Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Inhoudingsplicht

13 september 2021

Wat is inhoudingsplicht?

Wanneer u werken in onroerende staat betaalt aan een (onder)aannemer, moet u controleren of uw medecontractant sociale en/of fiscale schulden heeft.

Het bestaan van sociale en/of fiscale schulden impliceert dat bij betaling een bepaald percentage van het factuurbedrag moeten worden ingehouden en deze aan de RSZ (voor sociale schulden) en/of de FOD Financiën (voor fiscale schulden) moeten worden doorgestort.

De verplichting tot controle van de inhoudingsplicht geldt voor elke factuur en telkens voor zowel de RSZ als de FOD Financiën.

Over welke activiteiten gaat het?

De reglementering over de inhoudingsplicht heeft betrekking op:

  • werken in onroerende staat (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969), met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied;
  • de levering van stortklaar beton als bedoeld in artikel 1, a, vijfde lid, achtentwintigste streepje van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan;
  • werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 17 juli 2013); en
  • werken in de vleessector (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 22 oktober 2013).

Inhouding RSZ

Op het ogenblik van de betaling van de factuur, moet u nagaan of uw medecontractant sociale schulden heeft. Het attest kan 3 mogelijke resultaten weergeven: JA, NEEN of “Geen gegevens artikel 30bis beschikbaar”.

Wanneer het resultaat van de controle ‘neen’ is, kan men de factuur van de onderaannemer betalen zonder inhouding.

Wanneer de aannemer sociale schulden heeft, moet u 35% van het bedrag (exclusief btw) dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB). U kunt in de onlinedienst ook de storting van het bedrag van de inhouding op factuur voorbereiden die voor rekening van een medecontractant moet gebeuren.

De betrokken aannemer ontvangt via zijn e-Box Enterprise en/of op papier een notificatie van uw inhouding op de factuur.

Wanneer er “Geen gegevens artikel 30bis beschikbaar” staat, betekent dit dat in de databank van de RSZ geen gegevens beschikbaar zijn over de onderneming die men wenst te controleren.

In de databank van de RSZ zijn gegevens te raadplegen van de ondernemingen die actief als werkgever zijn ingeschreven bij de RSZ of waarvan de inschrijving niet geschrapt werd sedert meer dan 2 jaar, voor zover dat de activiteiten verbonden met deze onderneming ressorteren onder het toepassingsgebied van artikel 30bis of dat zij geïdentificeerd werd als aannemer of onderaannemer op een aangifte van werken.

Indien het resultaat van de controle “geen gegevens 30bis beschikbaar” vertoont, gaat het dan in principe om een onderneming die geen personeel tewerkstelt of om een buitenlandse onderneming die met gedetacheerd personeel werkt. Wanneer het gaat om een Belgische onderneming mag de betaling bijgevolg gebeuren zonder inhouding voor de RSZ aangezien er geen enkele aanduiding is van het bestaan van eventuele sociale schulden.

Inhouding FOD Financiën

Op het ogenblik van de betaling van de factuur moet u tevens nagaan of uw medecontractant fiscale schulden heeft. Het attest kan hier opnieuw 3 mogelijke resultaten weergeven: JA, NEEN of “onderneming valt niet onder de bouwsector”.

Wanneer het resultaat van de controle NEEN is, kan men de factuur van de onderaannemer betalen zonder inhouding. Het attest vermeldt een geldigheidsdatum van de vrijstelling. Deze attesten worden elke laatste vrijdag van de maand vernieuwd.

De melding JA betekent dat er effectief fiscale schulden bestaan in hoofde van de medecontractant. In dat geval, moet u 15% van het bedrag (exclusief btw) dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum (IBAN: BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB).

Bij problemen of vragen neemt u contact op met het contactcenter van Financiën op het nummer 0257 257 57. Bekijk vooraf de FAQ’s over de inhoudingsplicht  op de site van de FOD Financiën.

“Onderneming valt niet in de bouwsector” geeft aan dat er inlichtingen gevraagd zijn over een onderneming die in de databank van de FOD Financiën niet werd opgenomen als een onderneming die werken in onroerende staat als activiteiten heeft.

Indien de verrichte werken toch onder het toepassingsgebied van de wet (nml. werken in onroerende staat) vallen, moet u aan de aannemer een attest vragen waaruit blijkt of hij al dan niet fiscale schulden heeft.

Praktisch

U kan de inhoudingsplicht controleren via de website van de Confederatie Bouw. U kan via onze tool zowel een individuele (onder)aannemer controleren als een door u aangemaakte persoonlijke lijst van aannemers.

Het attest van inhoudingsplicht vermeldt steeds de identiteit van de betrokken onderneming alsook de datum en het uur waarop de controle gebeurd is.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@confederatiebouw.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer