het corona-ouderschapsverlof is een specifieke vorm van ouderschapsverlof dat de werknemer kan opnemen in de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 september 2020.

   

  Voordelen

  Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof. De (bruto)onderbrekingsuitkeringen zijn ook iets hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer).

  Dit ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen door de arbeidsprestaties te verminderen met 1/5de of 1/2de en kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend. Wie al in ouderschapsverlof is, kan zijn lopend verlof schorsen en/of omzetten in een corona-ouderschapsverlof.

  Het kan ook opgenomen worden door de adoptieouders en de pleegouders.

   

  Voorwaarden

  Voorwaarden om het corona-ouderschapsverlof op te nemen:

  • de werknemer moet minstens één kind jonger dan 12 jaar ten laste hebben (tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is)
  • de werknemer moet een anciënniteit hebben van minimum 1 maand
  • het akkoord van de werkgever is vereist

   

  Aanvraagprocedure

  De aanvraagprocedure is korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen. Ook een kortere termijn kan in onderling akkoord overeengekomen worden.

  Het is nog niet mogelijk om een dossier mbt corona-ouderschapsverlof in te dienen bij de RVA maar de werknemer kan al wel een aanvraag doen bij de werkgever.

   

  Wat als er al ouderschapsverlof lopende is?

  De werknemers die momenteel al ouderschapsverlof opnemen kunnen dit “on hold” zetten en corona-ouderschapsverlof opnemen (hetzij met dezelfde, hetzij met een andere
  tewerkstellingsbreuk). De voorziene einddatum van hun gewone ouderschapsverlof blijft dezelfde. De periode waarin het gewoon ouderschapsverlof “on hold” is gezet, kan later via een nieuwe aanvraag nog opgenomen worden
  Ook andere vormen van loopbaanonderbreking kunnen op dezelfde manier “on hold” worden gezet.

   

  Hoeveel bedraagt de onderbrekingsuitkering?

  Het corona-ouderschapsverlof is financieel voordeliger dan het normale ouderschapsverlof. De uitkering is gelijk aan de uitkering in geval van ouderschapsverlof, verhoogd met 25%.

   

  Tot wanneer geldt de regeling?
  Momenteel kan het corona-ouderschapsverlof opgenomen worden tot 30 september 2020.

   

  Meer informatie:

 • Coronacrisis

  VERVOER | Modelattest

  Modelattest om verplaatsing naar en van het werk te verantwoorden

  Om uw werkverplaatsing te verantwoorden  hebben we voor onze lidbedrijven een modelattest uitgewerkt. Dit attest is echter geen verplichting.

   

   

 • Coronacrisis

  STEUN | Steunmaatregelen overheid

  U kan uw vragen over de steunmaatregelen telefonisch stellen via 0800/120.18

   

  Compensatiepremie

  Meer informatie:

   

  Overbruggingsrecht

  Meer informatie:

   

  uitstel rsz betalingen en minnelijk afbetalingsplan bij sluiting

  De RSZ heeft twee maatregelen voor de bedrijven genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis: mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen en uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen tot 15 december 2020. Download alle informatie hier.

   

  Hinderpremie

  Meer informatie:

   

  Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

  Meer informatie:

   

  Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

  Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3

   

  Betalingsplan btw

  Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3

   

  Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

  Ook ivm met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3

   

  Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

  Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

   

  Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

  Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3.

   

  Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

  Voor meer informatie:

   

  Uitstel betaling btw en bedrijfsvoorheffing

  Meer informatie:

   

 • Coronacrisis

  STEUN | betalingsuitstel voor bedrijfskrediet verlengd

  Betalingsuitstel voor een bedrijfskrediet in de context van de coronacrisis betekent dat de onderneming/organisatie haar krediet (met andere woorden het kapitaal) niet hoeft terug te betalen tot 31 december 2020. In de praktijk betekent dit dat bedrijven die betalingsuitstel aangevraagd en verkregen hebben op 31 oktober – als ze nog aan alle voorwaarden voldoen – een extra uitstel kunnen aanvragen tot 31 december 2020.

  Ter informatie: de verlenging van het kredietuitstel (31/12/2020) geldt ook voor hypothecaire kredieten van particulieren.

  Opgelet! De interesten blijven verschuldigd. Zodra de uitstelperiode is verstreken, worden de betalingen hervat.

  De banken rekenen geen dossierkosten of administratiekosten aan wanneer op betalingsuitstel een beroep wordt gedaan.

  Voor nieuwe kredieten en nieuwe kredietlijnen met een looptijd van maximaal 12 maanden werd een waarborgregeling uitgewerkt in samenwerking met de regering.

   

  PRAKTISCH:

  Als u denkt dat u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, neem dan onmiddellijk contact op met uw bank.

  Meer informatie: Febelfin.

   

  Wie komt in aanmerking? 

  • niet-financiële bedrijven;
  • kmo’s;
  • zelfstandigen;
  • en organisaties zonder winstoogmerk.

   

  op voorwaarde dat ze voldoen aan de volgende 4 voorwaarden:

  1.    De COVID-19-crisis veroorzaakt betalingsmoeilijkheden door:

  • een omzetdaling of een vermindering van de activiteit;
  • een beroep te doen op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de verplichting opgelegd door de overheid om de onderneming/organisatie te sluiten in het kader van de maatregelen die werden getroffen om de verspreiding van het virus in te dijken.

  2.   De onderneming/organisatie is permanent gevestigd in België.

  3.    Op 1 februari 2020 had de onderneming/organisatie geen betalingsachterstal voor haar lopende kredieten, voor haar belastingen of voor haar socialezekerheidsbijdragen. Of de onderneming/organisatie had op 29 februari een betalingsachterstal van minder dan 30 dagen op haar lopende kredieten/haar belastingen of haar socialezekerheidsbijdragen.

  4.    De onderneming/organisatie heeft in de laatste 12 maanden voor 31 januari 2020 aan al haar contractuele kredietverplichtingen bij alle banken voldaan en ondergaat geen actieve kredietherstructurering.

   

  Over welke kredieten gaat het? 

  Het uitstel kan worden toegekend voor de volgende kredieten:

  • vast aflossingsplan;
  • de kaskredieten;
  • de vaste voorschotten.

  We vestigen uw aandacht op leasing en factoring die geen deel uitmaken van de overeenkomst tussen de federale overheid en de banken.

   

  Wat zijn de termijnen? 

  • Voor aanvragen ingediend tot en met 30 april 2020 kan een betalingsuitstel van maximaal 6 maanden worden verkregen, dat is uiterlijk tot 31 oktober 2020.
  • Voor aanvragen ingediend na 30 april 2020 blijft de uiterste datum 31 oktober 2020.
  • Het betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor maandelijkse vervaldata die in de toekomst liggen.
  • Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van dit charter zullen worden beoordeeld op grond van de criteria van het charter. Zo nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.
 • Coronacrisis

  VERVOER | Regels over het gezamelijk vervoer van en naar werven

  SOCIAL DISTANCING

  Social distancing (minimale afstand 1,5 meter) moet ook in de voertuigen gerespecteerd worden. Als de beschikbare bedrijfsvoertuigen niet volstaan, is er ook de mogelijkheid om aan een aantal medewerkers te vragen om zich met de eigen wagen naar de werf te begeven. Uiteraard dient voor dat traject dan wel mobiliteitsvergoeding én verplaatsingskosten te worden betaald.

  Kan collectief vervoer ook als social distancing niet mogelijk is? Dat kan mits verschillende voorwaarden. Het is van belang ten alle tijde gezond verstand te gebruiken zodat je kan aantonen dat alle mogelijke preventiemaatregelen in acht worden genomen.

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

  download het schema in groot formaat

  flexibele transparante schermen

  Het plaatsen van flexibele transparante afschermingen in voertuigen is enkel toegelaten onder een aantal voorwaarden.

  eisen voor vaste schermen:
  vaste afschermingen zijn altijd onderworpen aan een nieuwe (2de fase) goedkeuring.
  Daarbij moet de voertuigfabrikant/erkende technische dienst nagaan of voldaan is aan de eisen van Reglement ECE R21, ECE R43, ECE R46, ECE R107 en ECE R118, naargelang de voertuigcategorie.

  eisen voor demonteerbare schermen:

  • elke afscherming moet eenvoudig demonteerbaar zijn zonder het gebruik van gereedschap;
  • de lichtdoorlaatbaarheid moet minstens 70% bedragen;
  • het zichtveld van de bestuurder en het indirect zicht (spiegels) moet behouden blijven;
  • de afscherming mag geen gevaarlijke oneffenheden of scherpe randen vertonen die het risico op of de ernst van letsels kunnen vergroten. Dit geldt zowel voor de afscherming als voor de bevestiging ervan. De afrondingsstraal van elk element moet minstens 3.2mm bedragen;
  • de afscherming moet flexibel zijn en is gemaakt van hoogwaardig en slagvast polycarbonaat of gelijkwaardig materiaal. Als alternatief zijn soepele transparante gordijnen in kunststof toegelaten mits ook aan alle andere voorwaarden is voldaan. Deze gordijnen moeten ten allen tijde goed opgespannen blijven;
  • alle bedieningsorganen moeten goed bereikbaar blijven;
  • de werking van veiligheidssystemen zoals gordels, airbags,… mag in geen enkel geval gehinderd worden door de afscherming(en);
  • de afscherming moet gemakkelijk en zonder gereedschap verwijderbaar zijn in geval van een ongeval;
  • deze demonteerbare afschermingen zijn toegelaten tot 1 mei 2021. Na deze datum moeten ze verwijderd worden.

  Bron: Homologatie Vlaanderen

   

  SOCIAL DISTANCING ALS JE ONDER 1 DAK WOONT

  De regels over social distancing voor personen die onder eenzelfde dak wonen zijn versoepeld. Een overzicht van wat wel en niet kan:

  • VERVOER NAAR DE WERF

  Wat als meerdere gezinsleden actief zijn in dezelfde zaak? Mogen zij in dezelfde camionette naar de werf rijden?

  Ja! Op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. Virologen beschouwen hen immers als behorend tot “dezelfde koker”. Hetzelfde geldt voor pakweg twee of drie buitenlandse bouwvakkers die in ons land tijdelijk op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Voor het woon-werkverkeer hoeven zij de social distancingregel van 1,5 m NIET in acht te nemen.

   

 • Coronacrisis

  UPDATE | Wanneer mag je wel en niet werken in de bouwsector?

  Bekijk bij elke activiteit welke preventiemaatregelen u moet nemen in de generieke gids.

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

  Download het schema in groot formaat

   

  Download het schema in groot formaat

 • Coronacrisis

  waar moet u op letten als u wil heropstarten?

  Stilaan denken bedrijven aan een heropstart. Maar wat moet u doen om veilig herop te starten?

  Download hier het schema in groot formaat

   

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

 • Coronacrisis

  WEBINAR | herbekijk en schrijf nu in voor de volgende sessie

  VOLG ONZE WEBINARS VANUIT DE BOUWCAMPUS STUDIO

   

  Met onze Vlaamse collega’s hebben we de handen in elkaar geslagen om een reeks webinars uit te zenden met als hoofdthema het COVID 19 virus en alle mogelijke gevolgen, steunmaatregelen, oplossingen …enz die er mee verband houden. Dit gebeurt vanuit de “studio bouwcampus “ in Confederatie Bouw Limburg. De vragen die de deelnemers stellen worden door onze adviseurs achteraf rechtstreeks beantwoord.

  Deze webinars bieden wij GRATIS aan (inschrijven wel verplicht).

   

  HERBEKIJK VORIGE WEBINARS

  • donderdag 30 april | Bouwactiviteiten en controle van sociale inspectie
  • donderdag 16 april | Heropstarten en preventiemaatregelen
  • donderdag 9 april | verhoog de draagkracht van uw onderneming en medewerkers

   

  • vrijdag 3 april | Sociaal juridische gevolgen

   

   

  • donderdag 2 maart | financiële gevolgen en steunmaatregelen

   

   

  • vrijdag 27 maart | Preventie in de bouw

   

  • donderdag 26 maart | update Corona in de bouw

   

  • donderdag 19 maart | update Corona in de bouw

   

 • Coronacrisis

  ERKENNINGEN tijdens de coronacrisis

  Hoe een nieuw dossier of documenten overmaken aan de Erkenningscommissie?

  Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, verzoekt het secretariaat van de Erkenningscommissie om de dossiers enkel nog per e-mail te sturen (erkenning.aannemers@economie.fgov.be ).

  Het secretariaat heeft hierbij richtlijnen verstrekt. Het is belangrijk om deze aandachtig te lezen en strikt op te volgen.

  Enkele aandachtspunten:

  • Het heeft momenteel geen zin om onvolledige dossiers in te dienen;
  • Het mailen van dossiers moet gebeuren in 1 mail, maar afzonderlijke pdf-bestanden bevatten (voor meer details, zie verder in de nieuwe richtlijnen)
  • Voor wat betreft de herzieningsdossiers is een tijdelijk uitstel voorzien tot 1 juni om een dossier in te dienen.

   

  Wat moet ik doen als mijn erkenning herzien wordt?

  Als u al aangeschreven werd door het secretariaat van de Erkenningscommissie voor de herziening van uw erkenningen, waarvan de antwoordtermijn is verstreken of dreigt te verstrijken, is er een uitstel tot 1 juni voor het indienen van uw dossier.

   

  Wat moet ik doen als mijn erkenning moet herzien worden in het kader van de 5-jaarlijkse herziening?

  Als u nog niet aangeschreven bent door het secretariaat van de Erkenningscommissie voor de herziening, hoewel de termijn van 5 jaar versteken is, kunt u zich al voorbereiden en eventueel zelf het initiatief nemen om een dossier in te dienen.

  Belangrijk: De erkenningen vervallen niet automatisch na het verstrijken van 5 jaar. Ze blijven geldig tot een definitieve beslissing over de herzieningsprocedure.
  Indien er geen herzieningsprocedure werd gestart blijven de erkenningen geldig.
  Dat blijkt uit de officiële lijst van erkende aannemers die online beschikbaar is.

 • Coronacrisis

  OPLEIDING | VERLENGING DIPLOMA VCA en risicovolle taken

  Deze maatregel geldt voor VCA opleidingen en opleidingen risicovolle taken (vind de lijst hier)

   

  1. Diplomahouders van wie het diploma na 18 maart 2020 verloopt (of is verlopen), mogen met hun verlopen diploma blijven werken. En dat tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van corona intrekt (voorlopig 1 september 2020).

   

  2.Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

   

  3.Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op deze regeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.

   

  Als de overheid besluit haar maatregelen te verlengen, verschuift de einddatum van deze regeling mee.

   

 • Coronacrisis

  ALGEMEEN | Wie kan ik contacteren met vragen?

  Om onze adviesverlening te kunnen blijven garanderen verzoeken wij u om uw vragen per e-mail te stellen aan de vertrouwde contactpersonen

  Arbeidsrecht – Tijdelijke werkloosheid: Ellen Keteleer – ellen.keteleer@confederatiebouw.be
  Bouwrecht – Gevolgen aannemingscontracten: Maarten De Voeght – maarten.devoeght@confederatiebouw.be
  Opleidingen:  opleidingenantwerpen@confederatiebouw.be
  Erkenningen: koen.marcelis@confederatiebouw.be

   

 • Juridisch

  Hoe ziet de vakantieregeling 2021 eruit?

  De vakantieperiodes van de bouwsector worden per provincie onderhandeld.
  Vind hier de vakantieaanbeveling voor de provincie Antwerpen in 2021.

   

  Download hier de kalender

 • Lid worden

  Hoeveel kost een lidmaatschap?

  Uw lidmaatschap is berekend op basis van het aantal medewerkers van uw bouwonderneming.

  – Zelfstandigen en starters genieten van het laagste tarief van €300 excl. btw.
  – Bedrijven van 1 tot 4 medewerkers betalen €440 excl. btw.
  – Het tarief voor werkgevers met 5 tot 9 werknemers is dienst bedraagt €835 excl. btw.
  – Bedrijven met meer dan 9 werknemers krijgen altijd een offerte op maat.

   

  Vul het formulier op deze pagina vrijblijvend in en wij bezorgen u een offerte op maat.

 • Administratieve ondersteuning

  Kan ik het loon van mijn zieke arbeider recupereren?

  Kleinere bouwbedrijven (tot 20 werknemers) kunnen zich het gewaarborgd loon van een zieke arbeider laten terugbetalen. Hiervoor kunnen ze terecht bij Serviam+ Gewaarborgd Loon.

  Wanneer een arbeider ziek wordt, heeft hij gedurende één maand recht op gewaarborgd loon. De werkgever heeft hierdoor kosten, die vooral voor kleinere ondernemingen een aanzienlijke last kunnen vormen. Daarom heeft de bouwsector voor aannemers met minder dan 20 werknemers een eenvoudig en efficiënt systeem opgezet dat de kosten spreidt over een groot aantal bouwbedrijven. Deze ondernemingen betalen een bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid. In ruil krijgen ze het gewaarborgd loon dat ze aan hun zieke bouwvakkers betaald hebben, grotendeels terug. Voor ziektes vanaf 1 juli 2015 wordt de terugbetaling beperkt tot 94,81% van het gewaarborgd loon. Dit is nodig om het sectoraal terugbetalingsregime financieel in evenwicht te houden. Door de afschaffing van de carensdag dreigde immers een structureel deficit.

   

  WAT IS HET GEWAARBORGD LOON?

  Het gewaarborgd loon zorgt ervoor dat een bouwvakarbeider tijdens de eerste dertig dagen van zijn ziekte geen loonverlies lijdt.
  De eerste week moet de werkgever het volledige loon betalen, inclusief de sociale bijdragen. In de tweede week moet hij het volledige loon betalen maar zonder de sociale bijdragen. Vanaf dag 15 tot dag 30 van de ziekte komt de mutualiteit tussen. De werkgever moet dan enkel nog het verschil betalen tussen het loon en de uitkering.

   

  AANSLUITEN BIJ SERVIAM+ GEWAARBORGD LOON
  Maar nog niet ieder bouwbedrijf laat zich ook effectief terugbetalen. De werkgever moet aangesloten zijn bij Serviam+ Gewaarborgd Loon vooraleer terugbetaling van het gewaarborgd loon bij ziekte mogelijk is. De aansluiting bij Serviam+ Gewaarborgd Loon is gratis en is niet meer dan een formaliteit. Bezorg de aansluitingsverklaring aan gewaarborgdloon.antwerpen@confederatiebouw.be.

   

  EENVOUDIG EN SNEL
  De procedure is de laatste jaren sterk vereenvoudigd.

  1. U dient ons het medisch attest, dat de ziekte van de arbeider bevestigt, binnen de 5 werkdagen na het begin van de ziekte of het voorkomen van het privé-ongeval over te maken.
  Het attest moet opgesteld en ondertekend zijn door een geneesheer en goed leesbaar zijn. Om tijd te winnen kan het attest via e-mail worden doorgestuurd.
  Bij laattijdige indiening van de ziekteattesten, zal de Patronale Vereveningsdienst de terugbetaling van het gewaarborgd loon kunnen weigeren.

  2. Vermeld op de achterzijde van het attest de firmanaam, adres en RSZ-nummer en vermeld evenzeer de naam van de zieke werknemer alsook zijn rijksregisternummer.

  3. Na ontvangst van het attest openen wij een dossier. Na het verstrijken van de periode van het gewaarborgd maandloon zorgen wij voor het insturen van de elektronische aanvraag tot terugbetaling bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

  4. Op basis van de DMFA-aangifte zal het Fonds spontaan de aanvraag behandelen en een terugbetalingsvoorstel doen. Na controle van de gegevens gaan wij over tot terugbetaling. U dient rekening te houden met een terugbetalingstermijn van 6 maanden.

  Bij langdurige ziekten, die de eerste 30 kalenderdagen overschrijden, dienen enkel de attesten voor de periodes die zich binnen deze periode van gewaarborgd loon situeren worden opgestuurd .
  Het FBZ-Constructiv berekent het bedrag van de toekomstige terugbetaling op basis van de gegevens van de kwartaalaangifte van de onderneming aan de RSZ. Zodra deze DmfA-gegevens verwerkt zijn, doet het Fonds voor Bestaanszekerheid een terugbetalingsvoorstel en na goedkeuring door Serviam+ Gewaarborgd Loon wordt dat onmiddellijk uitgevoerd.

   

  KOSTELOZE MEDISCHE CONTROLE
  Bij Serviam+ Gewaarborgd Loon aangesloten zijn heeft nog meer voordelen. Een werkgever kan kosteloos de zieke arbeiders op arbeidsongeschiktheid laten controleren. Het volstaat om telefonisch bij Serviam+ Gewaarborgd Loon een aanvraag te doen. Serviam+ Gewaarborgd Loon stuurt dan binnen de 24 uur een controlegeneesheer naar de zieke. Op die manier kan u het misbruik van ziektemeldingen indijken en het absenteïsme doen dalen.

 • Administratieve ondersteuning

  Kan de Confederatie Bouw mij helpen met onbetaalde facturen?

  Onbetaalde facturen zijn vaak een nachtmerrie voor heel wat ondernemers. Slechte betalers aanmanen kost tijd, geld en hopen energie. Daarom heeft de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een systeem tot invordering van onbetaalde facturen opgestart waarbij de bemiddeling van een advocaat wordt ingeschakeld. Dit is volledig kosteloos voor de leden van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen.

   

  1. Blijft uw klant in gebreke?
  Dan kan u het dossier aan ons overmaken. Wij gaan het openstaand saldo, vermeerderd met intresten en schadevergoeding, in uw naam invorderen via een aangetekend schrijven.

   

  2. Komt er geen reactie op ons aangetekend schrijven?
  Dan wordt het dossier overgemaakt aan de advocaat van de vereniging, welke de onwillige betaler per gewone post zal aanmanen tot betalen. (GRATIS)

   

  3. Hebben de aanmaningen niet het gewenste effect?
  Dan kan u, in samenspraak met uw advocaat, beslissen of u verder stappen wenst te ondernemen of niet.

  De Confederatie Bouw Provincie Antwerpen is al enige tijd bezig met dit invorderingssysteem en in de meerderheid van de gevallen blijkt dit een voldoende effectief drukkingsmiddel te zijn om uw klant tot betaling te doen overgaan.

 • Administratieve ondersteuning

  Hoe kan ik een erkenning voor mijn bedrijf aanvragen / hernieuwen?

  Als u in België wil werken voor de overheid of als onderaannemer wil werken voor een hoofdaannemer die voor een openbaar bestuur werken uitvoert, heeft u een erkenning voor overheidsopdrachten nodig. Ook in het kader van de woningbouwwet (Wet Breyne) heeft u een erkenning nodig. Voor andere opdrachtgevers is een erkenning ook een belangrijk kwaliteitslabel.

  Via een uitgebreid administratief dossier moet u als bouwbedrijf tal van zaken aantonen op het vlak van technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit, vooraleer u die erkenning bekomt.
  De Confederatie Bouw Provincie Antwerpen is gespecialiseerd in het samenstellen van erkenningsdossiers voor overheidsopdrachten en zij neemt al een aantal administratieve verplichtingen voor haar rekening. Zo slinkt de administratieve rompslomp.

 • Opleidingen

  Hoe dien ik een aanvraag in voor de KMO-portefeuille?

  De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf.

  De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

  De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom kan u zich eenvoudig aanmelden om subsidieverzoeken in te dienen.

  Dat kan via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

 • Netwerken

  Hoe kan ik meedoen aan Open Wervendag?

  Op Open Wervendag stelt de bouwsector haar werven open voor het grote publiek. Dat gaat van grote infrastructuurwerken tot energiepositieve woningen, ziekenhuizen, zwembaden en nog veel meer.

   

  Open Wervendag gaat in 2020 is uitgesteld door de coronacrisis. We houden u op de hoogte van de nieuwe datum.

   

  Bouwbedrijven aangesloten bij de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen kunnen gratis deelnemen aan Open Wervendag.

 • Opleidingen

  Kan ik een opleidingsdag organiseren in de eigen onderneming?

  Absoluut. De Confederatie Bouw Provincie Antwerpen ondersteunt u graag bij de organisatie van een opleidingsdag in de eigen onderneming en op maat van de eigen behoeften.

  Omdat iedere aanvraag anders is, neemt u best contact op met opleidingsverantwoordelijke Caroline Baert via caroline.baert@confederatiebouw.be.

 • Opleidingen

  Wat is het voordeel van een winteropleiding voor mij?

  WAT IS EEN WINTEROPLEIDING?
  Tussen 1 december en 31 maart kan u als werkgever genieten van de voordelen van een winteropleiding. Hierbij stelt u uw werknemers tijdelijk werkloos omwille van weerverlet, ongeacht de weersomstandigheden.

  U betaalt tijdens de opleiding dus geen loonkost én krijgt een tussenkomst in de opleidingskost. Uw werknemers genieten bovendien van een premie bovenop de werkloosheidsuitkering.

   

  TIP!
  Zaakvoerders die samen met hun arbeiders de opleiding volgen , genieten van dezelfde tussenkomst in de opleidingskost (maximum 2 zaakvoerders per opleiding).
  Het hoeft geen slecht weer te zijn om een winteropleiding te volgen. Ongeacht de weersomstandigheden kan u van december t.e.m. maart uw arbeiders op weerverlet plaatsen om een opleiding te volgen.

   

  VOORDELEN VAN EEN WINTEROPLEIDING

  Voor de werkgever:

  – Geen loonkost
  – Tussenkomst in de opleidingskost via Constructiv
  – Opgeleide werknemers

  Voor de werknemer:

  – Premie per opleidingsdag van Constructiv €40 / 8u
  – Werkloosheidsuitkering van RVA
  – Bijscholing
  – Zelfontwikkeling

   

  WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN WINTEROPLEIDING?
  1. De opleiding wordt georganiseerd tussen 1 december en 31 maart
  2. De arbeiders die de opleiding volgen, vallen onder PC 124
  3. De opleiding moet minimum 8u duren
  4. De opleiding vindt plaats tijdens de werkuren (geen avond- of weekendopleiding)
  5. De arbeider moet werkloos gesteld worden omwille van weerverlet (ongeacht de weersomstandigheden)
  6. Maximum 160 uren opleiding per winterperiode per arbeider
  7. De opleidingen moeten gevolgd worden bij erkende opleidingscentra zoals de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

   

  TUSSENKOMST
  Constructiv voorziet een tussenkomst in de opleidingskost van de arbeiders van PC 124.
  Als de opleiding erkend of georganiseerd wordt door de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen zal de werkgever automatisch deze vergoeding ontvangen, zonder extra inspanningen.

  Onze Vlaamse Overheid komt tegemoet in de opleidingskost van kleine en middelgrote ondernemingen. Van de opleidingskost die de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen factureert aan de deelnemers neemt de overheid 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) voor haar rekening.

  De subsidieaanvraag dien je in binnen 14 kalenderdagen na de start van de opleiding via www.kmo-portefeuille.be.Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

   

  HOE GA IK TE WERK?
  1. Volg de procedure alsof het een dag slecht weer zou zijn. Als de winteropleiding samenvalt met de eerste werkloosheidsdag van de maand, kan u in de mededeling ‘geprogrammeerde winteropleiding’ aanklikken.
  2. Vermeld op het einde van de maand in de C3.2.werkgever de data van de winteropleiding.
  3. Deel aan de RVA voor elke werknemer de eerste effectieve werkloosheidsdag (technisch, economisch of weerverlet / winteropleiding) van de maand mee. U kan dit melden via de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialezekerheid.be > werkgevers > sociale risico’s > tijdelijke werkloosheid.
  4. Als u voor de betrokken medewerker die maand al een andere dag werkloosheid hebt ingediend, moet u de eerste dag van de winteropleiding niet meedelen.
  5. De mededeling moet maandelijks gebeuren en vindt plaats op de eerste effectieve werkloosheidsdag of één werkdag ervoor of erna, met uitzondering van het weekend, feestdagen, vervangende feestdagen of brugdagen.

   

  OPGELET!
  De werknemers mogen hun kaart NIET KLEUREN, aangezien het om een werkloosheidsdag gaat en geen werkdag

  • Interim bouwvakkers komen NIET in aanmerking voor winterfinanciering
  • Constructiv betaalt GEEN tussenkomst voor bedienden, IBO, leerjongeren of zelfstandigen
  • Opleidingen tijdens inhaalrustdagen komen NIET in aanmerking voor financiering

   

  TIP!
  Vraag eerst uw opleiding aan en regel nadien uw tegemoetkoming bij Constructiv.
  Download uw aanvraagformulier voor Constructiv en zet bij de aanvraag de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen (opleidingenantwerpen@confederatiebouw.be) in CC voor een vlotte afhandeling.

  Download hier onze infofiche!

 • Netwerken

  Hoe kan ik mij aansluiten bij JOBA en HET NETWERK?

  Als lid van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen bent u welkom op alle activiteiten van HET NETWERK.
  Ook voor de activiteiten van JOBA heten we u graag welkom, maar daar ligt de focus op aannemers tot 40 jaar.

   

  Bent u geen lid van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen, maar wilt u toch graag deelnemen aan onze activiteiten? Dat kan als partner of sponsor van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen! Neem contact op met Annemie Vanderkuylen voor alle informatie.

  Ook als u deel wil uitmaken van de organisatie van deze netwerken, kan u terecht bij Annemie Vander Kuylen via annemie.vanderkuylen@confederatiebouw.be.

  Bekijk alvast onze afgelopen en komende activiteiten.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer