Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Vragen en antwoorden

Gefilterd op: 0 Filters verwijderen

 • Coronacrisis

  UPDATE | Verplichting tot registratie en controle Passenger Locator Form bij buitenlandse onderaanneming

  De RSZ laat weten dat Belgische opdrachtgevers (doorgaans hoofdaannemers), toch weer het fameuze register van buitenlandse arbeidskrachten in het kader van de strijd tegen COVID-19 moeten bijhouden én hun Passenger Locator Forms controleren! De maatregel heeft betrekking op alle zelfstandigen en werknemers die hun hoofdverblijfplaats buiten België hebben, met uitzondering van mensen die vallen onder het statuut van “grensarbeider” of die minder dan 48 uur in ons land zullen vertoeven.

  Op 28 juli jl. was er nochtans een nieuw Ministerieel Besluit in het Staatsblad verschenen, dat vermeldde dat Artikel 3 van het MB van 28/10/2020 dat sloeg op deze verplichte registratie, werd “opgeheven”. Maar nu hebben de verschillende regeringen die ons land rijk is, de maatregel weer ingevoerd via de Artikels 28 t/m 30 in een “onderling samenwerkingsakkoord”. Begrijpe wie kan. En dat op een moment dat het Overlegcomité volop versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigt. Bovendien werd over de herinvoering van het register door geen enkel Kabinet gecommuniceerd.

  De Confederatie heeft deze gang van zaken dan ook reeds aangeklaagd en haar hoop uitgedrukt dat de kafkaiaanse beslissing snel wordt teruggedraaid. Ook al omdat onze bouwbedrijven reeds met verschillende andere administratieve verplichtingen rekening moeten houden, zoals de werfmelding 30bis, de Limosamelding door hun buitenlandse onderaannemers en de Checkinatwork voor werven van > 500.000 €.

  Verplichting tot registratie

  Het register dat voortaan moet bijgehouden worden moet de volgende gegevens bevatten:

  • De identificatiegegevens van de buitenlandse werknemers en zelfstandigen (naam en voornamen, geboortedatum, identificatienummer van de sociale zekerheid)
  • Hun verblijfplaats gedurende de werkzaamheden in België
  • Het telefoonnummer waarop zij kunnen gecontacteerd worden
  • In voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee zij tijdens hun werkzaamheden in België samenwerken

   

  De Embuild heeft geijverd om de administratieve last zoveel mogelijk te beperken, in een overleg met de inspectiediensten. We hebben bekomen dat de gegevens die in de databanken van Limosa, Checkinatwork (voor werven van 500.000 euro of meer) en de Aangifte van Werken zitten, niet afzonderlijk door de werkgever moeten worden geregistreerd. Werkgevers moeten enkel volgende gegevens ter beschikking houden, zonder dat deze verder verwerkt moeten worden in een globaal register:

  • telefoonnummer waarop de betrokkenen gecontacteerd kunnen worden
  • verblijfplaats in België

  Het voltstaat om het antwoord van de buitenlandse onderaannemer met de nodige gegevens te bewaren en ter beschikking te hebben op de bouwplaats.

   

  Vraag hier het modeldocument op voor de verblijfs- en contactgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen.

   

  Op dezelfde manier als nu andere gegevens en documenten worden opgevraagd bij de buitenlandse onderaannemer (Limosameldingsformulier-L1 en detacheringsbewijs-A1), kunnen dus bijkomend de contact- en verblijfsgegevens worden opgevraagd (een modelformulier hiervoor zullen we zo vlug mogelijk ter beschikking stellen).

  De gegevens van buitenlandse werknemers en zelfstandigen die minder dan 48 uur in België verblijven moeten niet geregistreerd worden. De registratieplicht is evenmin van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders.

  Het register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan. Het register moet ter beschikking worden gehouden van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

  De gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. De gegevens moeten worden vernietigd na veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

   

  Passenger Locator Form

  Naast het bijhouden van het register moet diegene die een beroep doet op de buitenlandse werknemers of zelfstandigen ook nagaan of zij het Passenger Locator Form effectief hebben ingevuld als ze daartoe gehouden zijn. Deze controle moet gebeuren vooraleer zij de werkzaamheden in België aanvatten. Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld moet men erover waken dat het PLF ingevuld is uiterlijk op het moment waarop zij de werkzaamheden in België aanvatten. Het is dus een beetje vergelijkbaar met de controle van het Limosa-meldingsformulier. Indien er geen bewijs voorligt dat het PLF is ingevuld, moet men ervoor zorgen dat het formulier wordt ingevuld alvorens de werkzaamheden kunnen aangevat worden.

  De inspectiediensten zullen binnenkort over deze nieuwe verplichtingen flitscontroles uitvoeren in de sector. Deze controles zullen in de eerste plaats een coachend en begeleidend karakter hebben.

   

  Sinds 1 oktober 2020 wordt u gevraagd een zelfevaluatie vragenlijst in te vullen over uw reis- en / of verblijfsomstandigheden in het buitenland, ongeacht de zone (s) waar u vandaan terugkeert.

  Op basis van de antwoorden wordt automatisch een risicoscore berekend. Deze score maakt het mogelijk om de mate van besmettingsrisico in te schatten dat men tijdens de reis en/of verblijf in het buitenland opgelopen heeft. Indien men terugkeert uit een rode zone en een lage score behaalt, moet men niet in quarantaine en getest worden, indien men een hoge score behaalt wel (zie verder hierna).

  Voor meer informatie over de zelfevaluatie, zie Wat is de zelfevaluatie-vragenlijst?

   

 • Coronacrisis

  Verplaatsingen van en naar het buitenland

  Consulteer bij verplaatsingen over de grens altijd volgende websites van:

   

  Verplaatsingen van en naar het buitenland vanaf 1 juli

  Het Overlegcomité van 4 juni 2021 heeft de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.

  Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

  Wie langer dan 48 uur in het buitenland vertoeft, moet  steeds het Passenger Locator Form (PLF) invullen. Wie uit een oranje of groene zone komt, hoeft zich niet te laten testen of in quarantaine. En dit geldt zowel voor inwoners als niet-residenten. Let wel op, de kleurcode kan tijdens je verblijf wijzigen.

  We raden aan de regels rond reizen steeds te raadplegen op de overheidswebsite: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

  Een overzicht van de huidige regels vindt u hieronder terug.

  1. Vertrek naar het buitenland

  Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

  2. Passenger Locator Form

  Het Passenger Location Form blijft behouden, maar het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

  3. Twee gratis PCR-testen

  Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

  De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

  4. Verplichtingen tot register en PLF – afgeschaft sinds 30 juli 2021

  Tot slot hebben de Belgische “gebruikers” van buitenlandse arbeidskrachten (zowel werknemers als zelfstandigen) nog steeds twee belangrijke eigen administratieve verplichtingen: het bijhouden van het register én het controleren van de Passenger Locator Forms vóór de buitenlanders aan de slag gaan. Opdrachtgevers die dit niet doen, riskeren zelf een proces-verbaal en bijhorende boete.

 • Coronacrisis

  QUARANTAINEGETUIGSCHRIFTEN | verschil quarantainegetuigschrift en ziektebriefje

  quarantainegetuigschrift

  Door de COVID-19 epidemie is er een nieuw type medisch getuigschrift in het leven geroepen: het quarantainegetuigschrift. Dit getuigschrift wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek mogen begeven omdat:

  • zij in nauw contact zijn geweest met een geïnfecteerde persoon;
  • zij zelf besmet zijn terwijl zij geen symptomen vertonen;
  • hun medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als het afweersysteem verzwakt is)

  Voor de werkgever is het verschil tussen een attest van arbeidsongeschiktheid en een quarantainegetuigschrift belangrijk voor de verloning van de duur van de afwezigheid van de werknemer.

  Een attest van arbeidsongeschiktheid geeft immers recht op gewaarborgd loon, een quarantainegetuigschrift niet.

  Loon

  Bij een verplichte quarantaine voor een werknemer die telewerk kan verrichten, ontvangt deze werknemer zijn normaal loon van de werkgever.

  Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

  Indien een werknemer geen telewerk kan verrichten, kan de werkgever zijn werknemer in tijdelijke werkloosheid  wegens overmacht plaatsen zodat de werknemer tijdens zijn afwezigheid recht zal hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor de periode gedekt door het quarantainegetuigschrift.

  Het is dus belangrijk om het medisch attest van uw werknemer goed na te lezen. Let op dat u geen gewaarborgd loon betaalt voor een periode van verplichte quarantaine!

  Serviam +

  De patronale vereveningsdienst Serviam+ ontvangt regelmatig quarantainegetuigschriften en waarschuwt werkgevers om een medisch attest goed na te lezen. Niet ieder attest betreft een arbeidsongeschiktheid.

  Kleinere bouwbedrijven (tot 20 werknemers) kunnen zich het gewaarborgd brutoloon (94,81%) van een zieke arbeider laten terugbetalen. Hiervoor kunnen ze terecht bij Serviam+ Gewaarborgd Loon.

  Wanneer een arbeider ziek wordt, heeft hij gedurende één maand recht op gewaarborgd loon. De werkgever heeft hierdoor kosten, die vooral voor kleinere ondernemingen een aanzienlijke last kunnen vormen. Daarom heeft de bouwsector voor aannemers met minder dan 20 werknemers een eenvoudig en efficiënt systeem opgezet dat de kosten spreidt over een groot aantal bouwbedrijven. Deze ondernemingen betalen een bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid. In ruil krijgen ze het gewaarborgd loon dat ze aan hun zieke bouwvakkers betaald hebben, grotendeels terug.

 • Coronacrisis

  STEUN | Steunmaatregelen overheid

  U kan uw vragen over de steunmaatregelen telefonisch stellen via 0800/120.18

   

  Compensatiepremie

  Meer informatie:

   

  Overbruggingsrecht

  Meer informatie:

   

  uitstel rsz betalingen en minnelijk afbetalingsplan bij sluiting

  De RSZ heeft twee maatregelen voor de bedrijven genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis: mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen en uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen tot 15 december 2020. Download alle informatie hier.

   

  Hinderpremie

  Meer informatie:

   

  Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

  Meer informatie:

   

  Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

  Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3

   

  Betalingsplan btw

  Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3

   

  Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

  Ook ivm met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3

   

  Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

  Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

   

  Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

  Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier + update 18/3.

   

  Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

  Voor meer informatie:

   

  Uitstel betaling btw en bedrijfsvoorheffing

  Meer informatie:

   

  TIJDELIJKE CORONAMAATREGELEN BESTAANSZEKERHEID

  Voor de ondernemingen wordt de forfaitaire bijdrage aan Constuctiv in 2021 verlaagd met 30 euro per kwartaal en per arbeider.

  Daarnaast zal Constructiv voor het dienstjaar 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 geen terugvordering doen bij de bedrijven van de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid bij overschrijding van de drempels van economische werkloosheid of weerverlet (met uitzondering van de ondernemingen die voor de 2 voorafgaande dienstjaren al telkens het voorwerp waren van een terugvordering). We herhalen dat voor de aanvullende vergoedingen toegekend bij tijdelijke werkloosheid overmacht geen terugvordering wordt toegepast.

  De arbeiders die tijdens het 2e kwartaal 2020 tijdelijk werkloos zijn geweest wegens overmacht corona zullen een getrouwheidszegel door gelijkstelling ontvangen. Gezien er geen loon aangegeven is voor die dagen tijdelijke werkloosheid, ligt de waarde van de gewone getrouwheidszegel voor vele arbeiders lager dan de voorgaande jaren. Om dit verlies te compenseren kent Constructiv een getrouwheidszegel door gelijkstelling toe. Het bedrag van deze gelijkstellingszegel is als volgt berekend: aantal uren tijdelijke werkloosheid corona in het 2e kwartaal (DmfA-code 77) x uurloon (aangegeven in de DmfA) x 9%. De gelijkstellingzegels worden vanaf 26 oktober opgestuurd naar de arbeiders. Net zoals voor de gewone getrouwheidszegel, moet de arbeider zich voor de uitbetaling wenden tot zijn vakbond. Wie niet aangesloten is bij een vakbond moet het document voor uitbetaling opsturen naar de PDOK.

  Verder zullen voor de arbeiders de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona gelijkgesteld worden voor de toekenning van de legitimatiekaart en het sociaal voordeel. In het dienstjaar 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 zullen de aanvullende vergoedingen die toegekend worden bij tijdelijke werkloosheid overmacht corona niet aangerekend worden op hun krediet van 60 dagen.

   

  Het vlaams beschermingsmechanisme

  Deze maatregel valt uiteen in 2 verschillende delen:

  Omzetdaling in augustus en september 2020

  Ondernemers uit het Vlaamse Gewest die in augustus en september 2020 te kampen kregen met een omzetdaling van minstens 60%, kunnen deze Vlaamse beschermingspremie aanvragen. Het omzetverlies vloeit voort uit de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad nam vanaf 29 juli 2020 door coronavirus.

  De premie bedraagt 7,5% van de omzet (exclusief BTW) tijdens de referentieperiode, zijnde augustus en september 2019. De premie is begrensd tot een maximumbedrag van 15.000 euro. Voor zelfstandigen in bijberoep wordt de premie gehalveerd.

  Ondernemers kunnen de Vlaamse beschermingspremie aanvragen vanaf 1 oktober tot uiterlijk 15 november 2020. Er kan er slechts één aanvraag worden ingediend per onderneming.  De aanvraag gebeurt online via de website van VLAIO: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme

  Ondertussen zijn er voor dit eerste Vlaamse beschermingsmechanisme al bijna 4.000 aanvragen voor een bedrag van ruim 16 miljoen euro.

  Omzetdaling tussen 1 oktober en 15 november 2020

  Door de nieuwe en verstrengde maatregelen die vanaf 19 oktober in werking traden worden opnieuw veel ondernemers uit het Vlaamse Gewest getroffen. Om hen te ondersteunen besliste de Vlaamse Regering om een nieuw Vlaams beschermingsmechanisme in te voeren.

  Concreet kunnen ondernemers met een omzetverlies van minstens 60% in de periode tussen 1 oktober en 15 november 2020 het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen.

  De steun bedraagt 10% van de normale omzet in dezelfde periode in 2019. Die 10% is bij benadering de helft van de vaste kosten voor ondernemingen.
  Deze premie kan voorlopig nog niet aangevraagd worden. Dit zal waarschijnlijk pas de komende weken mogelijk zijn via de website van VLAIO.

  Vermits beide types van Vlaams Beschermingsmechanisme via VLAIO verlopen kan u voor meer info terecht op hun website: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/nieuwe-coronamaatregelen-en-compensatiesteun-vanaf-19-oktober

 • Coronacrisis

  UPDATE | Tijdelijke werkloosheid door overmacht Covid-19 – tot en met december 2021

  Het federale kernkabinet heeft op 24 september 2021 beslist om een deel van de economische corona‑steunmaatregelen in België te verlengen tot 31 december 2021. Een van de maatregelen die verlengd wordt, is de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor alle sectoren. Alle tijdelijke werkloosheid door corona kan dus tot en met 31 december 2021 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het kan hierbij gaan om een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst of een gedeeltelijke schorsing, afgewisseld met werkdagen.

  Ook de volgende werknemers kunnen tot 31 december 2021 tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht:

  • werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine;
  • werknemers die niet kunnen werken door de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • werknemers die niet kunnen werken door van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.

  We herhalen nog even de formaliteiten van de procedure:

  Formaliteiten voor de werkgever:

  1.De werkgever hoeft geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelinkt aan corona te sturen naar de RVA.

  Opgelet:

  • Tijdelijke werkloosheid slecht weer
   Wanneer het gaat om tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer moeten de mededelingen van de eerste effectieve werkloosheidsdag nog altijd naar de RVA worden verstuurd.
  • Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken
   Wanneer de werkgever wil blijven gebruikmaken van de regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken en in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid ‘economische oorzaken’ aangeeft, dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek …).

  2. De werkgever moet enkel een ASR scenario 5  in te dienen. De ASR scenario 5 is de elektronische aangifte van sociaal risico waarin de werkgever aangifte doet van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld.

  • Hij moet die aangifte elke maand doen waarin er tijdelijke werkloosheid is geweest en hoeft daarvoor niet te wachten tot het einde van de maand. Hij kan dat al in de loop van de maand doen, zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
  • De werkgever duidt als reden van de tijdelijke werkloosheid ‘overmacht’ aan en vermeldt ‘coronavirus’ als reden van de overmacht. Deze aangifte wordt gelijkgesteld met de verplichte mededeling.

  3. De werkgever moet tot en met 31 december 2021 geen controlekaart C3.2A afleveren aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, en dat ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid (dus ook niet als de werknemer bv. tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer).

   

  Formaliteiten voor de werknemer en recht op uitkering:

   

  1. De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag gebruik maken van een vereenvoudigd formulier C 3.2 – WERKNEMER-CORONA. Dit is enkel nodig bij de eerste keer dat hij tijdelijk werkloos wordt. De werknemers die reeds tijdelijk werkloos zijn geweest, moeten niets doen, zij zullen automatisch hun uitkering ontvangen. Ze zijn ook vrijgesteld van het indienen van de controlekaart bij hun uitbetalingsinstelling op het einde van de maand.
  1. De werknemer moet niet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A.
  1. Recht op uitkering
   • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaardentoegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Tot 31 december 2021 geldt dat ook voor werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken.
   • De werknemer ontvangt tot 31 december 2021 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op € 2.840,84 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,74 euro per dag, ten laste van de RVA.
   • Tot eind december 2021 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen.

   

 • Coronacrisis

  ALGEMEEN | Betrouwbare en nuttige informatiebronnen

 • Coronacrisis

  PREVENTIEFICHE en RISICOanalyse

  Vind de risicoanalyse hier terug.

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

   

   

 • Coronacrisis

  Hoe omgaan met coactiviteit op de werf?

 • Coronacrisis

  VERVOER | Regels over het gezamelijk vervoer van en naar werven

  Nadat 10 september de clausule over collectief vervoer van personeel was aangepast in de intersectorale Generieke Gids, raakten ook de sociale partners in het Paritair Comité 124 het eens over een compromistekst. Met mondmaskers, handgel en goed functionerende ventilatie van het voertuig werden 3 basisverplichtingen weerhouden. Om het besmettingsrisico te beperken, kan het in bepaalde situaties (bv. voor verre verplaatsingen; wanneer het bekend is dat een niet-gevaccineerde persoon aan boord is; …), nog steeds aanbevolen zijn om niet de maximumcapaciteit van het voertuig te benutten of gebruik te blijven maken van de aanwezige soepele afschermingen.

  De passage rond gemeenschappelijk vervoer in ons sectorprotocol van 7 mei 2020 ziet er nu als volgt uit:

  • Voor het organiseren van collectief vervoer door de werkgever, dienen de volgende maatregelen minimaal in acht te worden genomen:
   • Alle inzittenden dienen een mondmasker te dragen;
   • In het voertuig dienen ontsmettende handgel + voldoende nieuwe mondmaskers ter beschikking te zijn;
   • Het ventilatiesysteem in het voertuig dient goed te functioneren en moet degelijk worden onderhouden.
  • Gezien de pandemie nog niet voorbij is en de lage vaccinatiegraad in bepaalde regio’s, kan het in sommige situaties (bv. verplaatsingen over langere trajecten) aanbevolen zijn om:
   • ofwel het voertuig toch niet op zijn volledige capaciteit te gebruiken;
   • ofwel de aangebrachte flexibele afscheidingen te behouden.
 • Coronacrisis

  UPDATE | Wanneer mag je wel en niet werken in de bouwsector?

  Bekijk bij elke activiteit welke preventiemaatregelen u moet nemen in de generieke gids.

  Vind de preventiefiche van Constructiv hier.

   

  Download het schema in groot formaat

   

  Download het schema in groot formaat

 • Coronacrisis

  ERKENNINGEN tijdens de coronacrisis

  Hoe een nieuw dossier of documenten overmaken aan de Erkenningscommissie?

  Als lid van Embuild Antwerpen kan u met uw dossier terecht bij collega Koen Marcelis (koen.marcelis@embuild.be – 03 203 44 10) die de nodige stappen voor u zal ondernemen. Ook voor vragen over erkenningen kan u Koen contacteren.

  Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, verzoekt het secretariaat van de Erkenningscommissie om de dossiers enkel nog per e-mail te sturen (erkenning.aannemers@economie.fgov.be ).

  Het secretariaat heeft hierbij richtlijnen verstrekt. Het is belangrijk om deze aandachtig te lezen en strikt op te volgen.

  Enkele aandachtspunten:

  • Het heeft momenteel geen zin om onvolledige dossiers in te dienen;
  • Het mailen van dossiers moet gebeuren in 1 mail, maar afzonderlijke pdf-bestanden bevatten (voor meer details, zie verder in de nieuwe richtlijnen).

   

 • Coronacrisis

  OVERZICHT | maatregelen voor de bouwsector

  De maatregelen brengen geen verandering teweeg voor de bouwsector. Houd wel rekening met volgende vooropgestelde regels en het protocol.

  Bekijk hier het volledige overzicht over:

  1. coactiviteit
  2. binnen werken
  3. collectief vervoer
 • Coronacrisis

  ALGEMEEN | Wie kan ik contacteren met vragen?

  Om onze adviesverlening te kunnen blijven garanderen verzoeken wij u om uw vragen per e-mail te stellen aan de vertrouwde contactpersonen

  Arbeidsrecht – Tijdelijke werkloosheid: Ellen Keteleer – ellen.keteleer@embuild.be
  Bouwrecht – Gevolgen aannemingscontracten: Maarten De Voeght – maarten.devoeght@embuild.be
  Opleidingen:  opleidingenantwerpen@embuild.be
  Erkenningen: koen.marcelis@embuild.be

   

 • Juridisch

  Hoe ziet de vakantieregeling 2023 eruit?

  De vakantieperiodes van de bouwsector worden per provincie onderhandeld.
  Vind hier de vakantieaanbeveling voor de provincie Antwerpen in 2023.

   

  Download hier de kalender

  Download hier de kalender in Excel

   

 • Lid worden

  Hoeveel kost een lidmaatschap?

  Uw lidmaatschap is berekend op basis van het aantal medewerkers van uw bouwonderneming.

  – Zelfstandigen en starters genieten van het laagste tarief van €365excl. btw.
  – Bedrijven van 1 tot 4 medewerkers betalen €535excl. btw.
  – Het tarief voor werkgevers met 5 tot 9 werknemers is dienst bedraagt €995excl. btw.
  – Bedrijven met meer dan 9 werknemers krijgen altijd een offerte op maat.

   

  Vul het formulier op deze pagina vrijblijvend in en wij bezorgen u een offerte op maat.

 • Administratieve ondersteuning

  Kan ik het loon van mijn zieke arbeider recupereren?

  Kleinere bouwbedrijven (tot 20 werknemers) kunnen zich het gewaarborgd loon van een zieke arbeider laten terugbetalen. Hiervoor kunnen ze terecht bij ORBISS Gewaarborgd Loon.

  Wanneer een arbeider ziek wordt, heeft hij gedurende één maand recht op gewaarborgd loon. De werkgever heeft hierdoor kosten, die vooral voor kleinere ondernemingen een aanzienlijke last kunnen vormen. Daarom heeft de bouwsector voor aannemers met minder dan 20 werknemers een eenvoudig en efficiënt systeem opgezet dat de kosten spreidt over een groot aantal bouwbedrijven. Deze ondernemingen betalen een bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid. In ruil krijgen ze het gewaarborgd loon dat ze aan hun zieke bouwvakkers betaald hebben, grotendeels terug. Voor ziektes vanaf 1 juli 2015 wordt de terugbetaling beperkt tot 94,81% van het gewaarborgd loon. Dit is nodig om het sectoraal terugbetalingsregime financieel in evenwicht te houden. Door de afschaffing van de carensdag dreigde immers een structureel deficit.

   

  WAT IS HET GEWAARBORGD LOON?

  Het gewaarborgd loon zorgt ervoor dat een bouwvakarbeider tijdens de eerste dertig dagen van zijn ziekte geen loonverlies lijdt.
  De eerste week moet de werkgever het volledige loon betalen, inclusief de sociale bijdragen. In de tweede week moet hij het volledige loon betalen maar zonder de sociale bijdragen. Vanaf dag 15 tot dag 30 van de ziekte komt de mutualiteit tussen. De werkgever moet dan enkel nog het verschil betalen tussen het loon en de uitkering.

   

  AANSLUITEN BIJ ORBISS GEWAARBORGD LOON
  Maar nog niet ieder bouwbedrijf laat zich ook effectief terugbetalen. De werkgever moet aangesloten zijn bij ORBISS Gewaarborgd Loon vooraleer terugbetaling van het gewaarborgd loon bij ziekte mogelijk is. De aansluiting bij ORBISS Gewaarborgd Loon is gratis en is niet meer dan een formaliteit. Bezorg de aansluitingsverklaring aan gewaarborgdloon.antwerpen@embuild.be.

   

  EENVOUDIG EN SNEL
  De procedure is de laatste jaren sterk vereenvoudigd.

  1. U dient ons het medisch attest, dat de ziekte van de arbeider bevestigt, binnen de 5 werkdagen na het begin van de ziekte of het voorkomen van het privé-ongeval over te maken.
  Het attest moet opgesteld en ondertekend zijn door een geneesheer en goed leesbaar zijn. Om tijd te winnen kan het attest via e-mail worden doorgestuurd.
  Bij laattijdige indiening van de ziekteattesten, zal de Patronale Vereveningsdienst de terugbetaling van het gewaarborgd loon kunnen weigeren.

  2. Vermeld op de achterzijde van het attest de firmanaam, adres en RSZ-nummer en vermeld evenzeer de naam van de zieke werknemer alsook zijn rijksregisternummer.

  3. Na ontvangst van het attest openen wij een dossier. Na het verstrijken van de periode van het gewaarborgd maandloon zorgen wij voor het insturen van de elektronische aanvraag tot terugbetaling bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

  4. Op basis van de DMFA-aangifte zal het Fonds spontaan de aanvraag behandelen en een terugbetalingsvoorstel doen. Na controle van de gegevens gaan wij over tot terugbetaling. U dient rekening te houden met een terugbetalingstermijn van 6 maanden.

  Bij langdurige ziekten, die de eerste 30 kalenderdagen overschrijden, dienen enkel de attesten voor de periodes die zich binnen deze periode van gewaarborgd loon situeren worden opgestuurd .
  Het FBZ-Constructiv berekent het bedrag van de toekomstige terugbetaling op basis van de gegevens van de kwartaalaangifte van de onderneming aan de RSZ. Zodra deze DmfA-gegevens verwerkt zijn, doet het Fonds voor Bestaanszekerheid een terugbetalingsvoorstel en na goedkeuring door ORBISS Gewaarborgd Loon wordt dat onmiddellijk uitgevoerd.

   

  KOSTELOZE MEDISCHE CONTROLE
  Bij ORBISS Gewaarborgd Loon aangesloten zijn heeft nog meer voordelen. Een werkgever kan kosteloos de zieke arbeiders op arbeidsongeschiktheid laten controleren. Het volstaat om telefonisch bij ORBISS Gewaarborgd Loon een aanvraag te doen. ORBISS Gewaarborgd Loon stuurt dan binnen de 24 uur een controlegeneesheer naar de zieke. Op die manier kan u het misbruik van ziektemeldingen indijken en het absenteïsme doen dalen.

 • Administratieve ondersteuning

  Kan Embuild mij helpen met onbetaalde facturen?

  Onbetaalde facturen zijn vaak een nachtmerrie voor heel wat ondernemers. Slechte betalers aanmanen kost tijd, geld en hopen energie. Daarom heeft de Embuild Antwerpen een systeem tot invordering van onbetaalde facturen opgestart waarbij de bemiddeling van een advocaat wordt ingeschakeld. Dit is volledig kosteloos voor de leden van de Embuild Antwerpen.

   

  1. Blijft uw klant in gebreke?
  Dan kan u het dossier aan ons overmaken. Wij gaan het openstaand saldo, vermeerderd met intresten en schadevergoeding, in uw naam invorderen via een aangetekend schrijven.

   

  2. Komt er geen reactie op ons aangetekend schrijven?
  Dan wordt het dossier overgemaakt aan de advocaat van de vereniging, welke de onwillige betaler per gewone post zal aanmanen tot betalen. (GRATIS)

   

  3. Hebben de aanmaningen niet het gewenste effect?
  Dan kan u, in samenspraak met uw advocaat, beslissen of u verder stappen wenst te ondernemen of niet.

  Embuild Antwerpen is al enige tijd bezig met dit invorderingssysteem en in de meerderheid van de gevallen blijkt dit een voldoende effectief drukkingsmiddel te zijn om uw klant tot betaling te doen overgaan.

 • Administratieve ondersteuning

  Hoe kan ik een erkenning voor mijn bedrijf aanvragen / hernieuwen?

  Als u in België wil werken voor de overheid of als onderaannemer wil werken voor een hoofdaannemer die voor een openbaar bestuur werken uitvoert, heeft u een erkenning voor overheidsopdrachten nodig. Ook in het kader van de woningbouwwet (Wet Breyne) heeft u een erkenning nodig. Voor andere opdrachtgevers is een erkenning ook een belangrijk kwaliteitslabel.

  Via een uitgebreid administratief dossier moet u als bouwbedrijf tal van zaken aantonen op het vlak van technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit, vooraleer u die erkenning bekomt.
  Embuild Antwerpen is gespecialiseerd in het samenstellen van erkenningsdossiers voor overheidsopdrachten en zij neemt al een aantal administratieve verplichtingen voor haar rekening. Zo slinkt de administratieve rompslomp.

 • Opleidingen

  Hoe dien ik een aanvraag in voor de KMO-portefeuille?

  De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf.

  De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

  De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom kan u zich eenvoudig aanmelden om subsidieverzoeken in te dienen.

  Dat kan via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

 • Netwerken

  Hoe kan ik meedoen aan Open Wervendag?

  Op Open Wervendag stelt de bouwsector haar werven open voor het grote publiek. Dat gaat van grote infrastructuurwerken tot energiepositieve woningen, ziekenhuizen, zwembaden en nog veel meer.

  Open Wervendag gaat in 2023 zal doorgaan op zondag 7 mei 2023.

  Bouwbedrijven aangesloten bij de Embuild Antwerpen kunnen gratis deelnemen aan Open Wervendag.

  Inschrijven voor Open Wervendag 2023

   

 • Opleidingen

  Kan ik een opleidingsdag organiseren in de eigen onderneming?

  Absoluut. Embuild Antwerpen ondersteunt u graag bij de organisatie van een opleidingsdag in de eigen onderneming en op maat van de eigen behoeften.

  Omdat iedere aanvraag anders is, neemt u best contact op met opleidingsverantwoordelijke Caroline Baert via caroline.baert@embuild.be.

 • Opleidingen

  Wat is het voordeel van een winteropleiding voor mij?

  WAT IS EEN WINTEROPLEIDING?
  Tussen 1 december en 31 maart kan u als werkgever genieten van de voordelen van een winteropleiding. Hierbij stelt u uw werknemers tijdelijk werkloos omwille van weerverlet, ongeacht de weersomstandigheden.

  U betaalt tijdens de opleiding dus geen loonkost én krijgt een tussenkomst in de opleidingskost. Uw werknemers genieten bovendien van een premie bovenop de werkloosheidsuitkering.

   

  TIP!
  Zaakvoerders die samen met hun arbeiders de opleiding volgen , genieten van dezelfde tussenkomst in de opleidingskost (maximum 2 zaakvoerders per opleiding).
  Het hoeft geen slecht weer te zijn om een winteropleiding te volgen. Ongeacht de weersomstandigheden kan u van december t.e.m. maart uw arbeiders op weerverlet plaatsen om een opleiding te volgen.

   

  VOORDELEN VAN EEN WINTEROPLEIDING

  Voor de werkgever:

  – Geen loonkost
  – Tussenkomst in de opleidingskost via Constructiv
  – Opgeleide werknemers

  Voor de werknemer:

  – Premie per opleidingsdag van Constructiv €55 / 8u
  – Werkloosheidsuitkering van RVA
  – Bijscholing
  – Zelfontwikkeling

   

  WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN WINTEROPLEIDING?
  1. De opleiding wordt georganiseerd tussen 1 december en 31 maart
  2. De arbeiders die de opleiding volgen, vallen onder PC 124
  3. De opleiding moet minimum 8u duren
  4. De opleiding vindt plaats tijdens de werkuren (geen avond- of weekendopleiding)
  5. De arbeider moet werkloos gesteld worden omwille van weerverlet (ongeacht de weersomstandigheden)
  6. Maximum 160 uren opleiding per winterperiode per arbeider
  7. De opleidingen moeten gevolgd worden bij erkende opleidingscentra zoals de Embuild Antwerpen

   

  TUSSENKOMST
  Constructiv voorziet een tussenkomst in de opleidingskost van de arbeiders van PC 124.
  Als de opleiding erkend of georganiseerd wordt door de Embuild Antwerpen zal de werkgever automatisch deze vergoeding ontvangen, zonder extra inspanningen.

  Onze Vlaamse Overheid komt tegemoet in de opleidingskost van kleine en middelgrote ondernemingen. Van de opleidingskost die de Embuild Antwerpen factureert aan de deelnemers neemt de overheid 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) voor haar rekening.

  De subsidieaanvraag dien je in binnen 14 kalenderdagen na de start van de opleiding via www.kmo-portefeuille.be.Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

   

  HOE GA IK TE WERK?
  1. Volg de procedure alsof het een dag slecht weer zou zijn. Als de winteropleiding samenvalt met de eerste werkloosheidsdag van de maand, kan u in de mededeling ‘geprogrammeerde winteropleiding’ aanklikken.
  2. Vermeld op het einde van de maand in de C3.2.werkgever de data van de winteropleiding.
  3. Deel aan de RVA voor elke werknemer de eerste effectieve werkloosheidsdag (technisch, economisch of weerverlet / winteropleiding) van de maand mee. U kan dit melden via de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialezekerheid.be > werkgevers > sociale risico’s > tijdelijke werkloosheid.
  4. Als u voor de betrokken medewerker die maand al een andere dag werkloosheid hebt ingediend, moet u de eerste dag van de winteropleiding niet meedelen.
  5. De mededeling moet maandelijks gebeuren en vindt plaats op de eerste effectieve werkloosheidsdag of één werkdag ervoor of erna, met uitzondering van het weekend, feestdagen, vervangende feestdagen of brugdagen.

   

  OPGELET!
  De werknemers mogen hun kaart NIET KLEUREN, aangezien het om een werkloosheidsdag gaat en geen werkdag

  • Interim bouwvakkers komen NIET in aanmerking voor winterfinanciering
  • Constructiv betaalt GEEN tussenkomst voor bedienden, IBO, leerjongeren of zelfstandigen
  • Opleidingen tijdens inhaalrustdagen komen NIET in aanmerking voor financiering

   

  TIP!
  Vraag eerst uw opleiding aan en regel nadien uw tegemoetkoming bij Constructiv.
  Download uw aanvraagformulier voor Constructiv en zet bij de aanvraag de Embuild Antwerpen (opleidingenantwerpen@embuild.be) in CC voor een vlotte afhandeling.

  Download hier onze infofiche!

 • Netwerken

  Hoe kan ik mij aansluiten bij Embuild Jong Antwerpen en HET NETWERK?

  Als lid van de Embuild Antwerpen bent u welkom op alle activiteiten van HET NETWERK.
  Ook voor de activiteiten van Embuild Jong Antwerpen heten we u graag welkom, maar daar ligt de focus op aannemers tot 40 jaar.

   

  Bent u geen lid van de Embuild Antwerpen, maar wilt u toch graag deelnemen aan onze activiteiten? Dat kan als partner of sponsor van de Embuild Antwerpen! Neem contact op met Els Boersma voor alle informatie.

  Ook als u deel wil uitmaken van de organisatie van deze netwerken, kan u terecht bij Els Boersma via els.boersma@embuild.be.

  Bekijk alvast onze komende activiteiten.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer