Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Alle info over de Coronacrisis

Gebruiksvoorwaarden van de website van de Confederatie Bouw

De website van de Confederatie Bouw biedt gratis toegang tot bepaalde informatie.

Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding.

De website geeft eveneens toegang, voor strikt professionele doeleinden, tot een aantal diensten en producten waarvoor betaald moet worden, zoals het opzoeken van geregistreerde en erkende aannemers in België of aannemers die lid zijn van de Confederatie Bouw, de toegang tot de Belgische, Europese en Franse overheidsopdrachten (aanbestedingen) en de aankoop van juridische of economische publicaties, modelovereenkomsten, enz.

A. Toegankelijkheid van de website

De website van de Confederatie Bouw biedt gratis toegang tot bepaalde informatie.

De Confederatie Bouw tracht in de mate van het mogelijke haar diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden. De toegang tot de diensten kan echter worden onderbroken, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen. De storingen geven geen aanleiding tot vergoeding.

De Confederatie Bouw behoudt zich het recht voor de toegang van gebruikers tot haar site geheel of gedeeltelijk te weigeren, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, onder meer in geval van duidelijke schending van deze voorwaarden door de gebruiker.

B. Cookies

Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan noodzakelijk zijn voor bepaalde abonnementen of aankopen of om delen van de site te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

C. Gebruik

De klant mag de website en de diensten on-line van de Confederatie Bouw maar gebruiken voor strikt geoorloofde doeleinden.

Zijn onder meer verboden:

– elk gebruik dat de integriteit van het hele netwerk of van het computersysteem bedreigt (zoals het doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes);
– elke praktijk die de goede werking van de dienst van de Confederatie Bouw kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor de andere gebruikers in gevaar kan brengen;
– elk gebruik dat de reputatie van de Confederatie Bouw schade kan toebrengen;
– elk commercieel gebruik van de gegevens en databanken en elk gebruik dat niet met hun bestemming overeenstemt.

Elke schending van de beveiliging van de servers of van het netwerk is verboden en kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

D. Wijziging van de website

De Confederatie Bouw behoudt zich het recht voor de inhoud van de website of de voorstelling van de diensten on-line op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

E. Aansprakelijkheid

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. De Confederatie Bouw is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van de site, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

Sommige inlichtingen werden bij derden ingewonnen. De Confederatie Bouw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie uit externe bronnen, databanken, webapplicaties en websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het verzamelen van deze gegevens.

Overigens vormt de beschikbare informatie geen beroeps- of juridisch advies. Zij creëert dus geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de geldende juridische teksten. Bovendien wordt deze informatie als juist beschouwd op het ogenblik van de bekendmaking, maar zij kan na enige tijd onnauwkeurig of verouderd worden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

De Confederatie Bouw is niet verantwoordelijk voor het bedrieglijk gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Zij wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke indringing in haar computersystemen en voor elk plundering van gegevens dat daaruit kan voortvloeien. Niettemin gebruikt zij de nodige middelen om ongeoorloofde inbraak tegen te gaan.

F. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Voor enkele diensten of instructies on-line verzamelt de Confederatie Bouw persoonlijke gegevens om de aanvraag te kunnen behandelen. Deze gegevens kunnen door de Confederatie Bouw ook worden gebruikt voor informatie- en marketingdoelstellingen. Wenst de gebruiker zich hiertegen te verzetten, dan moet hij dit laten weten bij het invoeren ervan. Krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de gebruiker het recht om zijn gegevens op te vragen en indien nodig te doen aanpassen. Hiertoe volstaat het een e-mail te zenden naar privacy@confederatiebouw.be of te schrijven naar de Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel.

Op onze website kunnen sommige gebruikers ook een databank raadplegen met gegevens over aannemers, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Deze inlichtingen zijn noodzakelijk voor elk bouwproject, onder meer om de wettelijke bepalingen te kunnen naleven. Deze gegevens worden eerlijk verwerkt, voor een geoorloofd doel en ter zake dienend voor de doelmatigheid van de verwerking.

Elk gebruik dat niet overeenstemt met de doelstelling van deze databank en de commercialisering van deze gegevens in welke vorm ook, is ten strengste verboden.

Onze website gebruikt “session cookies” om het bezoek te vergemakkelijken en bij sommige beveiligde toepassingen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en verdwijnen aan het einde van uw bezoek. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen.

G. Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de intellectuele eigendom.

Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Confederatie Bouw.

Sommige namen, tekens en logo’s op deze site zijn gedeponeerd en geregistreerd en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook.

Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

H. Links naar andere sites

De website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren. De Confederatie Bouw is echter niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor hun inhoud, en wijst elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens.

I. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elke vordering omtrent de site moet, op straffe van verval, binnen het jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak worden ingeleid.

De artikelen 7 §1, 8°, 8 §1, 9 en 10 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij zijn niet toepasselijk op de bestellingen on-line.

Elke juridische verhouding tussen de Confederatie Bouw en de gebruiker van de website ressorteert volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPLEIDINGEN

 

 1. Voorrang algemene voorwaarden

Alle overeenkomsten gesloten tussen vzw Confederatie Bouw Provincie Antwerpen (“CBPA”) enerzijds en een klant (“de Klant”) anderzijds, evenals om het even welke tijdelijke, aanvullende of bijkomende diensten die niet specifiek in de overeenkomst worden vermeld, zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en de specifieke voorwaarden vermeld in de overeenkomst.

Indien de Klant eigen algemene voorwaarden heeft, prevaleren de Algemene Voorwaarden van de CBPA op die eigen algemene voorwaarden van de klant.

 

 1. Offertes

Alle offertes die de CBPA aanbiedt zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. Indien de Klant deze niet binnen deze termijn aanvaardt, is de CBPA hierdoor niet meer gebonden.

De inschrijving voor een cursus is pas definitief na ontvangst van een ondertekende prijsofferte voor de start van de opleiding.

De Klant maakt uiterlijk 7 werkdagen voor de start van de opleiding de gegevens van de deelnemers over: naam, voornaam, geboortedatum en functie (arbeider of bediende).

De aanvaarding van een offerte wordt steeds schriftelijk bevestigd door de CBPA aan de klant. Te allen tijde zal de uitvoering van een opdracht door de Klant (i.c. het volgen van een infosessie of opleiding) als aanvaarding van de overeenkomst gelden.

 

 1. Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de CBPA is van strikte toepassing tijdens de opleiding en binnen de lokalen van de opleiding.

 

 1. Uitvoering

Voor de uitvoering van de opdracht is de CBPA gemachtigd derden in te schakelen. CBPA zal er steeds op toezien dat de best gekwalificeerde docenten ingezet worden.

CBPA kan te allen tijde, alle of een gedeelte van haar verplichtingen overdragen of uitbesteden aan andere verenigingen van de Confederatie Bouw (bijvoorbeeld: Tecno Bouw, Dienstbetoon, …)

In geval van overdracht moet degene aan wie de verplichtingen worden overgedragen de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden naleven.

 

 1. Facturatie en betaling

5.1.

Tenzij anders vermeld, zijn alle door de CBPA opgegeven prijzen exclusief btw.

De facturen van de CBPA zijn steeds betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum.

Indien de CBPA twijfels heeft omtrent de solvabiliteit van de Klant, is zij gerechtigd betaling te eisen vanaf het ogenblik van bevestiging van de opdracht. Indien de Klant weigert onmiddellijk te betalen, is de CBPA gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zolang de Klant jegens de CBPA niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

5.2.

Door het inzenden van het ingevuld inschrijvingsformulier verbindt de Klant er zich toe het inschrijvingsgeld te betalen voor de ingeschreven personen. De betaling dient te gebeuren voor aanvang van de opleiding op het rekeningnummer BE** **** **** **** van de CBPA met vermelding van de referte zoals vermeld op de factuur.

5.3.

Bij gebreke aan correcte betaling is, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een maandelijkse intrest van 1% verschuldigd. Daarnaast zal de Klant tevens een forfaitaire schadevergoeding ad 10% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-, verschuldigd zijn.

Zolang geen volledige betaling ontvangen werd, is de CBPA van rechtswege en zonder ingebrekestelling gemachtigd de betrokken personen de toegang tot de lessen te ontzeggen.

5.4.

De Klant aanvaardt dat hij zijn facturen en aanverwante documenten van de CBPA in elektronisch formaat ontvangt, onverminderd het recht van de CBPA om te allen tijde facturen op papier te versturen via de conventionele communicatiemiddelen. De Klant aanvaardt dat facturen die elektronisch ter beschikking worden gesteld niet meer op papier worden verzonden.

5.5.

Attesten en getuigschriften worden slechts afgeleverd na ontvangst van integrale betaling.

 

 1. Annulering

6.1.

Een annulering kan enkel gebeuren per aangetekend schrijven. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel. Ongeacht de reden van annulering worden volgende annuleringskosten aangerekend:

 • Annulering meer dan 15 kalenderdagen voor aanvang opleiding: kosteloos
 • Annulering tussen 15 en 7 kalenderdagen voor aanvang opleiding: 50%
 • Annulering minder dan 7 kalenderdagen voor aanvang opleiding: het inschrijvingsgeld blijft volledig verschuldigd.

 

6.2.

De CBPA behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of om een andere reden die voortvloeit uit overmacht, zoals de niet-beschikbaarheid van de docent buiten zijn wil om. In dat geval zal de cursus op een latere datum plaatsvinden zonder wijziging van de verbintenissen die de beide partijen reeds hebben aangegaan.

 

 1. Wanprestaties

Alle kosten, zowel interne als externe, voortvloeiende uit het niet behoorlijk nakomen door de Klant van diens verplichtingen opzichtens de CBPA, komen ten laste van de Klant.

Zolang de Klant, om welke reden dan ook, niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt, heeft de CBPA het recht om de overeengekomen prestaties op te schorten, de overeenkomst te ontbinden en het recht een schadevergoeding bij de Klant te vorderen.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1.

De verbintenis van de CBPA is een middelenverbintenis.

Behoudens hetgeen hierna bepaald is, is de CBPA niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ontstaan in verband met of naar aanleiding van een infosessie of opleiding.

 1. De CBPA is nooit aansprakelijk voor schade te wijten aan overmacht. Onder overmacht worden tevens begrepen omstandigheden die een normale uitvoering van de werkzaamheden verhinderen.
 2. De CBPA is niet aansprakelijk tegenover de Klant en de Klant ontslaat de CBPA van om het even welke en iedere aansprakelijkheid en ziet af van elk recht tegen de CBPA op vergoeding of schadeloosstelling naar aanleiding van of in verband met of met betrekking tot diensten geleverd of uitrusting verhuurd ingevolge de overeenkomst. Dit met uitzondering van de verliezen of schade die bedrieglijk, opzettelijk of door de grove nalatigheid van de CBPA of om het even wie die handelde namens de CBPA, werden veroorzaakt.

De CBPA is in elk geval enkel aansprakelijk voor directe schade en is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, hoge schadevergoeding als straf, bijzondere schade, voorbeeldschade of indirecte schade of verlies met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, inkomstenderving, productieverlies, verlies van klanten, marktaandeel of goodwill of zuiver financieel verlies nettegenstaande om het even welke voorafgaande kennisgeving door de Klant aan de CBPA betreffende de mogelijkheid van genoemde schade of genoemd verlies.

 1. In zoverre er aansprakelijkheid bestaat in hoofde van de CBPA, is deze te allen tijde beperkt tot het bedrag dat CBPA vergoed krijgt van haar verzekeraar. Mocht er geen dekking blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de inschrijver of de deelnemer overeenkomstig de prijs die voor de infosessie of opleiding verschuldigd is.

 

8.2.

De CBPA verbindt zich ertoe om de opleidingen en infosessies vermeld in de prijsofferte te verstrekken binnen de overeengekomen termijnen na ontvangst van de goedgekeurde en ondertekende prijsofferte.

Vertragingen in de uitvoering die uitsluitend aan de CBPA toe te schrijven zijn, zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad € 10,- per kalenderdag vertraging, met een absoluut maximum van 10% van de prijs van de inschrijving. Deze vergoeding is slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de Klant.

 

 1. Overmacht

In geval van overmacht heeft de CBPA het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering ervan redelijkerwijs mogelijk wordt.

De meerdere of mindere kosten, uit wijziging van de opdracht voorkomende, zullen bij de Klant in rekening worden gebracht, terwijl de Klant verplicht is de CBPA een vergoeding te betalen voor de reeds verrichte doch niet van nut geleken werkzaamheden en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat. De betaling zal in dat geval plaatsvinden binnen 1 maand na het ogenblik waarop vaststaat dat de opdracht niet op de aanvankelijk overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd.

Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van de CBPA, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft de CBPA het recht om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Als niet-limitatieve voorbeelden van overmacht kunnen aanzien worden: computerpannes, beschadigingen van hardware waardoor digitale informatie zou verloren gaan, computervirussen, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of onderaannemers, oproer, brand, storing in de levering van energie, …

 

 1. Eigendomsrecht lesmateriaal

Alle eigendomsrechten, zowel intellectueel als anderszins van alle door de CBPA verstrekte adviezen, tekeningen, afbeeldingen, teksten, schema’s, ontwerpen, werkmethoden, procedures, cursusmateriaal, … op welke manier ook verstrekt, alsook gegevens op informatiedragers in de ruimste zin, berusten bij de CBPA. Ter zake wordt de Klant slechts gebruiksrecht verleend.

De hierboven vermelde eigendommen van de CBPA mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de CBPA niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, worden vermenigvuldigd of nagemaakt, op welke wijze ook.

Het is de Klant tevens verboden, behoudens na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de CBPA wijzigingen aan te brengen in alle zaken waar het uitdrukkelijk eigendomsrecht berust bij de CBPA.

 

 1. Ontbinding

Op het tijdstip waarop de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de toepassing van de wet betreffende de continuïteit van de onderneming aanvraagt, of door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, zal de overeenkomst ontbonden zijn zonder verdere gerechtelijke tussenkomst of zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij andersluidende overeenkomst.

Door ontbinding worden wederzijds bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Klant is aansprakelijk voor de door de CBPA geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en zal de CBPA hiervoor op eerste verzoek schadeloos dienen te stellen op eenvoudige voorlegging van de door de CBPA berekende schade.

  

 1. Afstand van recht en vrijwaring door de Klant

De Klant zal geen enkele vordering instellen tegen de CBPA voor verliezen of kosten in verband met vorderingen van derden ingevolge om het even welke vertraging, verlies, schade, verwonding of overlijden van om het even welke derde, voor zover deze schade verband houdt met de levering van diensten door de CBPA en niet het gevolg is van een bedrieglijke of opzettelijke fout dan wel een grove nalatigheid van de CBPA of van om het even wie die handelde namens de CBPA.

De Klant zal de CBPA vrijwaren tegen om het even welke vordering van derden tegen de CBPA, naar aanleiding van of in verband met of als gevolg van het sluiten van de overeenkomst of de verrichting van diensten zoals daarin vermeld door de CBPA. Deze verplichting geldt evenwel slechts in die gevallen waarin de vordering van de derde niet het gevolg is van een bedrieglijke of opzettelijke fout dan wel een grove nalatigheid van de CBPA of van om het even wie die handelde namens de CBPA en voor zover die vorderingen niet door de eigen verzekering van de CBPA kan worden gedekt. Deze vrijwaring zal onder andere impliceren dat de Klant ook zal instaan voor alle bijkomende kosten en uitgaven die ten late zouden vallen van de CBPA ten gevolge van vorderingen van derden (met inbegrip van erelonen van advocaten en uitbetalingen).

 

 1. Klachtenregeling

Alle klachten dienen, op straffe van verval van recht van de Klant, binnen 8 kalenderdagen na levering van de goederen dan wel na het verrichten van de diensten, althans nadat het gebrek redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, per aangetekend schrijven te geschieden.

Elke rechtsvordering van de Klant jegens de CBPA vervalt binnen 6 maanden na levering van de goederen dan wel na het verrichten van de diensten.

 

 1. Geschillenregeling

Elk geschil wordt uitsluitend aan de bevoegdheid van de rechtbanken van eerste aanleg of koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen onderworpen, met toepassing van onderhavige voorwaarden en het Belgisch recht.

 

 1. GDPR

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van de Klant ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

De verwerkingsverantwoordelijke is vzw Confederatie Bouw Provincie Antwerpen, KBO nr. 0627.844.475, met zetel te 2000 Antwerpen, Theodoor Van Rijswijkplaats 7. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

De Klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website.

 

 1. Nietig beding

Indien een of meerdere van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De eventuele nietigheid van een van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

 

 

Dialog

Tekst

Ok Annuleer