Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

MAG IK NOG PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

04 oktober 2021

Sinds de intrede van de GDPR gaan we bewuster om met de verwerking van persoonsgegevens. Een van de eerste vragen die u zich bij gegevensverwerking dient te stellen is: mag ik nog persoonsgegevens verwerken? Het antwoord is, zoals vaak bij GDPR-gerelateerde vragen: “het hangt er vanaf”.

Of een bepaalde verwerking van persoonsgegevens zoals het maken van een klantenlijst, toegelaten is, zal in de eerste plaats afhangen van de grondslag van  de verwerking.

De grondslag kan u vinden door uzelf af te vragen: waarom wordt de verwerking uitgevoerd?  ‘De grondslag’ is niet meer of minder dan een juridische vertaling van de reden waarom een verwerking wordt uitgevoerd. Let wel:  in principe kan u een verwerking niet stoelen op twee of meer grondslagen.

Er bestaan zes mogelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

1. U heeft toestemming van de persoon wiens gegevens u verwerkt

Ten eerste zou het rechtmatig kunnen zijn als de betrokkene ermee heeft ingestemd dat zijn gegevens worden verwerkt. De toestemming dient onder andere uitdrukkelijk te zijn, is even makkelijk in te trekken als ze gegeven wordt én uw onderneming dient aan te tonen dat de toestemming verleend werd. Een schoolvoorbeeld van toestemming is het aanvinken van een vakje waarmee de betrokkene zich inschrijft voor het ontvangen van een online nieuwsbrief.

2. De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren

Wanneer een overeenkomst bestaat tussen uw onderneming en de betrokkene kan dit betekenen dat er gegevens van de betrokkene verwerkt worden. Denk bijvoorbeeld aan een particuliere klant waar u renovatiewerken voor gaat uitvoeren.  In dat geval dient uw onderneming de adresgegevens van de klant te verwerken.

3. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat u dit wettelijk verplicht bent

Daarnaast is het mogelijk dat uw onderneming een wettelijke verplichting heeft om bepaalde gegevens te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting in het kader van de aangifte van werken (art. 30bis), checkinatwork (art. 31bis Welzijnswet) of het vermelden van de namen en beroepskwalificaties van personen die belast zijn met de uitvoering van een overheidsopdracht (art. 68 KB Plaatsing).

4. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen

Deze grondslag kan enkel gebruikt worden wanneer de verwerking van persoonsgegevens essentieel is voor het leven van de betrokkene. Het is belangrijk om te weten dat hiermee enkel levensbedreigende situaties worden bedoeld. Deze grondslag zal maar zeer beperkt gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld door de spoeddiensten van een ziekenhuis. Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat deze grondslag amper van toepassing is in de bouwsector.

5. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van het algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag, spreken we over een grondslag waarop de overheidsdiensten zich kunnen beroepen. Het gaat om het gerechtvaardigd belang van de maatschappij. Zoals de politiediensten die uw rijbewijs mogen controleren of een ademtest mogen afnemen wanneer u een voertuig bestuurt. Uw bedrijf kan zich niet op deze grondslag beroepen om gegevens te verwerken.

6. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om uw gerechtvaardigde belangen te behartigen

De zesde en laatste grondslag is de verwerking die noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. Indien uw onderneming zich op deze grondslag wenst te baseren dient u een afweging te maken tussen de belangen van uw onderneming als verwerkingsverantwoordelijke (vrijheid van onderneming, recht op informatie, …) en die van de betrokkene (recht op bescherming van de persoonsgegevens, recht om vergeten te worden, …). Als de balans overhelt in het nadeel van de betrokkene dient uw onderneming ofwel maatregelen te nemen om het evenwicht te herstellen, ofwel de verwerking stop te zetten.

De keuze voor de ene of de andere grondslag dient intern binnen uw bedrijf te worden gemaakt en kan worden gecontroleerd door de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zorg er voor dat u goed kunt onderbouwen waarom u voor een bepaalde grondslag heeft gekozen.

De grondslagen zijn niet inwisselbaar. Dit betekent dat wanneer u voor een bepaalde verwerking de toestemming als grondslag heeft en de toestemming wordt ingetrokken, u die verwerking voor dat doeleinde dient stop te zetten. U kan zich voor diezelfde verwerking met hetzelfde doeleinde niet plots beroepen op een gerechtvaardigd belang.

Het is in het belang van uw onderneming om een weloverwogen keuze van grondslag te maken aangezien die keuze bepaalt welke informatie aan de betrokkene moet worden meegedeeld enerzijds en op welke rechten hij zich kan beroepen anderzijds.

Klinkt het bovenstaande te moeilijk voor u? Geen paniek! De Confederatie heeft modeldocumenten waarin zowel de verschillende verwerkingen waarmee u als bouwbedrijf kan worden geconfronteerd zijn opgesomd, evenals de verschillende grondslagen die u hieraan kan koppelen. Daarnaast biedt de Confederatie workshops aan waarbij de docent u bij de hand neemt en begeleidt bij het invullen van de modeldocumenten.

Meer informatie?


Maarten De Voeght
Juridisch adviseur bouwrecht
03 203 44 03
maarten.devoeght@confederatiebouw.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer