Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Het recht op outplacement

22 februari 2021

Sinds 1 april 2012 geldt een sectorale outplacementregeling in de bouw (PC nr. 124) met als voornaamste wijziging dat de sector voortaan slechts 50% van de outplacementkosten zal terugbetalen en dus niet meer de volledige kostprijs zoals voordien. Om aanspraak te kunnen maken op de terugbetaling moet de onderneming wel in regel zijn met de storting van de bijdragen aan Constructiv.

Begrip

Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen gegeven door een outplacementkantoor met als doel de ontslagen bouwvakarbeider te helpen om zo snel mogelijk een nieuwe, duurzame job te vinden.

Toepassingsgebied

Indien u als werkgever een arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt, bent u verplicht om een outplacementbegeleiding aan te bieden wanneer de ontslagen bouwvakarbeider op het moment waarop het ontslag is gegeven recht heeft op een opzegtermijn van minstens 30 weken (of een daarmee overeenstemmende vergoeding) ongeacht de leeftijd.

Wanneer de ontslagen arbeider geen recht heeft op een opzegtermijn van minstens 30 weken heeft hij toch recht op outplacement indien hij de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt of de leeftijd van 40 jaar voor de bouwvakarbeiders die behoren tot de looncategorie I of IA (de vroegere “ongeschoolden”) en minimum één jaar anciënniteit heeft.

In geval van ontslag van een werknemer met een opzeggingsvergoeding van ten minste 30 weken wordt de verbrekingsvergoeding verminderd met 4 weken, ongeacht of de werknemer al dan niet aanvaardt om een outplacementbegeleiding te volgen.

De 4 weken loon voor de outplacementbegeleiding die in mindering gebracht werd op de verbrekingsvergoeding, moet alsnog betaald worden indien de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, d.w.z.:

  • geen enkele outplacementbegeleiding aanbiedt na ingebrekestelling;
  • een aanbod voorstelt dat niet in overeenstemming is met de voorwaarden en de regels;
  • hoewel hij een outplacementbegeleiding heeft aangeboden, deze begeleiding niet daadwerkelijk uitvoert.

Let wel: als de verbrekingsvergoeding een periode van minder dan dertig weken bestrijkt, wordt het bedrag nooit verminderd, zelfs als de werknemer aanspraak kan maken op outplacementbegeleiding op basis van CAO nr. 82 omdat hij ten minste 45 jaar oud is en minimaal één jaar anciënniteit heeft.

Het recht op outplacement wordt niet toegekend wanneer er sprake is van een ontslag om een dringende reden of als de overeenkomst wordt beëindigd wegens overmacht. Vanaf 29 april 2019 moet outplacement ook moeten aangeboden worden wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt wegens medische overmacht. Dit is wanneer een werknemerdefinitief arbeidsongeschikt is en nadat het volledige re-integratietraject werd doorlopen, inclusief de beroepsprocedure.

Procedure

Om aan zijn verplichtingen te voldoen, volstaat het dat de werkgever binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst de arbeider schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) meldt dat hij recht heeft op een outplacementbegeleiding. De modeldocumenten hiervoor zijn terug te vinden in onze bouwdatabank: www.confederatiebouw.be -> Leden/abonnees -> Gids van A tot Z -> Outplacement.

Een arbeider die dit aanbod weigert, kan het recht op zijn werkloosheidsvergoeding tijdelijk of helemaal verliezen. Als een werknemer daarentegen ingaat op het outplacementaanbod moet hij dit binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst ondertekend terugbezorgen aan de werkgever die het op zijn beurt aan zijn werkgeversorganisatie of Constructiv van zijn regio overmaakt.

Kort daarna zal de werkgever een brief en bestelbon van Constructiv ontvangen met daarin de gegevens van het aangeduide outplacementkantoor. De werkgever vervolledigt en ondertekent deze bestelbon en bezorgt hem aan het betreffende outplacementkantoor dat de begeleiding opstart.

Ook de betrokken arbeider ontvangt ondertussen een brief van Constructiv met daarin de gegevens van het outplacementkantoor en een folder met wat extra informatie over de outplacementbegeleiding. Kort daarna zal hij telefonisch gecontacteerd worden door het outplacementkantoor.

Duurtijd

Het outplacement in de bouw start altijd met een kennismakingsgesprek (intake) gevolgd door maximum 3 fasen:

  • Intake + 1ste fase: 30 uur begeleiding in 3 maanden;
  • 2de fase: 20 uur begeleiding in 3 maanden;
  • 3de fase: 10 uur begeleiding in 6 maanden.

Kostprijs

Wat de kostprijs betreft, heeft de sector een soort van “bouwtarief” bepaald, d.i. een maximumprijs per outplacementfase. Constructiv zal nooit meer dan de helft van dat tarief, exclusief btw, terugbetalen.

Fase50% gefinancierd door Constructiv (excl. btw)50% te betalen door de werkgever (excl. btw)Totaalkost outplacementbegeleiding = Bouwtarief (excl. btw)
Intake€ 80,00€ 80,00 160,00
1ste fase€ 530,00 530,00 1.060,00
2de fase€ 220,00 220,00 440,00
3de fase€ 110,00 110,00 220,00
Totaal€ 940,00€ 940,00 1.880,00

Een bouwbedrijf met een verplichting tot outplacementbegeleiding zal hierdoor rekening moeten houden met een maximumkost van € 940,00 (excl. btw) per outplacementbegeleiding voor alle betekeningen van ontslagen vanaf 1 april 2012.

Financiering

Het outplacementkantoor factureert de volledige begeleidingskost (volgens het bovenstaande bouwtarief) aan het bouwbedrijf. Dit zal op twee momenten gebeuren: namelijk bij de start van de eerste fase en de start van de derde fase. Het bouwbedrijf betaalt de volledige factuur aan het outplacementkantoor en recupereert vervolgens de helft van de gemaakte kosten door middel van verzending van een kopie van de betaalde factuur naar Constructiv, dienst administratie, Koningsstraat 132/5 te 1000 Brussel met vermelding van het rekeningnummer waarop het bedrag moet worden gestort.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
Ellen.keteleer@confederatiebouw.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer